Minilex - Lakipuhelin

Päihdehuollon laatusuositukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päihdehuollolla ehkäistään päihteiden, kuten alkoholin ja huumausaineiden, ongelmakäyttöä. Koska päihteiden käyttö on merkittävä kansanterveydellinen ongelma ja esimerkiksi alkoholin kulutuksen on arveltu kasvavan entisestään, on laadukas päihdetyö tärkeää. Laadukkaan päihdehuollon nähdään ehkäisevän myös syrjäytymistä ja edistävän tasa-arvoisuutta.

Päihdetyön laatua pyritäänkin ohjaamaan erityisin laatusuosituksin. Päihdehuollon laatusuosituksia koskeva sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas löytyy Internetistä, joten kuka tahansa voi halutessaan tutustua suosituksiin.

 

Laatusuositusten tarkoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2002 Kuntaliiton kanssa yhteistyössä laaditun oppaan päihdepalvelujen laatusuosituksista. Päihdehuollon laatusuositusten tavoitteena on tukea päihdepalveluiden suunnittelua, päätöksentekoa, järjestämistä, tuottamista ja kehittämistä. Johtavana ajatuksena on ollut, että päihteidenkäytön haittojen ehkäisy täytyisi huomioida kunnan kaikessa päätöksenteossa.

Päihdehuollon laatusuositukset ohjaavat ja tukevat kaikkea sosiaali- ja terveyspalvelujen puitteissa tapahtuvaa päihdetyötä eli ne eivät koske ainoastaan päihdehuollon erityispalveluja. Myös esimerkiksi perusterveydenhuollolla ja sosiaalipalveluilla on tärkeä rooli päihdetyössä. Suosituksia sovelletaan julkisessa hallinnossa (valtio ja kunnat), mutta myös yksityisten yritysten tai järjestöjen tuottamissa palveluissa.

Suositusten tarkoituksena on ollut päihdehuollon käytäntöjä ohjaamalla parantaa päihdehuollon palveluiden saatavuutta ja nimensä mukaisesti myös palveluiden laatua. Laatusuositukset eivät kuitenkaan suoraan ole velvoittavia ja sitovia, vaan laatusuositusten luonne on ohjaava. Koska eri kuntien asukkaiden tarve päihdetyölle on erilaista, ei kuntien tarjoama päihdehuolto voi olla keskenään identtistä. Eri kunnissa suosituksia voidaan siis soveltaa hieman eri tavoin.

Suositusten on tarkoitus olla käytännönläheisiä ja yksityiskohtaisia, jotta niiden soveltaminen olisi mahdollisimman helppoa niin päihdehuoltopalveluiden järjestäjille kuin asiakkaillekin.

 

Laatusuositusten keskeisiä periaatteita

Päihdetyö on kunnan tehtävä, jota kunnan tulee toteuttaa suunnitelmallisesti ja laaja-alaisesti erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Kunnan laajempaan strategiaan kuuluu päihdestrategia, joka ohjaa kunnan päihdehuollon tavoitteiden saavuttamisessa. Strategiassa selvitetään päihdepalveluiden työnjako sekä ne keinot, joilla päihdeongelmia ehkäistään ja hoidetaan.

Kunnan tulee seurata päihteiden kulutusta ja suunnitella tarjoamansa päihdepalvelut paikallisen päihdekäyttäytymisen mukaisesti. Palveluiden täytyy siis vastata kuntalaisten tarpeita, jotka eri kunnissa voivat olla erilaisia. Myös samassa kunnassa päihdehuollon tarpeet voivat ajan myötä muuttua, jolloin palveluita tulisi muokata senhetkisiä tarpeita vastaaviksi.

Päihdeongelmiin pitäisi pyrkiä puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa, jotta ongelmat eivät pahentuisi. Tämän takia tietoa ja apua päihteiden ongelmakäyttöön liittyen annetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon yleisten palveluiden yhteydessä – kuten vaikkapa kouluterveydenhuollossa, työterveydenhuollossa ja äitiysneuvolassa. Koska pelkkä ennaltaehkäisevä päihdetyö ei kuitenkaan riitä, tarvitaan kunnissa myös esimerkiksi katkaisu- ja vierotushoitopalveluita.

Suositusten keskeinen periaate on palveluiden asiakaslähtöisyys ja asiakkaan oikeuksien, kuten itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden suojan, kunnioittaminen. Asiakkaalla on oikeus esimerkiksi osallistua omaa hoitoaan koskevan suunnitelman laatimiseen ja hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet huomioidaan hoitoa järjestettäessä. Esimerkiksi asiakkaan mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään pyritään huomioimaan. Palveluissa korostetaan myös hoitosuhteen luottamuksellisuutta, joten asiakkaan antamia luottamuksellisia tietoja ei ilman asiakkaan suostumusta luovuteta edelleen.

Päihdehuollon asiakkaiden ohella suosituksissa on haluttu huomioida myös päihdetyön parissa työskentelevät henkilöt, joiden osaamisesta, jaksamisesta ja työturvallisuudesta tulisi huolehtia. Henkilöstön mitoituksen täytyisi olla riittävää. Varsinaisten päihdehuollon asiakkaiden ohella päihdehuolto tarjoaa tukea myös päihdeongelmaisten läheisille. Päihdeongelmaisten perheiden kohdalla huomiota kiinnitetään erityisesti lastenhoitoon liittyvän tuen tarpeeseen.

Vinkit

  • Suosituksia koskeva opas on julkaistu netissä, joten siihen voi vapaasti tutustua.
  • Päihdepalvelut tukevat myös päihteiden käyttäjien läheisiä.
  • Päihdehuollossa asiakkaan antamat tiedot ovat luottamuksellisia eli niitä ei anneta eteenpäin ilman asiakkaan suostumusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa