Minilex - Lakipuhelin

Myyjän vastuu asuntokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupassa kysymys myyjä vastuusta tulee yleensä esille virhevastuutilanteiden yhteydessä. Pääsääntönä on, että myyjä vastaa virheistä, jotka ovat olleet olemassa ennen ostajalle siirtyvää vaaranvastuuta, vaikka virhe olisi ilmennyt vasta myöhemmin. Myyjällä on vaaranvastuu asunnon tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta siihen asti, kunnes asunto on luovutettu ostajan hallintaan. Jos asunto on kuitenkin kauppaa tehtäessä ostajan hallinnassa, vaaranvastuu siirtyy kaupantekohetkellä. 

Asunnossa on virhe, jos se ei vastaa osapuolten sopimusta tai se on kunnoltaan, varusteiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi, mitä ostaja on voinut olettaa. Virheestä on kysymys myös silloin, jos asunto ei vastaa niitä tietoja, joita myyjä on asunnosta ennen kaupantekoa antanut. Vaihtoehtoisesti myyjä on voinut jättänyt antamatta olennaisia tietoja.  

Jotta ostaja voi vedota virheeseen, tulee hänen tehdä reklamaatio virheestä kohtuullisessa ajassa myyjälle siitä, kun havaitsi virheen olemassaolon tai olisi pitänyt se havaita. Ilmoitus virheestä tulee tehdä kahden vuoden kuluttua asunnon hallinnan luovuttamisesta tai muutoin ostaja menettää oikeuden vedota siihen. Näin ollen myyjän vastuun toteutuminen edellyttää ostajalta aktiivisia toimenpiteitä heti sen jälkeen, kun hän on havainnut virheen. 

Ostajalla on ennakkotarkastusvelvollisuus asunnon suhteen eikä hän tämän vuoksi voi vedota virheenä sellaiseen seikkaan, jonka hänen voitaisiin olettaa tienneen kaupantekohetkellä. Ostajalta vaaditaan näin ollen huolellisuutta asunnon tarkastamisen yhteydessä. Jos ostaja on tarkastanut asunnon ennen kauppaa tai jättää käyttämättä tarkastusoikeutensa ilman hyvää syytä, ei hän voi vedota virheenä sellaiseen seikkaan, joka hänen olisi tullut ennakkotarkastuksessa havaita. Ostajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta erikseen tarkastaa myyjän antamien tietojen paikkaansa pitävyyttä, ellei myyjä nimenomaisesti kehota ostajaa niin tekemään. Samoin ostajalla ei ole velvollisuutta ulottaa tarkastustaan sellaisiin seikkoihin, jotka edellyttävät teknisiä toimenpiteitä tai muutoin erityisjärjestelyitä.

Kun kysymyksessä on käytetyn asunnon kauppa eikä myyjänä ole elinkeinonharjoittaja, osapuolet voivat lähtökohtaisesti poiketa lain säännöksistä kirjallisella sopimuksella. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjän vastuuta arvioitaessa huomioon tulee ottaa niin lainsäädäntö kuin osapuolten väliset sopimukset asunnon kauppaan liittyen. Jos ostaja on tiennyt asunnon puutteista, tämä on voitu huomioida etukäteen kauppahinnassa tai muulla tavoin. Näin ollen pelkkä asunnon huonokuntoisuus ei automaattisesti muodosta myyjälle vastuuta virheestä. Kun myyjänä on kuitenkin elinkeinonharjoittaja, myyjän virhevastuuta ja ostajan oikeuksia koskevista lain säännöksistä ei voida poiketa vapaasti sopimuksella.  

Asuntokauppaa ja myyjän vastuuta koskevien kysymysten osalta kannattaa ottaa yhteyttä Minilexin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa