Minilex - Lakipuhelin

Oikeusapu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusavulla tarkoitetaan sitä, että henkilö voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua annetaan siis valtion varoin sellaiselle henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa, ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan asian hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, muut tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa. Siihen kuuluu myös vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä maksuista.

Kuka voi saada oikeusapua?

Oikeusapuun oikeutettuja ovat henkilöt, joilla on kotikunta Suomessa taikka koti- tai asuinpaikka toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Oikeusapua annetaan edellä mainituista edellytyksistä riippumatta myös sellaiselle henkilölle, jonka asia käsitellään Suomen tuomioistuimessa tai jos oikeusapuun on muu erityinen syy. Oikeusapua ei anneta yhtiölle tai yhteisölle. Elinkeinonharjoittajalle voidaan kuitenkin antaa oikeusapua elinkeinotoimintaa koskevassa asiassa, jos siihen on erityinen syy. Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle, eli syytetylle, tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoista. Törkeästä rikoksesta epäillylle tai pidätettynä tai vangittuna olevalle puolustaja määrätään hänen pyynnöstään. Alle 18-vuotiaalle ja sellaiselle henkilölle, joka ei kykene puolustamaan itseään, tuomioistuin voi määrätä puolustajan omasta aloitteestaan. Yleensä tehtävään määrätään rikoksesta epäillyn itsensä esittämä henkilö.

Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan.

Mitä oikeusapu kattaa?

Yksittäisessä asiassa oikeusapuun kuuluvat kaikki oikeusavustajan toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia, eli esimerkiksi neuvonta ja asiakirjojen laatiminen. Oikeusapu voidaan myös rajata kattamaan vain tietyt toimenpiteet. Oikeusapu on toissijainen oikeusturvavakuutukseen nähden, eli oikeusapua ei saa sellainen henkilö, jolla on asian kustannukset kattava vakuutus. Jos kuitenkaan oikeusturvavakuutus ei kata kaikkia kuluja, voidaan oikeusapua myöntää yli menevälle osalle.

Oikeusavun saajan ei tarvitse suorittaa palkkiota ja korvausta määrätylle tai hyväksytylle avustajalle kokonaan tai osittain sen mukaan kuin oikeusapupäätöksessä todetaan. Myöskään asian käsittelyssä tarvitsemasta tulkkaus- ja käännösavusta ei tarvitse suorittaa palkkiota tai korvausta. Tämä koskee lisäksi käsittelymaksua, toimituskirjamaksua ja erillisten kustannusten korvausta pääasiaa käsittelevässä viranomaisessa. Vastaavia maksuja ei peritä myöskään muissa viranomaisissa niiden suorittamista toimenpiteistä ja antamista toimituskirjoista, jotka ovat tarpeen asian hoitamiseksi.

Valtion varoista suoritetaan myös oikeusapua saaneen asianosaisen nimeämälle todistajalle maksettavat korvaukset. Muut oikeusapua saaneen toimesta tuomioistuimessa tapahtuneesta todistelusta aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista, jos todistelu on ollut asian selvittämiseksi tarpeen.

Miten oikeusapua voi hakea?

Oikeusapua haetaan suullisesti tai kirjallisesti oikeusaputoimistolta. Hakijan on esitettävä selvitys muun muassa taloudellisista olosuhteistaan ja asiasta, johon hän hakee oikeusapua. Oikeusaputoimisto voi myös hyväksyä hakemuksen, jonka hakijan avustaja on tehnyt hakijan puolesta. Hakijan taloudellinen asema arvioidaan laskemalla hänen kuukausittain käytettävissä olevat varansa. Laskelmassa huomioidaan hakijan ja hänen avio- tai avopuolison kuukausittaiset tulot, menot, varallisuus ja elatusvelvollisuus. Jos hakija on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa tai jos puolisot ovat toistensa vastapuolina tai asuvat pysyvästi välien rikkoutumisen vuoksi erillään, oikeusapu määräytyy vain hakijan taloudellisen aseman perusteella. Oikeusapua ei kuitenkaan anneta esimerkiksi silloin, kun asialla on oikeusavun hakijalle vain vähäinen merkitys tai jos avun antaminen olisi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle koituvaan hyötyyn.

Oikeusapua annetaan siis henkilölle, jonka käyttövara ja varallisuus eivät ylitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin vahvistettavaa määrää. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin huomioon otettavista tuloista ja menoista sekä elatusvelvollisuuden vaikutuksesta käyttövaraa laskettaessa, varallisuuden huomioon ottamisesta sekä niistä perusteista, joita noudatetaan määrättäessä oikeusapua saaneen omavastuuosuus.

Oikeusapua tarjoavat oikeudenkäyntiasioissa julkiset oikeusavustajat, asianajajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat sekä muissa asioissa julkiset oikeusavustajat. Julkiset oikeusavustajat työskentelevät valtion oikeusaputoimistoissa, jotka sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet.

Palkkio

Yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Palkkio ja kulukorvaus suoritetaan valtion varoista lakiin perustuvalla omavastuuosuudella vähennettynä. Oikeusaputoimisto perii hakijalta myös oikeusapumaksun oikeusavun myöntäessään. Oikeusapumaksun suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Maksua ei kuitenkaan peritä, kun oikeusapua myönnetään vähäisen neuvon antamiseksi. 

Oikeusapu voidaan myöntää hakemuspäivästä lukien tai, jos siihen on edellytykset, myös taannehtivasti koskemaan asiassa jo suoritettuja tarpeellisia toimenpiteitä. Jos hakemus on kuitenkin tehty vasta sen jälkeen kun asia on tuomioistuimessa ratkaistu, oikeusapu ei koske tämän ratkaisun antamista edeltäneitä toimenpiteitä. Oikeusapu on myöntämisestään lähtien voimassa kaikissa oikeusasteissa, joissa asiaa käsitellään.

Oikeusavun saajan on toimeksiannon kestäessä ilmoitettava oikeusaputoimistolle taloudellisissa olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista. 

Tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa pääasian käsittelevä tuomioistuin määrää yksityiselle avustajalle, todistajalle ja, jollei oikeusavun saajalla jo muuten ole lain mukaan oikeutta maksuttomaan tulkkaukseen, tulkille valtion varoista maksettavan palkkion ja korvauksen sekä oikeusapua saaneelle maksettavat korvaukset. 

Avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen tuomioistuin määrää avustajan tehtävän päättyessä tuomioistuimessa. Palkkiosta ja korvauksesta tehdään pääasiasta annettavasta ratkaisusta erillinen päätös. Päätös annetaan pääasian ratkaisun yhteydessä tai samana päivänä. 

Omavastuuosuuden määrä lasketaan vahvistetusta avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta arvonlisäveroineen. Jos oikeusapua myönnettäessä määrätty omavastuuosuus muodostuisi oikeusapua saaneen taloudellisiin oloihin nähden selvästi kohtuuttomaksi, sen määrää voidaan alentaa. Omavastuuosuus on asiakohtainen. 

Lopuksi

Oikeusapua on näin ollen mahdollista saada silloin, kun hakija tarvitsee oikeudellista apua, eikä hänen taloudellinen asemansa riitä kattamaan tarvittavasta oikeudellisesta avusta aiheutuvia kustannuksia. Oikeusapu terminä tulee erottaa yleisestä oikeudellisesta neuvonnasta, jota esimerkiksi lakimiehet voivat halutessaan antaa myös ilmaiseksi kenelle tahansa. Eräät asianajo- ja lakiasiaintoimistot antavatkin alustavaa tai muuten vähäistä neuvontaa ilmaiseksi, jos neuvonta ei johda varsinaiseen toimeksiantoon.

Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta, jolloin hakijan tulee tehdä selvitys taloudellisista olosuhteistaan sekä asiasta, johon hän tarvitsee oikeudellista apua.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Hakijan taloudellisen aseman arvioinnissa otetaan huomioon hänen kuukausittain käytettävissä olevat varansa ja varallisuus, eli hakijan ja hänen avio- tai avopuolison kuukausittaiset tulot, välttämättömät menot, varallisuus ja elatusvelvollisuus.

- Oikeusavun saajan tulee ilmoittaa oikeusaputoimistolle, mikäli hänen taloudelliset olosuhteensa muuttuvat.

Varoitukset

- Oikeusapua ei yleensä myönnetä silloin, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta oikeudellisesta avusta aiheutuvat kustannukset on mahdollista saada korvattua.

- Oikeusapua ei anneta, jos asialla on hakijalle vähäinen merkitys, se olisi selvästi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle siitä koituvaan hyötyyn, tai jos asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä tai jos asia perustuu siirrettyyn oikeuteen ja on aihetta otaksua siirron tapahtuneen oikeusavun saamiseksi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]