Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuojalaki ja autokauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojalakia sovelletaan autokauppaan kuluttajan ostaessa uuden tai käytetyn auton elinkeinonharjoittajalta, yleensä autoliikkeeltä. Valtaosa lain säännöksistä soveltuu sekä uuden että käytetyn auton kauppaan, lukuun ottamatta joitakin ainoastaan käytetyn auton kauppaa koskevia säännöksiä.  Kuluttajansuojalaki tulee sovellettavaksi vain elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä suhteissa. Kahden yksityishenkilön väliseen autokauppaan ei siis sovelleta kuluttajansuojalakia, vaan sovellettavaksi tulee kauppalaki. Tällöin ostajan asema on heikompi kuin kuluttajansuojalain piirissä.

Kuluttajansuojalaissa säädetään autokaupan virheestä yleisellä tasolla. Käytännössä uusien ja käytettyjen autojen virhetilanteet kuitenkin eroavat toisistaan. Kuluttajansuojalain myötä myyjällä on laaja vastuu kaupan mahdollisten virheiden osalta. Autokaupassa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jos auto poikkeaa jollakin tavalla sovitusta, myyjän antamista tiedoista tai kuluttajan perustelluista odotuksista. Kuluttajansuojalain mukaan myyjällä on laaja vastuu selvittää autossa olevat ominaisuudet ja virheet. Jos virheestä ei erikseen mainita, on ostajan voitava luottaa siihen, että auto on sellaisessa kunnossa kuin kaikki tiedot yhdessä antavat ymmärtää. Vaikka myyjä ei tietäisikään autossa olevasta virheestä, on se silti hänen vastuullaan. Ostajan on kuitenkin käytettävä autoa asianmukaisesti, eikä hän voi vedota virheenä sellaiseen seikkaan, joka on aiheutunut hänen omasta laiminlyönnistään tai epäasiallisesta käytöstä

Kuluttajan on tehtävä virheestä valitus myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun on havainnut sen. Parhaassa tapauksessa virheen korjaamisesta pystytään sopimaan kahdenkeskeisesti. Kuluttajan on mahdollista turvautua myös kuluttajaneuvonnan apuun. Jos yhteistä ratkaisua ei löydy ja asia muuttuu riidaksi, kuluttajan on mahdollista viedä se Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asia voidaan ratkaista myös käräjäoikeudessa. 

Autokaupan yhteydessä sovitaan usein takuusta, minkä seurauksena myyjä sitoutuu vastaamaan auton käyttökelpoisuudesta tietyn ajan. Tämä tarkoittaa, että myyjä korvaa mahdolliset auton huonontumisesta aiheutuneet kustannukset. Myyjän virhevastuu ei ole kuitenkaan riippuvainen takuun voimassaoloajasta, vaan se määrittyy auton tai sen yksittäisen osan oletettavan kestoiän mukaisesti. 

Autokaupan virhe voidaan oikaista kolmella eri tavalla. Ensisijaisesti virhe pitäisi korjata. Korjaaminen onnistuu kuitenkin ainoastaan silloin, kun kaupan virheen on aiheuttanut korjattavissa oleva tekninen vika. Myyjä ja kuluttaja voivat sopia myös hinnanalennuksesta tai kaupan purkamisesta. Hinnanalennus sopii oikaisukeinoksi esimerkiksi virhetilanteessa, joka on syntynyt myyjän antamien väärien tietojen takia. Viimesijainen oikaisukeino on kaupan purkaminen, joka soveltuu lähinnä ei vähäisiin virheisiin. Kaupan purkaminen voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, jos auton teknistä vikaa ei saada korjattua useista yrityksistä huolimatta.

Tässä lakioppaassa käsitellään kuluttajansuojalain olennaisimmat vaikutukset autokauppaan. Oppaan tarkoituksena on selventää lukijalle, milloin auton ostaja on kuluttajan asemassa ja miten kuluttajaa suojataan autokaupassa. Oppaassa käydään läpi autokaupan virhe, myyjän virhevastuu sekä virheen oikaisemiskeinot. Kuluttajansuojalain säännökset ja sen myötä myös tämän oppaan sisältö koskevat sekä uuden että käytetyn auton kauppaa. Oppaassa kuitenkin mainitaan, jos jokin kohta soveltuu ainoastaan toiseen. 

 

Milloin kuluttajansuojalakia sovelletaan autokaupassa? 

Kuluttajansuojalakia sovelletaan ainoastaan kuluttajan ja yrityksen välisissä kaupoissa. Kyse on tällöin niin sanotusta kuluttajankaupasta. Lakia sovelletaan sekä uusien että käytettyjen autojen kauppaan. Kahden yksityishenkilön välinen autokauppa ei kuulu lain soveltamisalaan, vaan tällaisiin kauppoihin sovelletaan kauppalakia. Ainoastaan kuluttajan asemassa oleva ostaja voi esimerkiksi autokaupan virhetilanteessa saada apua kuluttajaneuvonnasta tai viedä asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lautakunta voi antaa vain ratkaisuehdotuksia, jotka eivät ole yhtä sitovia kuin tuomioistuimen tuomiot. 

 

Virhe autokaupassa 

Kaupan kohteena olevan tavaran, kuten auton on vastattava lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan sovittua. Autoa on pystyttävä käyttämään sen käyttötarkoituksen mukaisesti ja sen on kestettävä tavanomaista käyttöä. Auton ominaisuuksien tulee olla myyjän antaman kuvauksen mukaiset. Jos auto poikkeaa jollakin tavalla sovitusta, myyjän antamista tiedoista tai kuluttajan perustelluista odotuksista, katsotaan kaupassa olevan virhe. 

Autokaupan yleisimmät virheet voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti:

1. Autossa on tekninen vika tai puute

 • Uuden auton on vastattava kyseiseltä automallilta yleisesti odotettavaa laatua eli oltava teknisesti virheetön. Uusissakin autoissa voi kuitenkin ilmetä erilaisia häiriöitä, esimerkiksi moottorin sammumista ajon aikana.

2. Auto ei vastaa sovittua

 • Uuden auton on oltava varusteiltaan ja toiminnoiltaan sellainen kuin kauppaa tehtäessä on sovittu. Autossa on virhe, jos siitä puuttuu jokin varuste tai toiminto, joka siinä olisi kauppakirjan, esitteen tai muun myyjän markkinointimateriaalin mukaan pitänyt olla.

3. Autosta on annettu tietoja, jotka ovat vääriä tai eivät pidä paikkansa

 • Myyjä voi esimerkiksi antaa virheellisen tiedon käytetyn auton iästä. Auton käyttöönottoajankohta ilmoitetaan yleensä vuoden tai kuukauden tarkkuudella. Auton vuosimallilla tai valmistusvuodella on väliä ainoastaan silloin, jos myyjä on erikseen niistä kertonut. 

4. Kaupan kannalta olennaisia tietoja on salattu

 • Myyjä voi jättää kertomatta jostakin tiedossaan olevasta olennaisesta seikasta, jonka voidaan katsoa vaikuttavan kaupantekopäätökseen. Kaupan kannalta olennainen tieto on esimerkiksi se, että käytetty auto on niin sanottu ”kolariauto” eli se on ollut pois rekisteristä vakuutusyhtiön lunastuksen ajan. Myyjällä on tällaisten tietojen osalta tiedonantovelvollisuus eikä tämä voi olettaa, että kuluttaja ottaisi niistä selvää itse. 

5. Käyttö-, huolto- tai muiden ohjeiden puuttuminen

 • Uuden auton ostajalle on annettava auton huoltokirja, omistajan käsikirja ja takuukirja. Myös käytetyn auton ostaja on oikeutettu saamaan auton käyttämistä ja hoitamista koskevat ohjeet tavalla tai toisella. Esimerkiksi omistajan käsikirjan puuttuessa myyjä voi antaa sen sisältämän keskeisen ohjeistuksen muulla tavoin. 

Kaikki auton epämieluisat ominaisuudet, kuten rengasäänen voimakkuus eivät ole automaattisesti virheitä. Tällainen ominaisuus ei saa kuitenkaan vaarantaa liikenneturvallisuutta tai estää ostajaa käyttämästä autoa normaalisti. Ostajalle annetaan tietoja autosta ja luodaan tietty käsitys sen tasosta markkinoinnin ja kaupanteon yhteydessä. Ostaja voi odottaa autolta käyttökelpoisuutta ja tietynlaista laatua. Kyseessä on virhe, kun auton taso poikkeaa ostajalle syntyneistä odotuksista. Ostaja pääsee tutustumaan auton ominaisuuksiin parhaiten koeajamalla auton. 

 

Virhe käytetyn auton kaupassa

Kuluttaja ei voi olettaa käytetyn auton olevan kuin uusi. Käytetyssä autossa on sen iän ja sillä ajettujen kilometrien myötä todennäköisemmin erilaisia vikoja kuin uudessa. Kuluttajan on sen vuoksi hyvä varautua korjauskustannuksiin sellaisten vikojen osalta, jotka johtuvat auton tavanomaisesta käytöstä ja luonnollisesta kulumisesta. Käytetyn auton kaupassa on kuitenkin myyjän vastuulle kuuluva virhe, jos auto ei vastaa myyjän antamia tietoja, myyjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa olennaisesta auton käyttöön tai ominaisuuteen liittyvästä seikasta tai auto osoittautuu muutoin huonompikuntoiseksi kuin ostaja on voinut olettaa. Myyjä on vastuussa käytetyssä autossa jo luovutushetkellä olleista sekä auton tietoihin nähden odottamattomista vioista. Jos virhe ilmenee vuoden sisällä auton luovutuksesta, sen katsotaan olleen olemassa jo luovutushetkellä. Odottamaton vika voi olla esimerkiksi jonkin osan hajoaminen huomattavasti ennen sen tavanomaisen kestoiän päättymistä. Tällainen vika ei johdu myöskään kuluttajan virheellisestä toiminnasta tai huollon laiminlyömisestä. 

 

Myyjän laaja virhevastuu

Auton myyjällä on ensisijainen virhevastuu kuluttajansuojalain mukaisissa virhetilanteissa, koska myyjä on kuluttajaostajan varsinainen sopimuskumppani. Myös muut myyntiportaat, kuten maahantuoja ja valmistaja voivat olla vastuussa auton virheestä, ja kuluttaja voi kohdistaa valituksensa valitsemaansa tahoon. 

Myyjän vastuu autokaupassa ilmenevistä virheistä on laaja. Virhevastuu ulottuu jopa sellaisiin virheisiin, joista myyjä ei ole tiennyt. Myyjän virhevastuun kestolla ei ole lakisääteistä takarajaa. Virhevastuuaika määritellään auton tai sen osien oletettavan kestoiän mukaan. Kestoikään vaikuttavat ajokilometrien ohella auton käyttöolosuhteet ja se, miten autoa huolletaan ja hoidetaan. Kestoikää ei voida määrittää ennalta, vaan arviointi on aina tapauskohtaista. Virhevastuuaika ei ole sidonnainen auton takuuseen eikä se pääty takuuajan päättyessä. Myyjä voi olla vastuussa auton virheestä takuuajan jälkeenkin. 

 

Mitä kuluttajan pitää tehdä, jos autossa on virhe?

Kuluttajan on virheen havaittuaan tehtävä siitä kohtuullisessa ajassa valitus myyjälle. Virheestä kannattaa ilmoittaa aina mahdollisimman pian, kohtuullisena aikana pidetään noin kahta kuukautta sen havaitsemisesta. Parhaassa tapauksessa osapuolet pystyvät sopimaan virheen korjaamisesta keskenään. Aina yhteiseen ratkaisuun ei kuitenkaan päästä. Myyjä voi esimerkiksi kiistää kuluttajan väitteen auton virheestä. Jos kuluttaja tarvitsee apua auton virheellisyyden arvioimisessa, hän voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajan on mahdollista hankkia myös puolueettomalta asiantuntijalta selvitystä auton virheellisyydestä ja myyjän vastuusta. 

Kuluttaja voi viedä riitaisen asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lautakunta antaa kuitenkin vain ratkaisusuosituksia, joilla ei ole samanlaista sitovuutta kuin tuomioistuimen tuomioilla. Asia voidaan viedä myös käräjäoikeuteen. 

 

Takuun merkitys

Takuu on erotettava myyjän lakisääteisestä virhevastuusta. Takuu on vapaaehtoinen ja ylimääräinen etu, jonka myyjä, maahantuoja tai valmistaja voi autolle myöntää. Takuunantaja on vastuussa auton toiminnasta ja sen ominaisuuksista takuusitoumuksessa määrätyn ajan. Takuusopimuksessa määritellään takuun kesto. Takuun voidaan sopia olevan voimassa tietyn ajan tai autolla ajetun kilometrimäärän. Takuunantajan on korvattava takuuaikana ilmenneiden virheiden kustannukset, ellei tämä onnistu osoittamaan virheen johtuneen kuluttajan toiminnasta. Esimerkiksi auton vääränlainen käyttäminen, huollon laiminlyöminen tai jokin ulkoinen tapaturma ovat tällaisia kuluttajasta johtuvia syitä. Jos takuuta ei ole tai takuu on kulunut umpeen, kuluttajan on puolestaan pystyttävä osoittamaan kyseessä olevan myyjän vastuulle kuuluva virhe. 

Käytetyille autoille ei aina myönnetä takuuta. Myyjä on vastuussa auton mahdollisten virheiden osalta, vaikka takuuta ei olisi ikinä myönnetty tai se ei olisi enää voimassa. Myyjän virhevastuu ei pääty takuuajan päättyessä. 

 

Virheen oikaiseminen

Autokaupan virhe voidaan oikaista korjaamalla autossa oleva vika, virhettä vastaavalla hinnanalennuksella tai purkamalla autokauppa. Myyjällä on oikeus korjata autossa ilmennyt vika, mikäli se voidaan korjata kohtuullisessa ajassa eikä korjaaminen alenna auton arvoa tai aiheuta ostajalle huomattavaa haittaa. Vian korjaaminen sopii virheen oikaisukeinoksi silloin, kun autossa on jokin korjattavissa oleva tekninen vika tai puute. Uusi auto voidaan vaihtaa kokonaan toiseen, jos virhettä ei voida korvata kohtuullisesti. 

Toinen keino oikaista virhe on hinnanalennus. Se soveltuu autokaupan virheisiin, joita ei voida varsinaisesti korjata. Tällainen virhe on esimerkiksi myyjän antama väärä tieto auton kunnosta tai sillä ajetuista kilometreistä. Hinnanalennuksen on vastattava suuruudeltaan virhettä. Jos virhe johtuu myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä, tulee auton hintaa alentaa vastaamaan auton todellista arvoa kaupantekohetkellä. Hinnanalennukseen voidaan päätyä myös silloin, jos myyjä tai kuluttaja ei suostu käytetyn auton vian korjaamiseen. Tällöin hinnanalennuksen on katettava auton arvioidut korjauskulut.

Viimesijainen virheen oikaisukeino on autokaupan purkaminen. Autokauppa voidaan purkaa, jos virhe ei ole vähäinen (näyttötaakka myyjällä) eikä sitä voida korjata kohtuullisessa ajassa aiheuttamatta kuluttajalle olennaista haittaa. Kaupanpurku tulee kysymykseen, kun muita oikaisutapoja on jo kokeiltu. Autokauppa voidaan purkaa esimerkiksi silloin, jos auton teknistä vikaa ei saada korjattua toistuvista yrityksistä huolimatta. Kaupan purkamisesta voidaan kuitenkin käytännössä sopia milloin vain, jos molemmat osapuolet ovat sen kannalla. 

 

Yhteenveto

 

 • Kuluttajansuojalakia sovelletaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen autokauppaan, kun taas kahden yksityishenkilön väliseen autokauppaan sovelletaan kauppalakia.
 • Kuluttajansuojalain mukaan myyjä vastaa auton virheestä, joka on ollut autossa kaupantekohetkellä, vaikka se ilmenisi vasta myöhemmin. 
 • Kuluttajan on virheen havaittuaan tehtävä siitä kohtuullisessa ajassa valitus myyjälle.
 • Autokaupan virhe voidaan oikaista kolmella eri tavalla: korjaaminen, hinnan alennus ja kaupan purku. 

 

Summary in English

 

 • The Consumer Protection Act applies to car sales between a consumer and a trader. The Commercial law applies to car sales between two private individuals. 
 • According to the Consumer Protection av, the seller is responsible for a fault, that was in the car during the delivery, even if it only appeared later.
 • After discovering the fault, the consumer must file a complaint within a reasonable time to the seller.
 • A mistake in a car sale can be corrected in three ways: repairing the car, reducing the price of the car or cancelling the sale as a whole.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 

1. Sovelletaanko kuluttajansuojalakia myös silloin, jos auton myyjänä on yksityishenkilö?

Ei sovelleta. Kuluttajansuojalakia sovelletaan ainoastaan kuluttajaostajan ja elinkeinonharjoittajamyyjän väliseen niin sanottuun kuluttajankauppaan. Yksityishenkilöiden väliseen autokauppaan sovelletaan kauppalakia. 

2. Miten kuluttajan tulee toimia, jos autokaupassa ilmenee virhe?

Kuluttajan on tehtävä virheestä valitus myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa. Kohtuullisena aikana pidetään noin kahta kuukautta virheen havaitsemisesta. Kuluttaja voi saada apua virheen arvioinnissa kuluttajaneuvonnasta. Parhaassa tapauksessa osapuolet löytävät virheen oikaisemiseksi molempia miellyttävän ratkaisun. Asia voi kuitenkin muuttua myös riidaksi. Myyjä voi valituksen saatuaan esimerkiksi kiistää auton virheellisyyden. Kuluttaja voi viedä riitaisen asian Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa asiasta ratkaisuehdotuksen. Asia voidaan viedä myös käräjäoikeuteen. 

3. Voiko myyjä olla vastuussa autossa ilmenevästä viasta, vaikka takuuta ei olisi?

Kyllä voi. Myyjän virhevastuu ei ole sidonnainen auton takuuseen. Takuu on aina vapaaehtoinen lisäetu, jonka myötä takuunantaja on vastuussa auton toiminnasta ja sen ominaisuuksista takuusitoumuksessa määrätyn ajan. Myyjän virhevastuun kesto ei riipu takuun kestosta, vaan se määritellään tapauskohtaisesti auton tai sen osien oletettavan kestoiän mukaan. Kestoikään vaikuttavat ajokilometrit, auton käyttöolosuhteet sekä se, miten autoa huolletaan ja hoidetaan.

4. Millä perusteella autokauppa voidaan purkaa?

Kaupan purkaminen on autokaupassa ilmenneen virheen viimesijainen oikaisukeino. Sen käyttäminen soveltuu tilanteisiin, joissa virhe ei ole vähäinen eikä sitä voida korjata kohtuullisessa ajassa aiheuttamatta kuluttajalle olennaista haittaa. Kaupanpurku tulee kysymykseen, kun muita oikaisutapoja on jo kokeiltu. Autokauppa voidaan purkaa esimerkiksi silloin, jos auton teknistä vikaa ei saada korjattua toistuvista yrityksistä huolimatta. Kaupan purkamisesta voidaan kuitenkin käytännössä sopia milloin vain, jos molemmat osapuolet ovat sen kannalla. 

5. Voidaanko käytetty auto myydä ”sellaisena kuin se on”?

Myydyn auton tulee olla tieliikennekelpoinen. Jos auto myydään ilman erikseen olevaa mainintaa siitä, ettei se ole tieliikennekelpoinen, katsotaan autossa olevan virhe. 

6. Miten myyjän tulee toimia viritettyä autoa myytäessä?

Jos auto on viritetty, myyjän tulee ilmoittaa siitä ostajalle erikseen ennen kauppaa. Ostajan tulee siis olla tietoinen asiasta ennen kaupan tekoa ja hyväksyä se erikseen.

 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]