Minilex - Lakipuhelin

Päihdehuolto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päihdehuollon keskeisin tavoite on ehkäistä sekä vähentää päihteiden ongelmakäyttöä. Päihteitä ovat alkoholijuomien lisäksi päihtymistarkoitukseen käytettävät aineet, kuten huumeet ja lääkkeet. Päihteiden ongelmakäyttöön liittyy sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, ja sillä on kielteinen vaikutus ongelmakäyttäjän läheistenkin toimintakykyyn ja turvallisuuteen. Päihdehuollolla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään terveydellistä tasa-arvoisuutta.

 

Päihdehuollon järjestäminen

Päihdehuolto on tällä hetkellä kuntien vastuulla. Kuntien on huolehdittava päihdehuollon järjestämisestä kunnan omien tarpeiden mukaisesti, joten päihdehuolto voi olla eri kunnissa erilainen. Päihdehuollon palveluiden tulisi vastata juuri kyseisen kunnan kuntalaisten tarpeita, joten päihdehuollon palveluita tulisi muokata silloin, kun paikalliset tarpeet muuttuvat.

Sosiaalilautakunnan ja kunnan muiden viranomaisten on muun muassa seurattava päihteiden ongelmakäyttöä, välitettävä siihen liittyvää tietoa ja annettava päihdehuollon palveluita, jotka ovat helposti tavoitettavissa ja tarpeeksi monipuolisia sekä joustavia. Kunta voi järjestää päihdepalveluja itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Päihdepalveluja voidaan hankkia myös yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Päihdehuolto ei kuitenkaan toteudu vain päihdehuollon erityispalveluissa, vaan päihdehuolto on osa muunkinlaisia kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita. Päihdeongelmien tehokkaaksi ehkäisemiseksi on tärkeää antaa neuvontaa ja tukea päihteisiin liittyen myös perusterveydenhuollossa, kuten työterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa ja äitiysneuvolassa.

 

Päihdehuollon palvelujen käyttäminen

Päihdehuollon palvelujen järjestämisessä on tärkeää, että palveluiden piiriin on mahdollisimman helppoa hakeutua oma-aloitteisesti. Palvelujen piirissä oleva henkilö on tarpeen vaatiessa ohjattava avun piiriin. Palveluiden piiriin voi hakeutua oma-aloitteisesti tai ongelmakäyttäjä voidaan äärimmäisessä tilanteessa määrätä tahdonvastaisesti hoitoon.

Palveluja on annettava sekä päihdehuollon palveluja tarvitsevalle että hänen läheisilleen. Päihdepalveluihin kuuluu muun muassa ohjausta ja neuvontaa, päihteettömyyttä tukevia sosiaalipalveluja sekä kuntoutuspalveluja. Päihdehuoltoon kuuluu myös päihdehuollon erityispalveluita, kuten A-klinikat sekä päihdepsykiatrian poliklinikat.

Päihdepalvelun muotoihin kuuluvat avohuolto, laitoskuntoutus sekä katkaisuhoito. Avohuolto sisältää ensisijaisesti avopalveluita, kuten katkaisuhoitoa ja kuntoutusta. Laitoskuntoutusta tarjotaan henkilölle, jolle avohoidon palvelut eivät ole tarkoituksenmukaisia. Katkaisuhoidossa keskitytään vieroitusoireiden hoitamiseen sekä päihteidenkäytön keskeyttämiseen. Lisäksi päihdehuoltoon kuuluvat asumispalvelut ja päiväkeskukset.

Päihdehuollon tulisi olla asiakaslähtöistä ja asiakkaan oikeuksia kunnioittavaa. Etenkin asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden suojan toteutumisen varmistaminen on tärkeää. Asiakas voi vaikuttaa omaan hoitoonsa esimerkiksi osallistumalla oman hoitosuunnitelmansa laatimiseen. Hoitosuhde on luottamuksellinen, joten asiakkaan antamia luottamuksellisia tietoja ei saa ilman asiakkaan suostumusta luovuttaa edelleen.

Julkisessa terveydenhuollossa polikliininen päihdehuolto on maksutonta. Tällaista päihdehuoltoa ovat esimerkiksi avohuollon neuvonta-, ohjaus- ja tukipalvelut. Muista julkisen päihdehuollon palveluista, kuten laitoshoidosta, peritään maksu. Tällaisissa tilanteissa pätevät kuitenkin asiakasmaksuille määrätyt enimmäismäärät ja maksukatto, jotka kohtuullistavat asiakkaan maksettavaksi tulevia määriä. Julkisen päihdehuollon sijasta Suomessa on mahdollisuus turvautua myös yksityiseen päihdehuoltoon.

 

Päihdehuolto tulevaisuudessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ollaan laajasti uudistamassa kustannusvaikuttavuudeltaan ja tarkoituksenmukaisuudeltaan paremmaksi. Uudistuksella pyritään päihdepalvelujen kehittämiseen etenkin palveluja integroimalla. Integroinnilla pyritään hoitamaan päihdepalvelujen rinnalla esimerkiksi mielenterveysongelmia tai muita ongelmia. Palvelujen yhdistämisestä on hyötyä erityisesti henkilölle, joka kärsii useista samansuuntaisista ongelmista.

Vinkit

  • Asiakas voi päättää, hakeutuuko julkisen vai yksityisen päihdehuollon piiriin.
  • Päihdehuolto pitää sisällään erilaisia palveluita avohuollosta laitoshuoltoon.
  • Päihdehuolto tukee myös päihdeongelmaisten läheisiä.
  • Polikliininen päihdehuolto on maksutonta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa