Minilex - Lakipuhelin

Mikä on hoitotahto?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahdon avulla henkilö voi ilmaista hoitoa koskevan tahtonsa tulevaisuuden varalta. Hoitotahto helpottaa sekä läheisten että hoitoon osallistuvien henkilöiden toimintaa erilaisissa tilanteissa, joissa hoitotahdon tekijä ei itse enää pysty päättämään hoidostaan esimerkiksi vakavan sairauden tai tajuttomuuden takia. Hoitohenkilökunta on velvollinen noudattamaan hoitotahtoa, kun hoitotahto on pätevästi laadittu.

 

Hoitotahto on osa itsemääräämisoikeutta

Hoitotahdon laatimisesta ei nimenomaisesti säädetä potilaan oikeuksia koskevassa potilaslaissa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista). Omasta hoidostaan määrääminen hoitotahdossa sisältyy kuitenkin potilaan itsemääräämisoikeuteen, joka tarkoittaa potilaan oikeutta päättää omaan koskemattomuuteensa puuttumisesta.

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan eli lähtökohtaisesti potilaan suostumus vaaditaan hoidon aloittamisesta, hoidon sisällöstä ja hoidon lopettamisesta päättämiseen. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta tai jostain tietystä toimenpiteestä, jolloin häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan jollain toisella tavalla. Näin ollen potilas voi myös hoitotahdossaan pätevästi antaa suostumuksen johonkin hoitoon ja kieltäytyä jostain toisesta hoidosta.

Itsemääräämisoikeuttaan käyttääkseen potilaan täytyy olla kelpoinen päättämään hoidostaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että potilaan täytyy käsittää oma terveydentilansa ja kyetä ymmärtämään hoidosta kieltäytymisen tai siihen suostumisen mahdolliset vaikutukset. Hoitotahtokin on siis pätevä ja siten hoitohenkilökuntaa sitova ainoastaan, jos potilas on hoitotahtoa laatiessaan pystynyt ymmärtämään hoitotahdon sisällön ja merkityksen.

Aina täysi-ikäinenkään henkilö ei ole kelpoinen päättämään omasta hoidostaan. Henkilö voi esimerkiksi mielenterveyden häiriön tai kehitysvammaisuuden vuoksi olla kykenemätön käyttämään itsemääräämisoikeuttaan. Toisaalta itsemääräämisoikeus ei ole sidottu täysi-ikäisyyteen, vaan alaikäinenkin voi olla kelpoinen päättämään hoidostaan ja siten myös laatimaan hoitotahdon. Alaikäinen käyttää itse itsemääräämisoikeuttaan, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa puolesta on riittävän kypsä päättämään hoidostaan. Jos alaikäisen ei arvioida olevan tällä tavalla kypsä, häntä hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa.

Koska hoitotahdon pätevyys on sidoksissa hoitotahdon laatijan kelpoisuuteen hoitotahdon laatimishetkellä, voi hoitotahdon pätevyyttä pyrkiä todistelemaan hankkimalla hoitotahdon liitteeksi lääkärin lausunnon koskien omaa toimintakykyään. Lisäksi suositeltavaa on laatia hoitotahto silloin, kun on vielä terve, jotta epäilyksiä hoitotahdon pätevyyden suhteen ei heräisi. Erityisesti jos potilaalla on sairaus, joka ajan mittaa tulee heikentämään potilaan kelpoisuutta päättää hoidostaan, kannattaa hoitotahto laatia mahdollisimman pian.

 

Hoitotahto on vapaamuotoinen asiakirja

Laissa ei ole hoitotahdon laatimista koskevia muotomääräyksiä, joten hoitotahdon voi ilmaista vapaamuotoisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että suullisestikin annettu hoitotahto on pätevä. Suullisesti ilmaistu hoitotahto tulisi kirjata potilasasiakirjoihin. Suositeltavaa on kuitenkin aina laatia hoitotahto alkujaankin kirjalliseen muotoon, jotta mahdollisilta hoitotahdon olemassaoloa ja sisältöä koskevilta epäselvyyksiltä vältyttäisiin.

Kun potilas laatii hoitotahtonsa kirjalliseen muotoon eli ns. hoitotestamentiksi, hänen kannattaa päivätä ja allekirjoittaa dokumentti. Myös todistajien käyttäminen on suositeltavaa, joskaan ei pakollista. Hoitotahdon luotettavuuden lisäämiseksi olisi kuitenkin hyvä pyytää kahta esteetöntä todistajaa allekirjoituksillaan vahvistamaan hoitotahto oikean henkilön laatimaksi ja allekirjoittamaksi.

