Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajariitalautakunnan käsittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käsittelyä kuluttajariitalautakunnassa koskee laki kuluttajariitalautakunnasta. Kuluttajariitalautakunnan prosessi alkaa silloin, kun ratkaisupyyntö on saapunut lautakunnalle ja kun lautakunta on todennut, ettei kyseinen valitus ole ilmeisen perusteeton. Seuraava vaihe hakemuksien käsittelyssä on vastapuolen kuuleminen, jolloin lautakunta lähettää kuluttajariidan toiselle osapuolelle kehotuksen vastata hakemukseen omalla versiollaan käsittelyn kohteena olevista tapahtumista. Jos riidan toinen osapuoli ei anna vastaustaan pyydetysti, prosessi päättyy nopeasti hakemuksen mukaisen yksipuolisen päätöksen antamiseen. Tätä lautakuntaan tehdyn valituksen ja siihen annetun vastauksen arviointia kutsutaan asian vireilletulo- ja valmisteluvaiheeksi.

Kun lautakunta on kuullut vastapuolen kannan käsiteltävästä tapahtumasta, se siirtyy selvittämään asiaa tarkemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajariitalautakunta alkaa etsiä riittäviä faktoja ratkaisusuosituksen antamista varten. Lain mukaan lautakunta saa hankkia tarvitsemansa tiedot:

 • kuulemalla asiantuntijoita,
 • hankkimalla lausuntoja ja muita selvityksiä sekä
 • toimittamalla tarkastuksia ja katselmuksia.

Kun lautakunta on kerännyt mielestään asian ratkaisemisen kannalta relevantit tiedot, se siirtyy harkitsemaan ratkaisusuosituksensa sisältöä. Tässä vaiheessa lautakunnan on ilmoitettava asianosaisille siitä, että se on saanut kaiken asian ratkaisemiseksi tarpeellisen aineiston. Päätös on annettava 90 päivässä siitä, kun lautakunnalla on ollut käytettävissään suosituksen muodostamiseksi tarvittavat tiedot. Lautakunnalla on siis 90 päivän harkinta-aika. Erittäin monimutkaisissa asioissa lautakunta saa tosin harkita pitempäänkin.

Kuluttajariita voidaan ratkaista lautakunnassa kolmessa eri kokoonpanossa: täysistunnossa, jaoston istunnossa tai tietyt lautakunnan jäsenet voivat ratkaista asian yksinkin lain määrittelemissä tilanteissa. Tiivistetysti:

 • Täysistunnossa ratkaistaan periaatteellisesti tärkeät asiat ja ennakkoratkaisut.
 • Tietyt lautakunnan jäsenet voivat ratkaista yksin vähäisiä ja oikeudellisesti mutkattomia tapauksia.
 • Jaostojen istunnoissa käsitellään kaikki muut asiat.

Kaikki kokoonpanot ratkaisevat asian kirjallisen aineiston perusteella. Jos asiassa tarvitaan suullista todistelua, sitä ei voida käsitellä kuluttajariitalautakunnassa. Tällöin riita on vietävä yleiseen tuomioistuimeen, joita ovat käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus. Jos asiaa ratkaisevat lautakunnan jäsenet eivät ole päätöksestä yksimielisiä, asiasta äänestetään.

Käsittelyn lopuksi lautakunta antaa ratkaisusuosituksensa. Kuluttajariitalautakunnan päätöksestä ei voi valittaa mihinkään. Kuluttajariitalautakunnan suositus ei tosin estä saman asian käsittelyä yleisessä tuomioistuimessa. Ilmoittaessaan osapuolille ratkaisustaan lautakunnan on samalla mainittava sen päätöksiä koskevasta valituskiellosta sekä siitä, että lautakunnan ratkaisut ovat suosituksia.

Kuluttajariitalautakunnan käsittelystä on vielä mainittava, että siinä on pyrittävä sovintoon jokaisessa vaiheessa. Lautakunnan täytyy kannustaa riitelijöitä sopimaan välinsä tarvittaessa jopa tekemällä sovintoa edistäviä ehdotuksia.

Lautakunnan käsittelyä koskevien sääntöjen lisäksi laki kuluttajariitalautakunnasta sisältää muun muassa pykälät:

 • asian jättämisestä ratkaisematta tai käsittelemättä,
 • selvittelykustannusten korvaamisesta valtiolle,
 • asianosaisille käsittelystä aiheutuneiden kulujen kohtalosta,
 • päätöksessä olevan virheen korjaamisesta,
 • päätöksen tiedoksiannosta ja
 • hallintolain soveltumisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa