Minilex - Lakipuhelin

Asunnon myyjän oikeudet ja velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunnon myyjällä on monia velvollisuuksia; Tällaisia merkittäviä velvollisuuksia on esimerkiksi velvollisuus antaa kaupan kohteesta riittävät tiedot ostajalle ja mm. virheen korjaamiseen liittyvä velvollisuus. Joissakin tapauksessa kyseeseen tulee myös myyjän oikeus perua kauppa. Kun puhutaan myyjän ja ostajan välisestä suhteesta, merkitystä lain näkökulmasta on myös sillä, käydäänkö kauppaa elinkeinoharjoittajan ja yksityisen välillä vai onko kaupankäynnin molemmat osapuolet yksityisiä henkilöitä. Elinkeinoharjoittajan ja yksityisen väliseen asuntokauppaan voidaan soveltaa kuluttajansuojalakia, mutta muutoin noudatetaan asuntokauppalakia, joka säätää myyjän useista oikeuksista ja velvollisuuksista.

 

Myyjää velvoittaa tiedonantovelvollisuus. Tiedonantovelvollisuudesta puhuttaessa se liitetään useimmiten virheitä koskeviin säännöksiin, sillä niillä tiedoilla, joita myyjä on ennen kaupantekoa antanut, on suuri merkitys kun myöhemmin selvitetään sitä, kenen vastuulla asunnon mahdollinen virhe on. Myyjällä on velvollisuus antaa ostajalle kaupan kohteesta ne kaikki tiedot, jotka vaikuttavat tai voivat oletettavasti vaikuttaa kaupan syntymiseen. Kuitenkaan sellaisista ilmeisistä virheistä, jotka ostajan voidaan olettaa havaitsevan tavanomaisessa näytössä, ei velvoiteta myyjää erikseen sanomaan. Mikäli ostaja toteuttaa oman selonottovelvollisuutensa huolimattomasti tai laiminlyö sen, ostaja ei voi vedota helposti havaittavissa olevaan virheeseen. 

 

Myyjällä on velvollisuus ostajan vaatimuksesta korvata kaupan kohteeseen liityyvä virhe ilman, että virheen korjaamisesta aiheutuu ostajalle taloudellisia velvoitteita. Myyjällä on kuitenkin myös  oikeus torjua oikaisuvaatimus, mikäli virheen korjaamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat kohtuuttoman suuret verrattuna virheen merkitykseen ostajalle. Myyjällä on myöskin oikeus korjata asuntoon kohdistuva virhe ilman, että ostaja sitä erikseen vaatii. Myyjä suorittaa tällaisen korjauksen omalla kustannuksellaan mahdollisimman pian ostajan virheestä ilmoittamisen jälkeen. Ostajalla on mahdollisuus myös kieltäytyä oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle merkittävää haittaa, asunnon arvon alenemista tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta tai jos kieltäytymiseen on jokin muu erityinen peruste.

 

Myyjällä on oikeus kaupan purkuun ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on merkittävä. Mikäli myyjä on asettanut ostajalle maksun suorittamista varten määrätyn kohtuullisen mittaisen lisäajan, myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli maksua ei suoriteta lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan kuluessa myyjä saa purkaa kaupan vain, jos ostaja ilmoittaa, ettei hän ole aikeissa suorittaa maksua tämän ajan kuluessa. Myyjä ei ole oikeutettu purkamaan kauppaa ostajan maksamiseen liittyvän vuoksi sen jälkeen, kun osakekirja tai muut asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat on annettu ostajalle. Kauppaa ei voi purkaa myyjän toimesta silloinkaan, kun asunto on jo luovutettu ostajan hallintaan, ellei omistuksenpidätysehdosta muuta johdu. Myyjä ei saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun viivästynyt maksu korkoineen on maksettu. Jos kauppa perutaan esimerkiksi ostajan maksuviivästyksen takia, on myyjällä oikeus saada vahingonkorvausta kuluista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja joista hän todennäköisesti ei voi hyötyä muulla tavalla. Mikäli muuta vahinkoa on tapahtunut, on myyjällä oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen huomioituna sovittu hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta sekä muut seikat.

 

On olemassa myös muita tilanteita, joissa myyjällä voi ilmetä oikeuksia ja velvollisuuksia. Etenkin kun puhutaan virhevastuusta, on hyvin seikkaperäistä joskus myös tulkinnanvaraista se, kenelle vastuu virheestä loppujen lopuksi kuuluu. Mikäli asuntokaupan yhteydessä ilmenee epäselvyyttä siitä, millaisia velvollisuuksia ja toisaalta oikeuksia myyjälle kuuluu, kannattaa olla yhteydessä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa