Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Terveydenhuollon yhteydessä itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan potilaan oikeutta määrätä siitä, miten hänen henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa saadaan häntä hoidettaessa puuttua. Lähtökohtaisesti hoidon antaminen potilaalle edellyttää hänen suostumustaan, ja hoito tulee toteuttaa yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

 

Alaikäisen itsemääräämisoikeuden arvioiminen

Henkilö saavuttaa täyden itsemääräämisoikeuden täyttäessään 18 vuotta. Alle 18-vuotiaskaan ei kuitenkaan ole täysin vailla itsemääräämisoikeutta. Alaikäisen potilaan mielipidettä ei siis voida jättää omaan arvoonsa vain hänen ikänsä vuoksi, mutta hänen itsemääräämisoikeutensa laajuus on riippuvainen hänen iästään ja kehitystasostaan.

Potilaslain mukaan alaikäisen potilaan hoitotoimenpidettä koskeva kanta on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Alaikäistä potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen itsensä kanssa, kun hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee itse päättämään hoidostaan. Tähän alaikäisen itsemääräämisoikeuteen kuuluu myös oikeus hoidosta kieltäytymiseen. Kun alaikäistä potilasta pidetään riittävän kehittyneenä, hän saa myös kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

Käytännössä usein yli 15-vuotiasta potilasta on pidetty edellä kuvatulla tavalla riittävän kypsänä päättämään yksin omasta hoidostaan. 12-vuotiasta puolestaan pidetään yleensä siinä määrin kehittyneenä, että hänen mielipiteensä täytyy ottaa tosissaan hänen asioistaan päätettäessä. Usein 10–12-vuotiasta on pidetty riittävän vanhana päättämään hoidosta yhdessä huoltajansa kanssa.

12 tai 15 vuotta eivät kuitenkaan ole lakiin kirjattuja ehdotomia ikärajoja, vaan vain suuntaa-antavia, käytännössä muodostuneita nyrkkisääntöjä. Ratkaisu lapsen tai nuoren itsemääräämisoikeudesta täytyy aina tehdä tapauskohtaisesti. Ratkaisevaa on, kykeneekö potilas ymmärtämään hoidon tai siitä kieltäytymisen merkityksen ja vaikutuksen terveydentilaansa. Tätä arvioidaan ottaen huomioon potilaan ikä, hänen kypsyytensä, hoitotoimenpiteen luonne ja hoitoon liittyvät riskit. Mitä suuremmasta potilaan koskemattomuuteen puuttumisesta on kyse, sitä suurempaa kypsyyttä potilaalta edellytetään, jotta hän voisi itse päättää hoidostaan.

Arvion siitä, onko alaikäinen kykenevä päättämään hoidostaan, tekee lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Alaikäisen itsemääräämisoikeus arvioidaan jokaisen hoitokerran yhteydessä erikseen ja päätös kirjataan potilasasiakirjaan.

 

Alaikäinen, joka ei itse kykene päättämään hoidostaan

Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Tyypillisesti lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa. Kuitenkin myös tällöin lapsen mielipide tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Jos lapsella on kaksi huoltajaa, päättävät he lapsen hoidosta yhdessä. Toisen huoltajan ollessa estynyt osallistumasta lasta koskevaan päätöksentekoon voi toinen huoltaja yksinkin tehdä päätökset, ellei kyse ole asiasta, jolla on huomattava merkitys lapsen tulevaisuuden kannalta. Esimerkiksi vaikeaan leikkaukseen ryhtyminen voi olla tällainen huomattavan merkityksellinen asia, josta huoltajien tulisi aina päättää yhdessä. Poikkeuksellisesti huoltaja voi kuitenkin tehdä tärkeänkin päätöksen yksin, jos lapsen etu ilmeisesti tätä vaatii. Jos kyse siis on tilanteesta, jossa lapsen henki tai terveys voisi vaarantua ilman välitöntä hoidon aloittamista, saa toinen huoltaja päättää asiasta yksin lapsen edun nimissä.

Vaikka huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla olisi päätösvalta lapsen hoidosta, ei hän koskaan saa kieltää lapsen henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa. Tämä koskee myös tärkeitä tutkimustoimenpiteitä, joita tarvitaan vaarallisen sairauden diagnosoimiseksi. Huoltaja ei siis voi esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen vedoten kieltää hoidon antamista lapselle, kun kyse on vakavasta sairaudesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa