Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeudet ja tietojen luovutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilaan kohtelun on oltava ihmisarvoa, vakaumusta sekä yksityisyyttä kunnioittavaa. Potilaan äidinkieli sekä muut yksilölliset tarpeet, kuten kulttuuri on otettava huomioon hoidossa. Terveyden- ja sairaanhoidossa on noudatettava yhdenvertaisuutta, eikä ihmisiä saa asettaa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi iän, vammaisuuden tai muun terveydentilan perusteella.

Potilaan itsemääräämisoikeuden mukaisesti hoidon on aina tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Myös tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunnitelma on aina pyrittävä laatimaan niin, että potilas ymmärtää sen merkityksen. Potilaan, hänen läheisensä tai laillisen edustajan suostumus on pyrittävä hankkimaan aina ennen hoitotoimenpiteiden suorittamista. Myös alaikäisen potilaan mielipide pyritään ottamaan huomioon hänen kehitystasonsa mukaisesti. Huoltajalla tai alaikäisen lapsen muulla laillisella edustajalla ei ole oikeutta kieltää hoitotoimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Jos potilas kieltäytyy jostakin hoitotoimenpiteestä, on häntä pyrittävä hoitamaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Kiireellinen hoito on aina suoritettava, vaikka potilaan tahdosta ei saataisikaan selvyyttä esimerkiksi tajuttomuuden vuoksi. Kiireelliseksi hoidoksi luotetaan potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito. Kiireellisen hoidon antamiseen vaikuttaa kuitenkin potilaan aiemmin ilmaisema ja tiedossa oleva tahto, eikä potilaalle saa näin ollen antaa hoitoa, jonka hän on aiemmin nimenomaisesti kieltänyt.

Potilaalla on oikeus saada selvitys terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista sekä niiden vaikutuksesta. Potilaalle on varattava mahdollisuus perehtyä itseään koskeviin tietoihin sekä vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Potilasta koskevaa selvitystä ei tule kuitenkaan antaa, mikäli potilas nimenomaisesti kieltäytyy sen saamisesta tietoonsa. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, eikä tietoja saa luovuttaa ulkopuolisille ilman potilaan tai hänen edustajansa kirjallista suostumusta. Salassapitovelvollisuus jatkuu lähtökohtaisesti myös potilaan kuoleman jälkeen. Tietyillä viranomaisilla on lakiin perustuva oikeutus saada tarpeellisia potilasasiakirjatietoja.

Usein pelkkä keskustelu hoitoa antaneen tahon kanssa on riittävä keino selvittämään ja ratkaisemaan tyytymättömyys saatuun hoitoon tai sen laatuun. Potilaalla on kuitenkin oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle, mikäli pelkkä keskustelu ei riitä tilanteen korjaamiseksi. Muistutus tehdään kirjallisesti ja siihen kannattaa sisällyttää mahdollisimman yksityiskohtaisesti saamansa hoidon epäkohdat. Muistutus on nopeampi oikeusturvakeino kanteluun verrattuna. Kantelu tehdään terveydenhuollon valvonnasta vastaaville viranomaisille, joka on tilanteesta riippuen Aluehallintovirasto tai Valvira. Kantelu voidaan tehdä, vaikka samasta asiasta oltaisiinkin jo toimitettu muistutus. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]