Minilex - Lakipuhelin

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaita hoidetaan usein monissa eri terveydenhuollon yksiköissä. Lisäksi he saavat usein erilaisia sosiaalihuollon palveluita. Niinpä tehokas ja sujuva hoito edellyttää yhtenäistä valtakunnallista tietojärjestelmää. Koska sellainen sisältää valtavasti arkaluonteista tietoa potilaista, täytyy olla erityiset takeet sen turvallisuudesta ja hyväksyttävyydestä. Siksi on säädetty laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Aluksi säädetään lain tavoitteista ja soveltamisalasta. Lain tarkoitus on edistää asiakastietojen turvallista sähköistä käsittelyä. Sähköisen käsittely- ja arkistointijärjestelmän tavoitteena on yhä parempi potilasturvallisuus, tehokkuus ja potilaan tiedonsaanti. Lakia sovelletaan sekä julkiseen että yksityiseen sektoriin, kun ne järjestävät tai toteuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Laissa säädetään tietojenkäsittelyn yleisistä vaatimuksista. Tietojen tulee olla saatavilla ja käytettävissä, kun niitä tarvitaan. Niiden tulee säilyä muuttumattomina siten, ettei kukaan ulkopuolinen pääse asiattomasti peukaloimaan niitä. Kunkin sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön täytyy pitää rekisteriä niistä henkilöistä, jotka käsittelevät tietojärjestelmää, sekä heidän käyttöoikeuksistaan. Käytännössä on esiintynyt tapauksia, joissa uteliaat työntekijät ovat urkkineet järjestelmästä potilastietoja, jotka eivät kuulu heille.

Tietojärjestelmä pitää muutoinkin tehdä luotettavaksi ja turvalliseksi. Esimerkiksi potilaat, palvelujen antajat ja tietotekniset laitteet tulee luotettavasti tunnistaa. Näin varmistetaan, että järjestelmään pääsevät kaikki ne ja vain ne, joiden kuuluukin.

Laissa säädetään myös, milloin potilastietoja saa liikuttaa tietojärjestelmässä. Tietoja saa luovuttaa vain toiselle palvelujen antajalle terveyden- tai sairaanhoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi. Luovutus perustuu joko potilaan suostumukseen tai muussa laissa olevaan erityissäännökseen. Esimerkiksi potilaslaissa sallitaan tietojen luovutus kuolleen potilaan omaiselle, joka haluaa tietää, oliko vainajalla jokin periytyvä sairaus. Potilaan antama suostumus on pätevä, kun se perustuu riittäviin tietoihin. Siksi potilaalle tulee etukäteen kertoa tietojärjestelmästä ja potilaan oikeuksista. Potilaan suostumuksen ei tarvitse koskea kaikkia tietoja, vaan hän voi esimerkiksi kieltää tiettyjen tietojen luovuttamisen. Jos potilas ei itse ymmärrä asiaa esimerkiksi mielenhäiriön tai tajuttomuuden vuoksi, potilaan laillinen edustaja voi antaa suostumuksen.

Laissa on myös säännöksiä muun muassa tietojärjestelmien yhteensopivuudesta ja tietoturvasta. Niin ikään säädetään järjestelmän valvonnasta ja seurannasta. Nämä säännökset kuitenkin kohdistuvat lähinnä hallintoon, ja potilaan asemaan ne vaikuttavat vain epäsuorasti.

Tehokas yhteistyö eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kesken edellyttää valtakunnallista sähköistä tietojärjestelmää. Sen täytyy olla kaikin puolin toimiva ja turvallinen. Siksi laissa säädetään järjestelmän vaatimuksista ja potilastietojen sähköisen luovuttamisen edellytyksistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa