Minilex - Lakipuhelin

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Monesti ihminen itse ei edes tiedä olevansa vakuutettu myös juridisen vahingon varalta. Oikeusturvavakuutuksella tarkoitetaan vahingon varalta otettavaa vakuutusta, joka kattaa vakuutusehtojen mukaisissa tilanteissa oikeudenkäyntikulut eli lainopillisen avun käyttämisen sekä tietyt oikeudenkäyntimaksut. Usein oikeusturvavakuutus on liitettynä osaksi kotivakuutusta.

Oikeusturvavakuutus ei kuitenkaan korvaa mitä tahansa kuluja. Esimerkiksi asianajajan palkkioiden tulee olla kohtuullisia, jotta vakuutus voisi ne korvata. Tarkemmin korvattavista kuluista määrätään jokaisessa vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa erikseen, joten ne onkin syytä tarkastaa aina huolella.

Oikeusturvavakuutuksia saa sekä yksityishenkilöille, että yrityksille. Vakuutus on usein myös ammattiliiton jäsenillä. Seuraavassa käsitellään nimenomaan yksityishenkilöitä koskevaa kotivakuutukseen kuuluvaa oikeusturvavakuutusta. Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan vakuutuksen ostanutta henkilöä ja vakuutuksenantajalla vakuutuksen myöntänyttä vakuutusyhtiötä.

Laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista säätelee nimensä mukaisesti oikeusturvavakuutuksen sopimusehtoja. Oikeusturvavakuutus suojaa yllättäviltä oikeudenkäyntikuluilta lähinnä keskituloisia ihmisiä, joilla ei ole oikeutta valtion kustantamaan oikeusapuun, mutta joiden tulotaso ei ole riittävän korkea käymään oikeutta huolettomasti. Oikeusturvavakuutukset ovat siis osa oikeuden toteutumista ja täydentävät kansalaisten oikeusturvaa; kuluriskin ollessa korkea saattaisi välttämätönkin asia jäädä viemättä oikeuskäsittelyyn.

Oikeusturvavakuutus on ensisijainen kanava kulujen kattamiseksi; valtion maksamaa oikeusapua voidaan myöntää vain oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärän ylittävältä osalta. Tällöinkin hakijan on esitettävä perustelut oikeusavun saamiseksi.

Moneen kotivakuutukseen liittyy oikeusturvavakuutus joko kiinteänä tai sitten se on ostettavissa lisähintaan. Oikeusturvavakuutus kattaa ottajansa lisäksi samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet. Olisi epätarkoituksenmukaista sisällyttää oikeusturvavakuutus kotivakuutukseen, jos se kattaisi vain vakuutuksenottajan. Samaan perheeseen kun kuuluu useampikin henkilö.

Oikeusturvavakuutus korvaa pääsääntöisesti vain yksityiselämän piiriin kuuluvia oikeuskuluja. Elinkeinoelämä, työ- ja virka-asiat on siis usein rajattu tällaisten vakuutusten ulkopuolelle. 

 

Kaikki oikeusturvavakuutukset eivät ole samanlaisia

Jokainen vakuutusyhtiö määrittelee vakuutusehtonsa itse. Ei siis ole olemassa kiinteitä sääntöjä, jotka määrittelisivät oikeusturvavakuutuksen korvaamia vahinkoja. Kuitenkin vakuutusehdot ovat pääpiirteittäin samanlaisia. Tyypillisesti oikeusturvavakuutuksen vakuutusehdoissa luetellaan vakuutetut ja vakuutuksen voimassaolo, vakuutusturva ja sen yleiset rajoitukset, vahinkojen korvaaminen (korvauksen perusteet, vakuutustapahtuma, sen synty ja voimassaoloaika, korvattavat kustannukset, kustannukset, joita ei korvata, omavastuu) sekä vakuutusmaksuun vaikuttavat seikat. 

Tyypillisesti oikeusturvavakuutus sisältyy johonkin toiseen vakuutukseen, kuten esimerkiksi kotivakuutukseen. Tällöinkin vakuutuskirjassa on annettava riittävän selvästi ilmi oikeusturvavakuutuksen keskeinen sisältö. Oikeusturvan yksityiskohtainen sisältö selviää siis vakuutusehdoista. Mikäli ehdoista tulee vakuutuksenantajan toiminnan johdosta epäselvyyttä, on niitä tulkittava vakuutuksenottajan eduksi.

 Vakuutetulla on oikeus valita haluamansa oikeudellinen avustaja. Tästä avustajan valintaoikeudesta on ilmoitettava vakuutuskirjassa. Vakuutusyhtiö ei siis saa rajata vakuutusta kattamaan vain tiettyjen avustajien käyttöä. Suomessa ei ole ns. asianajajapakkoa, joten vakuutettu saa valita avustajakseen muunkin ylemmän lainopillisen korkeakoulututkinnon (oikeustieteen maisteri) suorittaneen henkilön kuin asianajajan. Tuomioistuimessa vakuutettua saa kuitenkin edustaa vain asianajaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (lupalakimies) tai julkinen oikeusavustaja, joten on tarkoituksenmukaista valita jokin näistä avustajaksi.

 

Erimielisyydet vakuutusyhtiön kanssa

Vakuutuksen antajan ja ottajan välille voi syntyä erimielisyyksiä. Tällaiset erimielisyydet on saatettava puolueettoman elimen käsiteltäväksi. Tästä oikeudesta on ilmoitettava vakuutusehdoissa. Niissä on myös nimettävä se elin, joka erimielisyydet käsittelee.

Vakuutetun ja hänen oikeusturvavakuutuksensa perusteella käyttämänsä asianajajan väliset erimielisyydet palkkiosta taas ohjautuvat Asianajajaliiton järjestämään palkkioriita-asian suositusmenettelyyn. Ollessaan kuluttajan asemassa yksityishenkilö voi viedä vakuutusta koskevan riidan myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Edellä mainittujen elinten antamat ratkaisut ovat kuitenkin luonteeltaan suosituksia. Tämän takia vakuutuksenottajalla on viimekädessä oikeus viedä asia tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tällöin kuitenkin kuluriski nousee huomattavasti verrattuna Asianajajaliiton tai kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn.

Oikeusturvavakuutuksia koskee myös vakuutussopimuslaki. Vakuutuksenantaja on siten vastuussa vakuutuksenottajalle antamistaan puutteellisista tai virheellisistä tiedoista koskien vakuutussopimuksen sisältöä. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli vakuutuksenantaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, vakuutussopimuksen katsotaan olevan sisällöltään sellainen, jollaiseksi vakuutuksenottaja on sen käsittänyt annettujen tietojen perusteella. Ehtoja tulkitaan siis vakuutuksenottajan eduksi.

 

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?

Se mitä oma oikeusturvavakuutus korvaa, on aina syytä tarkistaa omasta vakuutuskirjasta. Vakuutuksen on oltava voimassa vahingon syntyhetkellä.

Oikeusturvavakuutus ei korvaa rajattomasti kaikkia oikeudenkäyntikuluja. Vakuutuksissa on määritelty omavastuu, jonka vakuutuksenottaja joutuu vahinkotapahtumasta maksamaan. Lisäksi vakuutusehdoissa määritellään korvauksen enimmäissumma, jonka ylittävää osaa vakuutus ei enää korvaa. Enimmäissumman ylittävälle osalle voi saada valtion oikeusapua, mikäli henkilön tulot ja varallisuus ovat riittävän pienet.

 • Omavastuut vaihtelevat pääasiassa 15-25%:n välillä aiheutuneista kustannuksista. 
 • Tyypillisin korvauksen enimmäissumma on 10 000 euroa, mikä tosin laajoissa vakuutuksissa voi olla korkeampikin.

10 000 euroa kuulostaa isota summalta, muttei läheskään aina riitä kattamaan kaikkia kuluja. Esimerkiksi asuntokauppa- ja kiinteistöriidoissa oikeudenkäyntikulut nousevat usein huomattavasti korkeammiksi. Joillakin vakuutusyhtiöillä enimmäiskorvaussumman voi nostaa suuremmaksikin tai ottaa laajan oikeusturvavakuutuksen, mikä joillakin vakuutusyhtiöillä kattaa myös maksettavaksi määrättyjä vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja ei kuitenkaan pääsääntöisesti korvata oikeusturvavakuutuksesta. Myöskään rikosasioissa esitutkinnasta ja syyttömäksi toteavasta oikeudenkäynnistä johtuneita oikeudenkäyntikuluja ei korvata oikeusturvavakuutuksesta, sillä syyttömäksi todettu on oikeutettu saamaan korvauksia kuluistaan valtiolta. Tyypillisesti ennen tuomioistuinkäsittelyä aiheutuneita selvittelykustannuksia ei korvata joko ollenkaan tai osittain.

Usein vakuutusehdoissa korvattavien vahinkotapahtumien ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi avioeroon tai yhteiselämän purkamiseen liittyvät asiat sekä konkurssimenettelyä koskevat asiat.

 

Miten hakea korvausta oikeusturvavakuutuksesta?

Hyvän asianajajatavan mukaisesti asianajajan on selvitettävä asiakkaan mahdollisuus saada avustajan käytöstä aiheutuneet kulut korvattua oikeusturvavakuutuksesta tai valtion varoista. Asianajaja siis selvittää oikeuden vakuutuksen korvaavuuteen asiassa.

Lähtökohtaisesti oikeusturvavakuutuksen hyödyntämisestä on tehtävä vahinkoilmoitus etukäteen. Ilmoituksessa on mahdollisimman tarkasti esitettävä selvitys asiasta ja sen vaatimista toimenpiteistä. Tavallisimmin ilmoituksen tekee vakuutetun valitsema avustaja. Nykyään vahinkoilmoituksen tekeminen onnistuu sähköisesti esimerkiksi vakuutusyhtiön verkkosivuilla.

Asian edetessä tuomioistuimen käsittelyyn vakuutetun on vaadittava vastapuolta korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa. Mikäli vakuutettu ei vaatimusta esitä tai luopuu siitä osittain tai kokonaan, ei vakuutusyhtiö välttämättä korvaa vakuutetun oikeudenkäyntikuluja tai voi alentaa korvausta.

 

Yhteenveto

 • Oikeusturvavakuutus on vahingon varalta otettu vakuutus, joka kattaa vakuutusehtojen mukaisissa tilanteissa oikeudenkäyntikulut.
 • Oikeudenkäyntikuluihin kuuluu lainopillisen avun käyttäminen sekä tietyt oikeudenkäyntimaksut.
 • Oikeusturvavakuutus on usein osa kotivakuutusta.
 • Oikeusturvavakuutus ei korvaa mitä tahansa kuluja, joten korvattavat kulut on eritetty vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa erikseen.
 • Oikeusturvavakuutuksen saa sekä yksityishenkilöille, että yrityksille.
 • Jokainen vakuutusyhtiö määrittelee omat vakuutusehtonsa, joten ei ole olemassa kiinteitä sääntöjä oikeuturvavakuutusten laajuudelle.

 

Summary in English

 • Insurance for legal protection is insurance taken out in case of damage, which covers legal costs in situations according to the insurance conditions.
 • Court costs include the use of legal aid and certain court fees.
 • Insurance for legal protection is often part of home insurance.
 • The insurance for legal protection does not cover just any expenses, so the expenses to be reimbursed are explained separately in the policy and insurance conditions.
 • Insurance for legal protection is available for both individuals and companies.
 • Each insurance company defines its own insurance conditions, so there are no fixed rules for the scope of legal protection insurance.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Ostimme yhdessä puolisoni kanssa unelmiemme talon vuosi sitten. Nyt talosta on kuitenkin löytynyt kosteusvaurioita eikä se muutenkaan ole sellainen kuin myyjä meille lupasi. Haluamme saada rahamme takaisin! Tarkistin kotivakuutuksesta, että siihen kuuluu oikeusturvavakuutus. Voimmeko käydä asiasta oikeutta vakuutusyhtiön piikkiin?

Mikäli vakuutus on ollut voimassa eli otettu samaan aikaan kun talo on ostettu, on se voimassa vakuutusehtojen mukaisissa asioissa. Mikäli kiinteistökauppariidat siis kuuluvat vakuutuksenne piiriin, on teillä oikeus korvaukseen oikeudenkäyntikuluista oikeusturvavakuutuksesta. Suosittelen tarkastamaan vakuutuskirjasta myös korvauksen enimmäismäärän, sillä usein kiinteistöjä koskevien riitojen kulut nousevat huomattaviksi. Ottamalla yhteys asianajajaan selviää teille, mitä kaikkea vakuutuksenne kattaa. Asianajaja osaa myös antaa ohjeita, miten kiinteistöön liittyvää riitaa kannattaa hoitaa.

2. Miten menetellä, kun vakuutusyhtiö toimitti minulle vain osittain vakuutuskirjan. Nyt tarvitsisin korvausta oikeusturvavakuutuksesta, mutta meillä on vakuutusyhtiön kanssa kiistaa vakuutusehdoista.

Vakuutusyhtiö on velvollinen antamaan vakuutuskirjan sekä vakuutusehdot. Mikäli yhtiö on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa vakuutusehdoista, on niitä tulkittava sellaisiksi, joina vakuutuksenottaja on niitä pitänyt yhtiön antaman tiedon perusteella. Vakuutusehtoja tulkitaan siis sellaisiksi, joiksi sinä olet niiden olettanut vakuutusyhtiön antaman tiedon perusteella olevan. Voit viedä asian tarvittaessa käsiteltäväksi tuomioistuimeen. 

3. Jouduin rikoksen uhriksi ja tarvitsisin asianajajan apua. Vakuutusehdoissani on lista paikkakuntamme asianajajista, joiden palveluita vakuutusyhtiöni suostuu korvaamaan. Haluaisin kuitenkin käyttää avustajana erästä tuttua asianajajaa, joka ei listassa ole. Onko minulla oikeus käyttää haluamaani avustajaa?

Vakuutusyhtiö ei saa rajata avustajia, joiden palveluita he oikeusturvavakuutuksen kautta korvaavat. Sinulla on siis oikeus käyttää haluamaasi avustajaa. 

 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]