Minilex - Lakipuhelin

Hoitosuhde lainsäädännössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitosuhde on potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilön välinen suhde. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat esimerkiksi lääkärit ja sairaanhoitajat, ja heidän toimintaansa säädellään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa. Potilaan oikeuksista puolestaan säädetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaissa). Molemmissa laeissa on hoitosuhdetta koskevia säännöksiä. Toisaalta hoitosuhdetta määrittelevät lakien ohella myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattieettiset ohjeet.

Hoitosuhde perustuu luottamuksellisuuteen, joka on välttämätön edellytys toimivan hoitosuhteen syntymiselle. Luottamuksellisuus merkitsee sitä, että potilas voi terveydenhuollon piiriin hakeutuessaan luottaa siihen, että terveydenhuollon toimintayksikön henkilökunta toimii häntä kohtaan asianmukaisesti. Potilaan näkemyksiä, vakaumuksia ja yksilöllisiä tarpeita tulee kunnioittaa, ja lisäksi ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus potilastietojen ja potilaan ilmaisemien salaisuuksien suhteen.

Potilaslaki säätää potilaan oikeuksista, jotka kertovat myös siitä, millaista on potilaan ja ammattihenkilöiden välinen vuorovaikutus hyvässä hoitosuhteessa. Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Potilaan kielellisillä oikeuksilla pyritään takaamaan se, että potilas ja hoitohenkilökunta pystyvät kommunikoimaan ymmärrettävästi keskenään. Potilaalle tulee antaa tietoa hänen terveydentilaansa ja hoitoaan koskevista seikoista, ja potilaan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetään ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuudesta. Lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa ilman lupaa kertoa sivulliselle sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän on tehtävässään saanut tiedon. Yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevien ammattihenkilöiden osalta vaitiolovelvollisuutta koskeva säännös löytyy yksityisestä terveydenhuollosta annetusta laista.

Vastaavasti potilaslaissa säädetään terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudesta pitää salassa potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot. Potilasasiakirjoissa olevia tietoja saa luovuttaa sivulliselle vain potilaan kirjallisella suostumuksella. Jos potilas ei pysty arvioimaan suostumuksen merkitystä, suostumuksen antaa hänen laillinen edustajansa. Myös eräissä poikkeustilanteissa potilastietoja voidaan luovuttaa. Jos potilasta esimerkiksi hoidetaan tai tutkitaan toisessa sairaalassa, voidaan hoidon tai tutkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot antaa tälle toiselle sairaalalle.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuus jatkuu vielä ammatinharjoittamisen, palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeenkin. Niinpä esimerkiksi lääkäri ei voi edes eläkkeelle jäätyään paljastaa potilaan kertomaa yksityistä tietoa.

Mikäli terveydenhuollon ammattihenkilö rikkoo salassapitovelvollisuutensa, voi hän joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen teostaan – niin ankara hoitosuhteeseen liittyvä salassapitovelvollisuus on. Kyse voi tällöin olla salassapitorikoksesta tai lievemmässä tapauksessa salassapitorikkomuksesta. Virassa olevan ammattihenkilön kohdalla teko voi olla rangaistava virkasalaisuuden rikkomisena. Asiasta säädetään rikoslaissa.

Hoitosuhteesta ei siis säädä yksi tietty laki, vaan eri lakeihin on otettu hoitosuhdetta ja sen luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä. Ammattihenkilöiden tulisi noudattaa myös ammattietiikkaansa, joka myös ohjeistaa ammattihenkilöiden toimintaa hoitosuhteessa. Hyvä ja luottamuksellinen hoitosuhde mahdollistaa sen, että potilas uskaltaa luottavaisin mielin kertoa arkaluontoisiakin asioita häntä hoitaville terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Vinkit

  • Terveydenhuollon ammattihenkilöillä, kuten lääkäreillä, on salassapitovelvollisuus. Laki siis kieltää heitä ilmaisemasta potilastietoja tai potilaan kertomia salaisuuksia ulkopuolisille.
  • Salassapitovelvollisuuden rikkominen voi olla rikos.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa