Minilex - Lakipuhelin

Potilaslaki ja tietosuoja terveydenhuollossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaslaissa eli laissa potilaan asemasta ja oikeuksista säännellään myös potilastietojen salassapidosta. Tietosuojan tason on oltava sama niin julkisessa kuin yksityisessä terveydenhuollossa. Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat lain nojalla salassapidettäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilö, esimerkiksi lääkäri tai sairaanhoitaja, tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä henkilö, esimerkiksi osastosihteeri, ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella. 

Potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja saadaan antaa, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty. Tarpeellisia tietoja toiselle terveydenhuollon yksikölle saadaan myös antaa potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi sekä yhteenveto annetusta hoidosta potilaan tai hänen laillisen edustajansa suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän suostumuksen mukaisesti. Välttämättömiä tietoja saadaan antaa myös potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle, jos potilaalla ei ole mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.Tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä.

Kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi.

Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö saa salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos henkilö tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.

Tietojen luovuttamisesta ja sen perusteesta tulee aina tehdä merkintä potilasasiakirjoihin. 

Potilaslain lisäksi potilaan tietosuoja on säännelty usean lain muodostamassa kokonaisuudessa: laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, yleisessä tietosuoja-asetuksessa, tietosuojalaissa, laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta sekä muun muassa laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa.

Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa. Lain tarkoitus on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallista sähköistä käsittelyä. Laki asettaa asiakastietojen käsittelylle monia vaatimuksia muun muassa tietojärjestelmien rakenteesta, tietojärjestelmien valmistajille asetetuista vaatimuksista, potilaan käyttöliittymästä, potilaan antamista suostumusasiakirjoista, palveluntarjoajan omavalvonnasta ja potilastietojen sähköisestä siirtämisestä. Lain mukaan palvelunantajan tulee pitää rekisteriä omien asiakastietojärjestelmiensä ja asiakasrekisteriensä käyttäjistä sekä näiden käyttöoikeuksista.

Yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on toteuttaa henkilötietojen suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä. Tietosuojalaki puolestaan täsmentää ja täydentää tietosuoja-asetusta ja sen kansallista soveltamista. Laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään muun muassa sähköisten asiointipalvelujen järjestämisestä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]