Minilex - Lakipuhelin

Hoitotahto laki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on tiettyjä oikeuksia terveyden- ja sairaanhoidon piirissä ollessaan. Näistä oikeuksista säädetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista, jota usein kutsutaan lyhyemmin potilaslaiksi. Potilaslaissa muun muassa määrätään, että potilaalla on itsemääräämisoikeus, joka tarkoittaa potilaan oikeutta päättää itse omaan koskemattomuuteensa puuttumisesta. Potilasta on siis hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, joten potilaan suostumus tarvitaan hoidon aloittamisesta, hoidon sisällöstä ja hoidon lopettamisesta päättämiseen. Potilaan tahdosta riippumaton hoito voi tulla kyseeseen vain tietyissä laissa erikseen säädetyissä tilanteissa, kuten päihdehuollon tai psykiatrisen sairaanhoidon yhteydessä.

Potilaslaissa ei nimenomaisesti ilmaista, että potilaalla on oikeus hoitotahdon laatimiseen, vaan hoitotahdon laatiminen sisältyy potilaan itsemääräämisoikeuteen. Hoitotahto on potilaan ennakoivasti antama tahdonilmaisu, jossa potilas kertoo, miten hän toivoo itseään hoidettavan. Hoitotahdossa voi esimerkiksi kieltää elvyttämisen tai elämän keinotekoisen ylläpitämisen tai esittää laajempia hoitolinjoja koskevia toivomuksia. Hoitotahtoa sovelletaan vasta tilanteessa, jossa potilas ei ole kelpoinen käyttämään itsemääräämisoikeuttaan eli ilmaisemaan hoitoa koskevaa tahtoaan.

Hoitotahdon pätevyys on sidoksissa potilaan kelpoisuuteen päättää omasta hoidostaan. Jotta potilas olisi kelpoinen käyttämään itsemääräämisoikeuttaan, hänen täytyy kyetä hahmottamaan oma terveydentilansa ja hoitoa koskevan tahdonilmaisunsa mahdolliset seuraukset. Potilaslaissa todetaan, ettei täysi-ikäinenkään henkilö ole aina kykenevä päättämään omasta hoidostaan esimerkiksi mielenterveyden häiriön tai kehitysvammaisuuden vuoksi. Tällaisissa tilanteissa potilas ei voi pätevästi laatia myöskään hoitotahtoa.

Jos täysi-ikäinen potilas ei ole kelpoinen käyttämään itsemääräämisoikeuttaan, on tärkeitä hoitopäätöksiä tehtäessä kuultava hänen laillista edustajaansa, lähiomaistaan tai muuta läheistään. Tällaisen henkilön suostumus tarvitaan myös hoidon antamiseen. Jos potilas on kuitenkin joskus aiemmin laatinut pätevän hoitotahdon, täytyy laillisen edustajan tai läheisen selvitystä tai suostumusta antaessaan ottaa tämä potilaan ilmaisema tahto huomioon. Jos hoitotahtoa ei ole ilmaistu, on suostumuksen antajan kiinnitettävä huomiota potilaan henkilökohtaiseen etuun.

Alaikäisen potilaan mielipide hänen hoitoaan koskien on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Alaikäinen voi kuitenkin olla kelpoinen myös käyttämään itse itsemääräämisoikeuttaan ja siten myös laatimaan pätevän hoitotahdon, jos hänen arvioidaan olevan riittävän kypsä päättämään hoidostaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa.

Potilaslain mukaan potilaan pätevästi ja vakaasti ilmaisema hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöitä (kuten lääkäreitä ja sairaanhoitajia) myös kiireellisen hoidon tilanteissa. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, jota potilaalle annetaan hänen henkeään tai terveyttään välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi. Normaalisti tällaista hoitoa täytyy antaa silloinkin, kun potilaan tahdosta ei saada selvitystä, mutta potilas voi pätevällä ja vakaalla tahdonilmaisulla kieltää kiireellisen hoidon antamisen.

Missään laissa ei säädetä hoitotahtoa koskevista muotomääräyksistä, joten hoitotahdon voi laatia vapaamuotoisesti. Selkeyden vuoksi hoitotahto kuitenkin kannattaa laatia kirjalliseen muotoon. Hoitotahdon laatimiselle ei myöskään ole asetettu mitään määräaikaa, joten sen voi laatia jo kauan ennen terveydenhuollon piiriin hakeutumistakin.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Potilaan oikeus laatia hoitotahto liittyy potilaan itsemääräämisoikeuteen, josta säädetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista.
  • Jotta hoitotahto olisi pätevä, hoitotahdon laatijan täytyy hoitotahtoa laatiessaan olla ollut kelpoinen päättämään hoidostaan.
  • Pätevästi ja vakaasti ilmaistu hoitotahto sitoo hoitohenkilökuntaa myös kiireellisen hoidon tilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]