Hoitotahdon potilas voi kirjoittaa itsensä näköiseksi kertomukseksi siitä, millaisia hoitoa ja hoivaa koskevia toivomuksia hänellä on. Jos vapaamuotoisen tekstin tuottaminen tuntuu kuitenkin hankalalta, voi helpompi vaihtoehto olla täyttää valmis hoitotahtolomake. Lomakkeita saa esimerkiksi sairaanhoitopiireistä ja netistä. Muun muassa Muistiliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivuilta on ladattavissa hoitotahtolomake. Saatavilla olevissa hoitotahtolomakkeissakin on eroja, sillä toiset niistä ovat hyvin tiiviitä ja toisissa taas on varattu runsaammin tilaa potilaan toiveita ja arvoja kuvaaville teksteille.

 

Potilas päättää hoitotahdon sisällön

Hoitotahdolle ei ole määritelty mitään vähimmäissisältöä, vaan hoitotahdossa potilas voi mielensä mukaan ilmaista tahtonsa itselleen tärkeistä asioista. Potilaan esittämät toiveet voivat olla yksityiskohtaisia ja koskea esimerkiksi tiettyjä hoitomenetelmiä tai toimenpiteitä. Toisaalta mahdollista on ilmaista tahtonsa koskien myös laajempia hoitolinjoja. Potilas voi kieltää esimerkiksi elvytyksen tai elämän keinotekoisen ylläpitämisen. Lisäksi voidaan nimetä lähiomainen, joka osallistuu potilaan hoidosta päättämiseen.

Yksityiskohtaisempien kieltojen tai toiveiden lisäksi hoitotahtoon kannattaa liittää muistio, jossa potilas kuvailee arvojaan, ajatuksiaan ja elämänasennettaan yleisemmällä tasolla. Kyse ei tällöin ole hoitohenkilökuntaa suoranaisesti sitovista määräyksistä, mutta tällainen selvitys voi auttaa hoitotahdon tulkitsemisessa. Lisäksi tällainen yleisempi kuvaus potilaan arvoista ja ajatuksista voi auttaa potilaan tahdon selvittämisessä sellaisissa tilanteissa, joihin potilas ei nimenomaisesti ole ottanut hoitotahdossaan kantaa.

 

Hoitotahdon säilyttäminen

Hoitotahdon olemassaolosta ja sijaintipaikasta on hyvä kertoa läheisille. Hoitotahto tulisi myös toimittaa terveydenhuoltoon, jotta se saadaan tallennettua potilasasiakirjoihin. Lompakossaan voi kantaa myös hoitotahtokorttia, joka kertoo hoitotahdon olemassaolosta.

Paperisen hoitotahdon ohella hoitotahto voidaan nykyään tallentaa myös sähköisesti. Vuodesta 2015 alkaen hoitotahto on ollut mahdollista tallentaa Kelan hallinnoiman Kanta-palvelun Omakanta-järjestelmään. Omakantaan tallennettu hoitotahto on laajasti erilaisten yksityisten ja julkisten terveydenhuollon toimintayksiköiden käytettävissä. Omakantaan pääsee kirjautumaan osoitteessa www.kanta.fi esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.

 

Hoitotahto sitoo hoitohenkilökuntaa

Hoitohenkilökunta on velvollinen noudattamaan pätevästi laadittua hoitotahtoa. Hoitotahdosta voidaan kuitenkin poiketa, jos on perusteltua syytä epäillä, että potilas ei hoitotahtoa laatiessaan ole käsittänyt esimerkiksi terveydentilaansa, sairautensa vakavuutta tai hoidon sisältöä oikein. Potilas on esimerkiksi voinut käsittää oman terveydentilansa ja ennusteensa väärin ja tämä on vaikuttanut hoitotahdon sisältöön. Hoitotahdosta saatetaan poiketa myös silloin, jos on syytä olettaa potilaan tahdon muuttuneen, vaikka uutta hoitotahtoa ei ole ilmaistu. Hoitotahto saattaa esimerkiksi olla jo hyvin vanha ja lääketiede on voinut kehittyä hoitotahdon laatimisen jälkeen.

Pätevästi ja vakaasti ilmaistu hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöitä myös kiireellisen hoidon tilanteissa. Kiireellistä hoitoa täytyy normaalisti antaa sellaisissakin tilanteissa, joissa potilaan tahdosta ei saada selvitystä. Kiireellistä hoitoa on esimerkiksi päivystyspotilaalle annettava hoito, jota annetaan potilaan henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi. Jos potilas on pätevästi ja vakaasti kieltänyt esimerkiksi elvyttämisen, ei häntä tule elvyttää.

Vinkit

  • Hoitotahto on pätevä silloin, kun potilas on hoitotahtoaan laatiessaan ollut kelpoinen päättämään hoidostaan.
  • Hoitotahdon saa laatia vapaamuotoisesti, mutta se on viisasta laatia aina kirjalliseen muotoon.
  • Hoitotahdon luotettavuutta voi lisätä käyttämällä todistajia ja liittämällä hoitotahtoon lääkärin lausunnon koskien omaa kelpoisuuttaan.
  • Läheisille kannattaa ilmoittaa, että on laatinut hoitotahdon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa