Minilex - Lakipuhelin

Potilaan keskeiset oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa eli potilaslaissa säädetään potilaan keskeisistä oikeuksista. Potilaalla on siis terveydenhuollossa asioidessaan lailla vahvistettuja oikeuksia, jotka takaavat potilaalle pääsyn terveydenhuollon piiriin sekä asianmukaisen kohtelun terveydenhuollon aikana. Jos nämä oikeudet eivät ole potilaan hoidossa toteutuneet, on potilaalla käytössään oikeusturvakeinoja.

 

Oikeus hoitoon pääsyyn

Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Tämä oikeus takaa potilaalle mahdollisuuden päästä hoitoon ja toisaalta oikeuden saada laadukasta hoitoa. Potilaalla ei toki ole oikeutta saada mitä tahansa hoitoja oman valintansa mukaan, vaan lääkäri arvioi, millaista hoitoa potilaan terveydentila vaatii. Oikeus koskee siis vain tällaista potilaan terveydentilan edellyttämää hoitoa.

Lisäksi potilaan oikeus saada terveyden- ja sairaanhoitoa on aina riippuvainen kulloinkin käytettävissä olevista terveydenhuollon voimavaroista. Tämä merkitsee sitä, ettei potilas esimerkiksi ehkä pääse heti hoidettavaksi, jos hänen tilansa ei vaadi kiireellistä hoitoa. Kun terveydenhuollon piiriin pyrkii enemmän asiakkaita kuin ehditään välittömästi hoitaa, joutuu osa potilaista odottamaan hoitoon pääsyä. Potilaalla on kuitenkin oikeus saada tietää hoitoon pääsyn ajankohta ja ajankohdassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset.

Kiireelliseen hoitoon potilaalla on oikeus asuinpaikastaan riippumatta. Jos potilas siis esimerkiksi sairastuu yhtäkkiä vakavasti ollessaan muualla kuin omalla kotipaikkakunnallaan, hän saa hakeutua hoitoon muunkin kuin oman asuinkuntansa terveydenhuoltoyksikköön.

 

Potilaan oikeudet hoidon aikana

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden käytöksen potilasta kohtaan tulee olla asiallista. Potilasta täytyy kohdella hoidon aikana hyvin, eikä hänen ihmisarvoaan tai yksityisyyttään saa loukata. Potilaan vakaumusta tulee kunnioittaa ja mahdollisuuksien mukaan hänen yksilölliset tarpeensa on pyrittävä ottamaan huomioon.

Potilaalla on terveydenhuollossa asioidessaan myös kielellisiä oikeuksia. Yksikielisessä kunnassa terveydenhuollossa käytetään kyseisen kunnan virallista kieltä, mutta kaksikielisissä kunnissa potilas voi valita, asioiko suomen vai ruotsin kielellä. Jos potilaan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, pyritään hänen äidinkielensä mahdollisuuksien mukaan huomioimaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tulkkaamisen järjestämistä, jos potilas ja hoitohenkilökunta eivät muuten pysty kommunikoimaan yhteisellä kielellä.

Potilaan keskeinen oikeus on itsemääräämisoikeus, joka käytännössä merkitsee potilaan oikeutta päättää omasta hoidostaan. Potilaan hyväksyntä tarvitaan hoidon aloittamiselle, hoidon sisällölle ja hoidon lopettamiselle. Potilaan koskemattomuuteen puuttuminen ilman potilaan suostumusta ei ole sallittua kuin eräissä lailla säädetyissä poikkeustilanteissa (esimerkiksi tahdosta riippumaton päihdehuolto). Kun potilas on itse kelpoinen päättämään hoidostaan, tulee potilaan tahtoa kunnioittaa. Potilas voi kieltää sinänsä perusteltuunkin hoitoon ryhtymisen, jolloin häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä jollain muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Jos potilas ei esimerkiksi mielenterveyshäiriön vuoksi ole kykenevä käyttämään itsemääräämisoikeuttaan, hoidetaan potilasta yhteisymmärryksessä potilaan laillisen edustajan tai läheisen kanssa. Alaikäiselläkin potilaalla on oikeus käyttää itse itsemääräämisoikeuttaan, jos terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, että potilas on ikänsä ja kehitystasonsa puolesta riittävän kypsä päättämään hoidostaan. Muussa tapauksessa alaikäistä potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa.

Jotta potilas voisi käyttää itsemääräämisoikeuttaan, hänen tulee saada riittävästi terveydentilaansa ja hoitovaihtoehtoja koskevaa tietoa päätöstensä perustaksi. Tämän takia potilaalla on myös tiedonsaantioikeus. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus antaa potilaalle ymmärrettävässä muodossa tietoa potilaan terveydentilasta, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja muista merkityksellisistä hoitoon liittyvistä seikoista. Potilaalla on myös oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot potilasasiakirjoista ja potilasrekistereistä.

 

Jos potilaan oikeudet eivät toteudu

Toisinaan potilas ei ole tyytyväinen saamaansa hoitoon tai hoidon yhteydessä saamaansa kohteluun. Jos potilaan kokemia epäkohtia ei saada selvitettyä hoitohenkilökunnan kanssa keskustelemalla, voi potilas turvautua potilaslain hänelle takaamiin oikeusturvakeinoihin. Potilaalla on oikeus saada neuvontaa potilasasiamieheltä sekä oikeus tehdä muistutus tai kantelu.

Potilaalla on oikeus laadukkaaseen potilasasiamiespalveluun. Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaita heidän oikeuksiinsa liittyvissä kysymyksissä. Potilasasiamies voi myös auttaa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Saamaansa hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä terveydenhuollon toimintayksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle kirjallisen muistutuksen. Muistutus on joustava, terveydenhuollon toimintayksikön sisäinen oikeusturvakeino. Muistutus käsitellään kyseisessä toimintayksikössä ilman aiheetonta viivytystä ja potilaalle annetaan asiassa kirjallinen vastaus.

Potilaalla tai hänen lähiomaisillaan on mahdollisuus tehdä hoitoon tai kohteluun liittyen myös kantelu Valviraan tai aluehallintovirastolle. Mahdollista on osoittaa kantelu myös eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Lainsäädännössä on taattu potilaalle tiettyjä oikeuksia. Potilaalla on oikeus päästä hoidon piiriin lain edellyttämällä tavalla sekä oikeus saada lain edellyttämää kohtelua hoidon aikana.
  • Jos koet, etteivät potilaan oikeudet ole kohdallasi toteutuneet, voit pyytää neuvoa terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]