Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapidosta säädetään potilaslaissa eli potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. 

Ilman potilaan kirjallista suostumusta ei terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö saa antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Mikäli katsotaan, että potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, saa tietoja antaa potilaan laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella. Kun puhutaan sivullisesta, tarkoitetaan muita henkilöitä kuin niitä, jotka osallistuvat potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin asianomaisessa toimintayksikössä tai toimintayksikön toimeksiannosta. 

On huomattava, että salassapitovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.

Edellä kerrottuun voidaan kuitenkin tehdä poikkeuksia, ja tietoja voidaan tietyissä tapauksissa antaa salassapidon estämättä. 

Ensinnäkin, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty, on potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja mahdollista antaa.

Toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle voidaan antaa tietoja, jotka ovat tarpeellisia potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi. Potilaan hoitoon lähettäneelle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle voidaan antaa yhteenveto annetusta hoidosta. Yhteenveto voidaan antaa myös potilaan hoidosta vastaavalle lääkärille. Edellytyksenä on kuitenkin, että potilas tai hänen laillinen edustajansa antaa tähän suullisen suostumuksen tai suostumus ilmenee asiayhteydestä muuten. 

Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja voidaan antaa toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle. Tämä on mahdollista silloin, jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä kehitysvammaisuuden, mielenterveydenhäiriön tai muun vastaavan syyn vuoksi taikka jos potilas on tajuton tai muu siihen verrattava syy estää suostumuksen saamisen. 

Mikäli potilas on tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana, voidaan hänen lähiomaiselleen tai muulle hänen läheiselleen antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan. Tietoja ei kuitenkaan saa antaa, jos on aihetta olettaa, että potilas kieltäisi tietojen antamisen.

Kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja saadaan perustellusta kirjallisesta hakemuksesta antaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Näiden tietojen tulee kuitenkin olla välttämättömiä kyseisten etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Tietojensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muihin tarkoituksiin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa