Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus omiin tietoihinsa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä tarkistaa potilasrekisteristä potilasta itseään koskevat tiedot tai sen, onko hänestä ylipäätään tietoja potilasrekisterissä. Potilaalla on oikeus tietää muun muassa myös, missä tarkoituksessa hänen tietojaan käsitellään, mistä häntä koskevat tiedot on kerätty ja kenelle tietoja on luovutettu tai kenelle niitä on tarkoitus luovuttaa. Asiakirjojen antamisesta ei saa lähtökohtaisesti periä maksua. Jos potilas pyytää useampia jäljennöksiä, voidaan niistä periä kohtuullinen maksu.

Tarkastusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos tiedon antaminen vahingoittaisi valtion turvallisuutta, puolustusta tai yleistä järjestystä taikka turvallisuutta taikka haittaisi rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä, tai jos tiedon antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille, tai jos rekisterissä olevia tietoja käytetään valvonta- ja tarkastustehtävissä ja tiedon epääminen on välttämätöntä Suomen tai EU:n tärkeän taloudellisen tai rahoituksellisen edun turvaamiseksi.

Jos tiedot potilaan mielestä ovat virheellisiä, hän voi vaatia niiden korjaamista. Tiedot on korjattava ilman aiheetonta viivytystä. Potilaalla on oikeus saada täydennettyä puutteelliset henkilötietonsa toimittamalla lisäselvitystä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Jos potilas ei ymmärrä itse suostumuksen merkitystä, tietoja voidaan antaa potilaan laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella. Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja voidaan antaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle potilaan suullisella suostumuksella tai muuten asiayhteydestä ilmenevän suostumuksen nojalla.  Vain potilaan hoitoon osallistuvalla lääkärillä tai muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oikeus käsitellä potilaan tietoja. 

Potilaan on tietojen saamiseksi esitettävä pyyntö lääkärille tai muulle terveydenhoidon ammattihenkilölle, joka huolehtii tietojen hankkimisesta potilaan suostumuksella. Potilaalla on oikeus saada tiedot kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä tai potilaalle on varattava oikeus tutustua tietoihin rekisterinpitäjän luona. Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa. Tietojen epäämisestä on annettava kirjallinen todistus, jossa on ilmoitettava ne syyt, joiden takia tietopyyntö on evätty. Potilas voi halutessaan viedä asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Potilaalla on lain mukaan oikeus saada selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Tietoa ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että tieto aiheuttaisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle ja terveydelle. Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Potilaalla on siis oikeus saada tieto ymmärtämällään kielellä ilman ammattisanastoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa