Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön hallitus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja toimivalta

Lain mukaan asunto-osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallituksen tehtäviä ovat yhtiön yleisestä hallinnosta huolehtiminen sekä kiinteistön ja rakennusten kunnossapidon järjestäminen. Hallituksen vastuulla on lisäksi yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen. Asunto-osakeyhtiön hallituksen on toimittava huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti.

Hallituksen tehtäviin vaikuttaa esimerkiksi asunto-osakeyhtiön koko ja se onko yhtiöllä isännöitsijää. Mikäli yhtiöllä ei ole isännöitsijää, kuuluvat isännöitsijän tehtävät, eli niin sanotun päivittäisen hallinnon hoitaminen hallitukselle. Asunto-osakeyhtiön hallituksella ei ole vastaavaa yleistoimivaltaa kuin osakeyhtiön hallituksella. Yhtiökokouksella on valta päättää asioista, joita ei ole osoitettu laissa muille yhtiön elimille, tämä tarkoittaa sitä, että asunto-osakeyhtiön hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen vaikutukseltaan olennaisiin tai laajakantoisiin toimiin.

Päätöksenteko

Asunto-osakeyhtiön hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä suuremmasta vaadittavasta osuudesta. Esteellisten jäsenten ei katsota olevan kokouksessa paikalla kun tehdään päätöstä, jota esteellisyys koskee.  Kaikille hallituksen jäsenille on varattava mahdollisuuksien salliessa tilaisuus osallistua asian käsittelyyn. Kokousta pitämättä tehty päätös on kirjattava, allekirjoitettava sekä numeroitava samalla tavalla kuin kokouspöytäkirja.

Lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiön hallitus tekee päätökset enemmistöpäätöksinä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan edellyttää myös määräenemmistöä.  Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni on ratkaiseva.

Päätös voi olla päätösmenettelyssä tapahtuneen virheen, lain tai yhtiöjärjestyksen määräysten vastaisuuden vuoksi pätemätön.

Esteellisyys

Hallituksen jäsen on lain mukaan esteellinen seuraavien asioiden käsittelyä koskevissa tilanteissa:

  • yhtiön ja hallituksen jäsenen välinen sopimus tai muu oikeustoimi
  • hallituksen jäsenen hallinnassa olevan huoneiston uudistaminen, joka poikkeaa muiden osakkeenomistajien hallinnassa olevien huoneistojen uudistamisesta
  • hallituksen jäsenen huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan
  • yhtiön ja kolmannen välinen asia, jos hallituksen jäsenellä on sen myötä eturistiriita yhtiön kanssa

Kokous

Asunto-osakeyhtiön hallituksen koolle kutsumisesta vastaa sen puheenjohtaja. Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun hallituksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaatii. Mikäli hallituksen puheenjohtaja ei kutsu vaadittaessa kokousta koolle, kokouksen voi kutsua koolle myös hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy sen. Isännöitsijällä on oikeus tällaisessa tapauksessa kutsua kokous koolle yksin. Jos puheenjohtajaa ei ole valittu, hallituksen kokouksen voi kutsua koolle hallituksen jäsen tai isännöitsijä.

Hallitus päättää läsnäolo-oikeudesta hallituksen kokouksissa, ellei asiasta ole yhtiöjärjestyksessä toisin määrätty. Isännöitsijällä, joka ei ole samalla yhtiön hallituksen jäsen, on lähtökohtaisesti läsnäolo-oikeus ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, mikäli hallitus ei ole asiasta toisin päättänyt.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksesta on lain mukaan laadittava pöytäkirja. Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja. Jos hallituksessa on useita jäseniä, lisäksi vähintään yhden hallituksen jäsenistä tai läsnäolleen isännöitsijän on allekirjoitettava pöytäkirja. Isännöitsijällä ja hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä pöytäkirjatuksi. Pöytäkirjat on säilytettävä huolellisesti ja luotettavalla tavalla sekä numeroitava juoksevasti.

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalla on tiedonsaantioikeus yhtiön hallituksen päätöksistä, jotka koskevat osakkeiden antamia oikeuksia tai velvollisuuksia suhteessa yhtiöön tai toiseen osakkeenomistajaan. Tiedot on pyydettäessä annettava kirjallisessa muodossa.

Yhtiöjärjestyksen nojalla tai muuten yksittäistapauksessa asunto-osakeyhtiön hallitus voi tehdä päätöksen isännöitsijän yleisiin tehtäviin kuuluvassa asiassa. Hallitus voi siirtää omiin tai isännöitsijän yleisiin tehtäviin kuuluvan asian yhtiökokoukselle päätettäväksi.

Tämä on lyhyt yleisesitys lain sisältämästä asunto-osakeyhtiön hallitusta koskevasta sääntelystä. Yksityiskohtaisemmissa asioissa ja erityiskysymyksissä on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa