Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeudet työterveyshuollossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaan oikeuksista työterveyshuollossa on määrätty laissa. Jokaisella on Suomen lain mukaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun, myös työterveyshuollossa.

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajalla, työpaikan työsuojelutoimikunnalla ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työterveyshuoltotehtävissä toimivilta henkilöiltä sellaisia näiden asemansa perusteella saamia tietoja, joilla on merkitystä työntekijöiden terveyden sekä työpaikan olosuhteiden terveellisyyden kehittämisen kannalta. Erityinen salassapitovelvollisuus kuitenkin rajoittaa tätä oikeutta, suojellen potilaan oikeuksia. Potilasasiakirjat ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

Suostumus

Mikäli potilas haluaa luovuttaa tietojaa, tulee potilaan antaa kirjallinen suostumus tietojen luovuttamiseen, jotta se olisi laillisesti pätevä. Potilaan tulee myös olla tietoinen siitä, mihin hän tietonsa luovuttaa. Luovutusasiakirjassa tulee yksilöidä:

• tietojen luovuttaja

• tietojen vastaanottaja

• mihin tarkoitukseen tietoja luovutetaan

• tiedot, jotka luovutetaan

• päivämäärä

• potilaan allekirjoitus

Lääkärillä ei ole oikeutta ilman työntekijän kirjallista suostumusta toimittaa lääkärintodistusta työnantajalle. Työnantajalla on oikeus kerätä ja tallettaa työntekijän antama lääkärintodistus lailliseen käyttötarkoitukseen. Lailliseen käyttötarkoitukseen lukeutuu palkanmaksun perustetta osoittava tieto.

Työterveyshuollon palvelujen tuottajan on annettava työntekijöille ja työnantajalle tarpeellisia tietoja työssä ja työpaikan olosuhteissa esiintyvistä terveyden vaaroista ja haitoista sekä niiden torjuntakeinoista.

Potilaalla on erinäisiä erikseen laissa säädettyjä oikeuksia. Potilaalla on oikeus saada selvitys omasta terveydentilastaan, hoidon merkityksestä sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista. Työterveyshuollon terveydenhuollon ammattilaisen on varmistettava, että potilas ymmärtää selvityksen sisällön riittävällä tavalla. Potilaalla on itsemääräämisoikeus, jolloin potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava muulla lääketieteellisellä tavalla. Kiireellisen hoidon tilanteessa potilaalle on annettava hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei esimerkiksi tajuttomuuden vuoksi voi saada selvitystä. Jos potilas on aikaisemmin pätevällä tavalla ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen ilmaisemaansa tahtoaan.

Myös alaikäisellä potilaalla on erityisiä oikeuksia. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle edustajalleen. Alaikäisen potilaan mielipide hoitoon siis selvitetään aina, kun se on mahdollista hänen ikäänsä nähden. Jos alaikäinen ei kykene itsenäisesti päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun edustajansa kanssa.

Potilaan asemasta säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa, joka koskee myös työterveyshuoltoa.

Vinkit

- Lääkäri ei voi ilman työntekijän suostumusta luovuttaa tietoja työnantajalle. 

- Potilaalla on yhtäläinen asema ja oikeudet myös työterveyshuollossa. 

Varoitukset

- Työterveyshuollolla on velvollisuus antaa tietoja työhön liittyvistä vaaroista. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa