Minilex - Lakipuhelin

Hoitotahdon tekemiseen käytännön ohjeita

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotahdolla henkilö voi ennakoivasti ilmaista hoitoaan koskevan tahtonsa pitäen silmällä sellaisia tilanteita, joissa hän ei enää ole kykenevä ilmaisemaan tahtoaan. Käytännössä tällaiseen tilanteeseen, jossa potilas ei enää pysty käyttämään itsemääräämisoikeuttaan, on voitu päätyä esimerkiksi onnettomuuden, sairauskohtauksen tai vakavan muistisairauden vuoksi. Hoitotahdolla potilas voi varmistaa tahtonsa toteutumisen tällaisissakin tilanteissa, sillä lähtökohtaisesti pätevästi laadittu hoitotahto sitoo hoitohenkilökuntaa. Hoitotahdon ilmaisemista koskevia muotomääräyksiä ei laissa ole, mutta tiettyjä käytännön ohjeita voi hoitotahtoa laatiessaan olla hyvä pitää mielessä.

Hoitotahdon täytyy olla pätevä, jotta se otettaisiin potilaan hoidon ohjenuoraksi. Hoitotahto on pätevä silloin, kun henkilö on hoitotahtoa laatiessaan ollut kelpoinen päättämään omasta hoidostaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilön on täytynyt käsittää oma terveydentilansa ja kyetä hahmottamaan, millaisia seurauksia tietyn hoidon sallimisella tai kieltämisellä voi olla. Hoitotahdon pätevyys voidaan pyrkiä todistamaan liittämällä hoitotahtoon lääkärin lausunto, jossa lääkäri ottaa kantaa hoitotahdon laatijan kelpoisuuteen. Jos hoitotahto on tehty silloin, kun mitään merkittävämpiä terveysongelmia ei vielä ole ilmennyt, on hoitotahdon pätevyyttäkään tuskin syytä epäillä.

Vaikka hoitotahdon saa ilmaista vapaamuotoisesti, on viisainta aina laatia hoitotahto kirjalliseen muotoon ns. hoitotestamentiksi. Kun hoitotahto on olemassa kirjallisena, sen olemassaolo ja sisältö on paljon helpompi todentaa. Tulkintaongelmiltakin voidaan tällöin todennäköisemmin välttyä. Suositeltavaa on lisätä hoitotahtoon myös omakätinen allekirjoitus ja päiväys.

Todistajien käyttäminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa kylläkin. Todistajiksi kannattaa valita kaksi esteetöntä henkilöä, jotka eivät ole lähimmästä perhepiiristä tai jotka eivät muutenkaan saattaisi hyötyä hoitotahdon laatijan menehtymisestä. Todistajien tehtävä on allekirjoituksillaan todistaa hoitotahto oikean henkilön laatimaksi ja allekirjoittamaksi.

Hoitotahdon sisältö on vapaasti henkilön määriteltävissä. Liian suppea hoitotahto voi kuitenkin aiheuttaa lisäkysymyksiä, joten itselleen tärkeistä asioista kannattaa pyrkiä kertomaan mahdollisimman perusteellisesti – selkeyttä unohtamatta. Usein hoitotahdossa kielletään tiettyjä toimenpiteitä, kuten elvyttäminen tai elämän ylläpitäminen keinotekoisesti. Hoitoja, jotka eivät lääketieteellisesti ole hyväksyttäviä, ei kuitenkaan voi pätevästi vaatia suoritettavaksi.

Hoitotahdossa kannattaa määritellä ennemmin hoitoperiaatteita kuin yksittäisiä hoitokeinoja. Kaikkiin yksittäisiin hoitomenetelmiin ja toimenpiteisiin on mahdoton ottaa hoitotahdossa kantaa, joten abstraktisemmat kuvaukset hoitotahdon laatijan arvoista ja ajatusmaailmasta voivat auttaa ratkaisemaan sellaisiakin tilanteita, joista ei nimenomaisesti ole hoitotahdossa määrätty. Jos olet epävarma siitä, mitä kaikkea hoitotahtoon kannattaa kirjata, voi käytännöistä kysyä lisätietoja lääkäriltä.

Hoitotahdon voi kirjoittaa omin sanoin alusta alkaen, mutta jos tämä tuntuu vaikealta, voi olla hyvä tukeutua erilaisiin hoitotahtomalleihin ja -lomakkeisiin. Yksinkertaisimmillaan hoitotahto voi olla valmis lomake, jonka hoitotahdon antaja on vain päivännyt ja allekirjoittanut. Hoitotahtolomakkeita voi tiedustella sairaanhoitopiireistä tai etsiä internetistä. Valmiita lomakkeita löytyy esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Muistiliiton verkkosivuilta.

Kirjallisen hoitotahdon olemassaolosta ja sijainnista on järkevää kertoa ainakin läheisille ja hoitavalle lääkärille, jotka osaavat siten ottaa huomioon tahdonilmaisun tarvittavassa tilanteessa. Lisäksi hoitotahdon voi luotettavasti tallettaa sähköisessä muodossa Kanta-palveluiden Omakanta-järjestelmään. Omakantaa käyttävät useat terveydenhuollon toimintayksiköt (niin yksityiset kuin julkisetkin), joten sähköisen järjestelmän kautta hoitotahto on laajasti terveydenhuollon ammattihenkilöiden käytettävissä. Myös lompakkoon voi ottaa hoitotahtokortin, joka kertoo hoitotahdon olemassaolosta.

Vinkit

  • Hoitotahdon saa laatia vapaamuotoisesti, mutta kirjallinen muoto on aina varmin valinta. Kannattaa myös päivätä ja allekirjoittaa hoitotahto sekä pyytää siihen todistajien allekirjoitukset.
  • Hoitotahdon voit laatia omin sanoin ja omalla tyylilläsi, mutta pyri riittävään selkeyteen ja täsmällisyyteen.
  • Kerro hoitotahdon olemassaolosta lähiomaisille ja hoitavalle lääkärille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa