Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeudesta tehdä kantelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaslaissa pyritään turvaamaan potilaalle tiettyjä oikeuksia sekä hyvä terveyden- tai sairaanhoito hänen asioidessaan terveydenhuollossa. Välillä potilas voi kuitenkin kokea, ettei hänelle kuuluvia potilaan oikeuksia ole kunnioitettu. Tällöin hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymätön potilas voi käyttää potilaslain mukaisia potilaan oikeusturvakeinoja. Yksi näistä oikeusturvakeinoista on kantelu.

Kantelu voidaan tehdä useille eri tahoille. Se voidaan ensinnäkin tehdä sille aluehallintovirastolle, jonka alueella potilas on saanut terveyden- tai sairaanhoitoa. Jos tapauksessa epäillään vakavaa hoitovirhettä, osoitetaan kantelu Valviralle eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Mikäli epäillään, ettei viranomainen noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, kantelu voidaan tehdä eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Kantelu on vapaamuotoinen asiakirja, jonka tekemiseen ei ole erityisiä määräaikoja. Kantelu tehdään lähtökohtaisesti kirjallisesti, mutta myös tietynlaisia sähköisiä asiakirjoja voidaan ottaa vastaan. Kantelun tekee ensi sijassa potilas itse. Sen voi kirjoittaa myös hänen läheisensä, jos potilas on esimerkiksi kipsissä, tajuton, mielenvikainen tai kuollut.

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa ja avustaa toimintayksikön potilaita potilaan oikeuksia ja asemaa koskevissa pulmatilanteissa. Myös kantelun tekemiseen voi pyytää potilasasiamiehen apua.

Potilaalla on käytössään muitakin välineitä ilmaista tyytymättömyytensä. Kantelu on näet hieman tehoton väline, sillä se ei yleensä johda sanktioihin eikä toimintatapojen muutokseen. Potilas voi tehdä muistutuksen, joka usein johtaa muutokseen hänen hoidossaan tai laitoksen tavoissa. Jos hän kärsi henkilövahingon, hän voi vaatia korvauksia potilasvahinkoilmoituksella. Toisinaan on aihetta rikosilmoitukseen. Kantelun tekeminen ei sulje pois mitään näistä vaihtoehdoista.

Ennen kantelua voi kuitenkin olla syytä tehdä muistutus ja odottaa muistutukseen annettavaa vastausta. Jos ennen kantelua ei nimittäin ole tehty terveydenhuollon toimintayksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle toimitettavaa muistutusta, saattaa kantelua käsittelevä valvontaviranomainen siirtää asian asianomaisen terveydenhuollon toimintayksikön käsiteltäväksi. Asian siirtämisestä ilmoitetaan tällöin kantelun tekijälle.

Toisinaan valvontaviranomainen päättää jättää sille toimitetun kantelun käsittelemättä. Esimerkiksi kantelussa esitettyjen tietojen puutteellisuus tai kantelun kohteena olevasta asiasta kulunut pitkä aika voivat johtaa siihen, ettei valvontaviranomainen käsittele kantelua.

Vinkit

  • Potilasasiamies voi avustaa potilasta kantelun tekemisessä.
  • Jos potilas ei ennen kantelua ole tehnyt muistutusta, saattaa valvontaviranomainen siirtää asian terveydenhuollon toimintayksikön käsiteltäväksi.
  • Potilaalla on muitakin oikeusturvakeinoja kuin kantelu. Kantelun lisäksi (tai sijasta) kyseeseen voi tulla muistutus, potilasvahinkoilmoitus tai jopa rikosilmoitus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa