Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen potilaan asema

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myös alaikäisellä potilaalla on oikeuksia. Monien potilaan oikeuksien kannalta on merkityksetöntä, onko potilas lapsi vai aikuinen. Molemmilla on yhtäläinen oikeus esimerkiksi hyvään hoitoon, tiedonsaantiin ja oman äidinkielen käyttöön. Sen sijaan potilaan itsemääräämisoikeus riippuu jossain määrin iästä, sillä lasten harkintakyky ei ole vielä täysin kehittynyt.

 

Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeus

Potilaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa yleisesti sitä, että lääkäri hoitaa potilasta yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta, lääkärin tulee valita jokin toinen lääketieteellisesti hyväksyttävä hoitomenetelmä. Itsemääräämisoikeus tukee potilaan yksilöllisyyttä ja arvokkuutta.

Alaikäisen potilaan mielipide on selvitettävä silloin, kun se on mahdollista hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden. Kyse on siis siitä, onko lapsi tarpeeksi kypsä ymmärtämään hoidon merkityksen ja seuraukset. Tätä arvioidaan ottaen huomioon potilaan ikä, hänen kypsyytensä, hoitotoimenpiteen luonne ja hoitoon liittyvät riskit. Laissa ei säädetä mitään tiettyä ikärajaa itsemääräämisoikeudelle, vaan lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö päättää asiasta aina tapauskohtaisesti. Jos hän pitää lasta riittävän kypsänä, lapsen itsemääräämisoikeus on samanlainen kuin aikuisen potilaan. Tällöin vanhemmilla ei myöskään ole valtaa määrätä hoidosta.

Mikäli alaikäinen potilas ei ole tarpeeksi kypsä päättämään itse hoidostaan, tilanne on toinen. Silloin häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää hoitoa, joka on tarpeen lapsipotilaan henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Tämä poikkeussäännös säädettiin, koska eräät vakaumukselliset vanhemmat vaaransivat kiellollaan lapsen terveyden.

Vielä voidaan mainita parista erityiskysymyksestä, jotka liittyvät itsemääräämisoikeuteen. Jos lapsipotilas on riittävän kypsä päättämään itse hoidostaan, hän voi myös kieltää terveys- ja hoitotietojensa luovuttamisen vanhemmilleen. Jos alaikäinen potilas on aiemmin vakaasti ilmaissut hoitotahtonsa, hänelle ei anneta sellaista kiireellistä hoitoa, joka on vastoin tätä hoitotahtoa. Kiireellistä hoitoahan annetaan potilaalle, joka on tajuton eikä pysty kyseisessä tilanteessa ilmaisemaan mielipidettään.

Käytännössä alaikäisen itsemääräämisoikeuden raja on yleensä vedetty noin 15 ikävuoteen. Tätä vanhempaa potilasta on monesti pidetty kypsänä päättämään itse hoidostaan. Kuitenkin jo 12-vuotiasta pidetään usein siinä määrin kehittyneenä, että hänen mielipiteelleen tulee antaa arvoa hoidosta päätettäessä. Myös huoltajien tulee lapsen hoidosta päättäessään mahdollisuuksien mukaan huomioida lapsen oma mielipide.

Alaikäisellä potilaalla siis on itsemääräämisoikeus, jos häntä pidetään riittävän kypsänä ikää ja kehitystasoa silmällä pitäen. Tällöin häntä tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos taas lapsipotilas ei ole riittävän kypsä, päätösvalta on huoltajilla.

 

Muista potilaan oikeuksista

Muiden potilaan oikeuksien kohdalla ei ole erikseen säädetty oikeuksista täysi-ikäisten ja alaikäisten potilaiden suhteen, vaan oikeudet kuuluvat yhtä lailla kaikenikäisille. Potilaalla on ensinnäkin oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Tämä kattaa oikeuden saada hoitoa terveydenhuollon kulloistenkin voimavarojen rajoissa. Hoidon tulee olla laadukasta ja potilasta on kohdeltava hyvin hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen.

Potilaalla on oikeus saada hoitoa kielilain mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä, mutta hänen äidinkielensä, kulttuurinsa ja tarpeensa tulee muutenkin ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon. Hoitoon pääsyn ajankohta ja siinä mahdollisesti tapahtuvat muutokset tulee ilmoittaa potilaalle.

Potilaalla on terveydenhuollossa myös tiedonsaantioikeus, joka koskee hänen terveydentilaansa, hoidon merkitystä, erilaisia hoitovaihtoehtoja sekä muita hoidosta päättämisen kannalta merkityksellisiä asioita. Tietoa näistä seikoista tulee antaa potilaalle sellaisella tavalla, että potilas ymmärtää saamansa informaation. Potilaan tiedollisiin oikeuksiin kuuluu lisäksi hänen oikeutensa tarkastaa itseään koskevat potilasasiakirjatiedot.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa