Minilex - Lakipuhelin

Oikeusturvavakuutus kotivakuutuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusturvavakuutus tarkoittaa vapaaehtoista, maksullista vakuutusta, jonka tarkoituksena on kattaa asianosaisen kustannuksia oikeudenkäynnissä. Oikeusturvavakuutus kattaa kulut vain vakuutusehdoissa erikseen luetelluissa tilanteissa. Oikeudenkäynti voi perustua riita-, rikos- tai hakemusasiaan. Vakuutukseen sisältyy yleensä tietty rajaus omavastuu- ja enimmäiskorvauksen osalta kirjattuna vakuutusehtoihin. Oikeusturvavakuutuksen ansiosta oikeudenkäynnistä aiheutuva, joskus kohtuutonkin taloudellinen riski saadaan minimoitua. Toisaalta oikeudenkäynnin hintavuus ei tällöin muodostu esteeksi käräjöinnille tilanteessa, kun poikkeuksellisesti on tarvetta haastaa joku oikeuteen. Näin ollen oikeusturvavakuutus antaa turvaa ja vapauksia tulevaisuuden yllättäviä tilanteita varten. Korvauksia saa myös silloin, kun tulee itse haastetuksi oikeuteen.

Vakuutuskorvausten saaminen edellyttää tietyn vakuutustapahtuman käsilläoloa. Se, milloin kyseessä on vakuutustapahtuma, joka oikeuttaa vakuutuskorvauksiin, riippuu vakutuusehdoista. Vakuutusehdot on kirjattu vakuutuskirjaan.

Riita-asioissa vakuutustapahtuman eli riidan katsotaan olevan käsillä silloin, kun jossakin asiassa esitetty vaatimus on kiistetty joko määrän tai perusteen osalta. Rikosasia puolestaan ei yleensä oikeuta korvauksiin kuin ainoastaan niissä tilanteissa, joissa vakuutuksenottaja on uhrina. Toisin sanoen, rikosasioissa vakuutuksenottajan tulee olla asianomistaja-asemassa saadakseen oikeusturvaetuuden käyttöönsä. Kääntäen, mikäli vakuutettu henkilö on syyllistynyt rikokseen, ei yleensä oikeusturvaetuus ole käytettävissä.

Usein vakuutettu hankkii oikeusturvavakuutuksen samassa yhteydessä, kuin hankkiessaan kotivakuutuksen. Kotivakuutuksella tarkoitetaan vakuutusta, joka yleensä koostuu useasta erillisestä vakuutuskohteesta, kuten esine-, vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta. Kotivakuutuksen avulla voidaan rakentaa kattava ns. yhdistelmävakuutuspaketti erilaisten omaisuus- ja henkilövahinkojen varalle. Näin suojaudutaan laajasti eri vahinkotilanteiden varalle. Kotivakuutus ei kuitenkaan välttämättä sisällä oikeusturvavakuutusta. Se seikka, mikä on kulloinkin asianlaita, selviää vakuutuskirjasta.

Kotivakuutukseen liitetty oikeusturvavakuutus koskee tavallisesti vain yksityiselämään liittyviä vahinkotapahtumia. Sen sijaan esimerkiksi ansiotoimintaan liittyviä oikeusriitoja ei yleensä sisällytetä kotivakuutuksen yhteydessä oikeusturvavakuutuksella korvattavaksi. Myöskään esimerkiksi avioerokustannuksia tai lapseen liittyvien riita-asioiden oikeudenkäyntikustannuksia ei yleensä ole kaikilta osiltaan sisällytetty korvattavaksi oikeusturvavakuutuksella.

Toisaalta tietyt oikeudelliset asiat on saatettu rajata kokonaan oikeusturvavakuutuksen korvattavuuden ulkopuolelle.  Esimerkiksi sijoitusasuntoja koskevia oikeusriitoja ei pääsääntöisesti oikeusturvavakuutuksen kautta korvata. Sen sijaan vakuutuksenottajan vakinaiseen asuntoon tai itse käyttämään loma-asuntoon liittyvät oikeudenkäyntikulut yleensä korvataan.

Vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvaavia vakuutuksia on nykyisin harvassa. Toisin sanoen, yleensä hävinneen osapuolen täytyy pitää voittaneen vastapuolen kulut omana vahinkonaan. Osa oikeusturvavakuutuksista korvaa toisaalta myös vakuutetun hävitessä oikeudenkäynnin vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Etenkin lisämaksua vastaan kyseisen ehdon voi joidenkin vakuutuksentarjoajien kohdalla sisällyttää vakuutukseen.

Jotta vakuutuskorvauksia voisi saada, tulee oikeusturvaetuuden tarpeesta ilmoittaa vakuutusyhtiölle etukäteen ennen oikeudenkäyntiä. Tällöin tehdään oikeusturvavahinkoilmoitus. Se postitetaan tarpeellisine liitteineen vakuutusyhtiölle ilmoittaen halusta käyttää oikeusturvaetuutta lakimiehen apua kaipaavassa asiassa. Vakuutusyhtiö harkitsee, myöntääkö se etuuden kyseisessä yksittäistapauksessa.

Kriteereinä oikeusturvaetuuden myöntämiselle vakuutuksenottajalle on muun muassa se, että ilmoitettu vahinkotapahtuma on vakuutusehdoissa sisällytetty korvattavaksi vakuutustapahtumaksi. Toisekseen vahinkotapahtuman tulee olla tapahtunut nimenomaan vakuutuksen voimassaoloaikana. Toisin sanoen esimerkiksi riidan, joka katsotaan vakuutustapahtumaksi, täytyy olla saanut alkunsa vakuutuksen kestäessä. Näin ollen oikeusturvavakuutusta ei voi ottaa esimerkiksi riidan syntymisen jälkeen aikeissa, että aikoo vakuutuksenoton jälkeen nostaa kanteen ja hakea oikeusturvavakuutusetuutta käräjöidäkseen kyseisellä riidalla sitten oikeusturvavakuutuksen turvin.

Joissain tilanteissa lakimies voi auttaa sinua esimerkiksi vakuutuskorvauksien saamisessa. Ota yhteyttä lakimieheemme ja kysy lisää!

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa