Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja hinnanalennus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajana saatat olla oikeutettu hinnanalennukseen, mikäli ostamassasi tavarassa on virhe. Mikäli kaupan myyjäosapuoli on toiminut elinkeinonharjoittajan roolissa kauppaa tehtäessä, voi kuluttajansuojalaissa tarkoitettu hinnanalennus tulla kyseeseen. Kuluttajansuojalaki on tarkoitettu nimensä mukaiseksi kuluttajan suojaksi, joten sellainen sopimusehto, joka poikkeaa lakitekstistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön. Hinnanalennusta ei ole mahdollista saada tavaran myöhästyneestä luovutuksesta.

Onko tehty kauppa kuluttajankauppa?

Hinnanalennus voi tulla kyseeseen, mikäli kuluttajansuojalaki tulee sovellettavaksi. Kuluttajansuojalaki koskee tavaroita, palveluita sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan yksityisille tai joita yksityiset henkilöt hankkivat talouttaan varten. Tällaisia kulutushyödykkeitä ovat esimerkiksi erilaiset irtaimet esineet ja ajoneuvot, korjaus- ja huoltopalvelut sekä kiinteistöt ja arvopaperit. Siispä esimerkiksi tietokoneen ostoon elektroniikkamyymälästä sovelletaan kuluttajansuojalakia.  Myös tilanteet, joissa elinkeinonharjoittaja välittää tällaisen hyödykkeen kuluttajalle, esimerkiksi toimii kiinteistönvälittäjänä, kuuluvat kuluttajansuojalain piiriin.

Edelleen vaatimuksena kuluttajansuojalain soveltumiseen on, että kaupassa sopijapuolina ovat elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja. Elinkeinonharjoittaja on sellainen luonnollinen henkilö tai yritys (oikeushenkilö), joka:

a) tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen

b) ammattimaisesti

c) pitää kaupan, myy tai muulla tavalla tarjoaa

d) kulutushyödykkeitä (esimerkiksi tavara, palvelu)

e) vastiketta (kuten rahaa) vasten hankittaviksi.

Kun kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät, on kyseessä elinkeinonharjoittaja. Esimerkiksi lähikauppasi kauppias on mitä suurimmalla todennäköisyydellä elinkeinonharjoittaja, sillä hän tuloja saadakseen myy ammatikseen elintarvikkeita, joita asiakkaat voivat rahalla ostaa. Elinkeinonharjoittajan käsite on kuluttajansuojalaissa laaja. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka saisit jonkin näennäisesti ilmaisen edun kaupan yhteydessä, tulee kuluttajansuojalaki todennäköisesti silti sovellettavaksi. Tällainen etu voi olla esimerkiksi ilmainen pyykinpesuaine pesukoneen ostajalle.

Olet kuluttajan roolissa, mikäli hankit kulutushyödykkeen muuhun tarkoitukseen, kuin harjoittamaasi elinkeinotoimintaa varten.

 

Jotta voit saada hinnanalennusta, tulee ostamassasi tuotteessa olla virhe

Kuluttajansuojalain nojalla olet oikeutettu hinnanalennukseen vain, jos tuote on virheellinen. Yleiskielessä virheellä tarkoitetaan usein vääränlaista tai rikkinäistä tavaraa. Tämä ei kuitenkaan päde kuluttajansuojalaissa. Lain mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä kaupanteossa sovittu. Jos siis olet sopinut myyjän kanssa ostamasi auton olevan musta, on punainen auto virheellinen siitäkin huolimatta, että punainen auto toimii täysin moitteettomasti. Tavarassa on virhe myös, mikäli se on vajaa, esimerkiksi jos kananmunarasiassa on pakkauksessa ilmoitetun kymmenen munan sijasta vain yhdeksän.

Myyjän ostajalle toimittaman tavaran tulee olla sopimuksen mukainen. Tavara on sopimuksen mukainen, kun:

1) sen kuvaus, tyyppi, määrä, laatu, toimivuus, yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja muut ominaisuudet vastaavat sovittua;

2) se soveltuu siihen erityiseen käyttötarkoitukseen, johon ostaja sitä tarvitsee ja jonka ostaja on viimeistään sopimuksentekohetkellä saattanut myyjän tietoon ja jonka myyjä on hyväksynyt;

3) sen mukana toimitetaan kaikki lisävarusteet sekä asennus- ja muut ohjeet sopimuksen mukaisesti;

4) siihen toimitetaan päivitykset sopimuksen mukaisesti.

Sen lisäksi tavaran tulee täyttää seuraavat yleiset vaatimukset:

1) tavaran tulee soveltua niihin käyttötarkoituksiin, joihin saman tyyppistä tavaraa yleensä käytetään ottaen huomioon soveltuva lainsäädäntö, tekniset standardit tai näiden puuttuessa alakohtaiset käytännesäännöt;

2) tavaran on vastattava laadultaan ja kuvaukseltaan näytettä tai mallia, jonka myyjä asetti ostajan saataville ennen sopimuksen tekemistä;

3) tavaran mukana on toimitettava sellaiset lisävarusteet, pakkaukset sekä asennus-, käyttö- ja muut ohjeet, jotka ostaja voi kohtuudella odottaa saavansa;

4) tavaran määrän, laadun, kestävyyden ja muiden ominaisuuksien on vastattava ominaisuuksia, joita saman tyyppisillä tavaroilla yleensä on ja joita ostaja voi kohtuudella odottaa, kun otetaan huomioon tavaran luonne sekä tiedot, jotka myyjä, tuottaja tai muu liiketoimintaketjuun aikaisemmassa vaiheessa osallistunut henkilö tai joku näiden lukuun on esittänyt tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

 

Virhe on pyrittävä oikaisemaan, ennen kuin hinnanalennus tulee kyseeseen

Hinnanalennus ei lain mukaan ole ensisijainen keino virheen oikaisuun. Ennen kuin ostaja voi vaatia hinnanalennusta, tulee hänen ilmoittaa virheestä myyjälle sekä antaa myyjälle mahdollisuus korjata tämä virhe. Samalla ostajalla on oikeus pidättäytyä kauppahinnan maksamisesta, mikäli tämä maksu on yhä suorittamatta. Ostajalla on oikeus pidättää virhettä vastaava rahamäärä. Teoriassa tämä tarkoittaa virheettömän ja virheellisen tuotteiden arvojen välistä erotusta, mutta käytännössä tämä arvio on usein hankalaa. Peukalosääntönä voitaneen pitää seuraavaa: mitä isompi ja olennaisempi virhe, sitä suuremman rahasumman saat jättää maksamatta, kunnes asia on selvitetty.

Virheilmoitus eli reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Reklamaatio voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Jos ostaja ei tee virheilmoitusta tässä ajassa, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen.

Ensisijainen ratkaisukeino virheeseen on virheen oikaisu. Virhe voidaan oikaista korjaamalla virheellinen tavara taikka toimittamalla ostajalle virheetön, vastaava tavara. Tämä oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä lisäkustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjä saa suorittaa oikaisun, vaikka ostaja ei tätä vaatisikaan. Mikäli virhe korjataan, eli saat esimerkiksi uuden tuotteen rikkinäisen tilalle, ei tarvetta hinnanalennukselle enää ole eikä sitä näin ollen enää voi vaatia.

 

Milloin voin vaatia hinnanalennusta?

Hinnanalennusta voi vaatia vasta, jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule kyseeseen. Hinnanalennusta voi vaatia myös, mikäli tällaista oikaisua ei jostain syystä suoriteta. Oikaisu voi jäädä suorittamatta esimerkiksi tilanteessa, jossa virheetöntä tavaraa ei ole mahdollista toimittaa, esimerkiksi valmistuksen lopettamisen johdosta tai varaosien puutteiden vuoksi.

Hinnanalennuksen suuruus määräytyy virheettömän ja virheellisen tavaran arvojen erotuksella. Tätä on käytännössä usein kuitenkin varsin haastavaa arvioida, jolloin hinnanalennuksen määrä perustetaan arvioon. Tässä arviossa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi virheen merkitys tavaran käyttöarvon, ulkonäön tai muiden seikkojen perusteella. Suomessa myönnettävät alennussummat ovat tyypillisesti pieniä, eikä amerikkalaistyylisiä jättikorvauksia ole juuri tuomittu.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä hinnanalennus on tullut kysymykseen esimerkiksi tapauksessa, jossa kuluttaja oli ostanut noin 1000 euron arvoisen kahvikoneen. Myyjän nettisivujen kuvat antoivat ymmärtää, että koneella olisi mahdollista valmistaa kaksi kuppia maitokahvia samanaikaisesti. Kuva oli ristiriidassa tekstin kanssa, jonka mukaan laitteella oli mahdollista valmistaa samanaikaisesti kaksi kuppia joko espressoa tai tavallista kahvia. Kuluttajariitalautakunnan mukaan asiakkaalla oli oikeus 50 euron hinnanalennukseen.

 

Kuluttajansuojakysymyksen vienti eteenpäin

Viranomaiset valvovat kuluttajansuojan asianmukaista toteutumista Suomessa. Yksittäisille kuluttajille neuvontaa ja apua riidanratkaisuun tarjoaa Kuluttajaneuvonta sekä Kuluttajariitalautakunta. Kansallisesti kaikkien kuluttajien yleistä etua valvovat Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) sekä sen yhteydessä toimiva kuluttaja-asiamies.

Kuluttajansuojan toteutumista kannattaa lähteä hakemaan aluksi ilman viranomaisia. Ensiaskel on reklamaatio myyjälle ja keskustelu myyjän kanssa, jos katsot elinkeinonharjoittajan menetelleen epäasianmukaisesti, tai mikäli katsot olevasi oikeutettu hinnanalennukseen. Asia saattaa selvitä jo pelkällä reklamaatiolla. Parhaassa tapauksessa hinnanalennus ei tule kyseeseen, vaan saat virheettömän tuotteen tilalle. Mikäli keskustelu myyjän kanssa ei johda toivottuun lopputulokseen, voit pyytää sovitteluapua kuluttajaneuvonnalta.

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, joka on kuluttaja-asiakkailleen maksuton. Kuluttajaneuvonta on osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Kuluttajaneuvonnan tehtävänä on ensinnäkin kuluttajien neuvonta. Se neuvoo kuluttajia sekä elinkeinonharjoittajia kuluttajille merkittävissä asioissa sekä kuluttajan oikeudellisesta asemasta. Lisäksi Kuluttajaneuvonnan tehtäviin kuuluu kuluttajan avustaminen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä ristiriitatilanteessa. Kuluttajaneuvonta avustaa kuluttajaa tarvittaessa ja pyrkii selvittämään asiaa. Mikäli sovintoratkaisua ei synny, ohjaa Kuluttajaneuvonta kuluttajaa asiassa eteenpäin.

Kuluttajien suojaksi on perustettu myös valtakunnallinen kuluttajariitalautakunta. Kuluttajariitalautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin erimielisyyksiin. Menettely lautakunnassa on kuluttajalle maksutonta, ja kuluttajat voivat ilman lakimiehen apua toimittaa asiansa lautakunnan käsiteltäväksi. Se voi toimia väylänä asian selvitykseen joko ennen tuomioistuinmenettelyä tai sen vaihtoehtona.

Mikäli asia ei ratkea Kuluttajariitalautakunnan suosituksellakaan, kannattaa ottaa yhteys lakimieheen.

Yhteenveto

 • Myyjän ostajalle toimittaman tavaran tulee olla sopimuksen mukainen. 
 • Jos tavarassa on myyjän vastuulla oleva virhe, kuluttajansuojalainmukaan ostaja saa vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta.
 • Ensisijainen ratkaisukeino virheeseen on virheen oikaisu. Virhe voidaan oikaista korjaamalla virheellinen tavara taikka toimittamalla ostajalle virheetön, vastaava tavara. 
 • Hinnanalennuksen suuruus määräytyy virheettömän ja virheellisen tavaran arvojen erotuksella

 

Summary in English 

 

 • The goods delivered by the seller to the buyer must be in accordance with the contract.
 • If there is an defect in the goods, for which the seller is responsible, according to the Consumer Protection Act, the buyer has the right to demand correction of the defect, a new delivery or a price reduction, or cancel the sale and additionally demand compensation for the damages. 
 • The primary solution to the defect is to correct the error. It can be done by repairing the faulty good or by delivering a new, fault- free good to the buyer. 
 • The amount of price reduction is determined by the difference between the value of the defect- free and defected good. 

 

Kysymyksiä ja vastauksia

Millaisia vahingonkorvauksia voin vaatia jos tavarassa on virhe?

 

Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Välillisen vahingon, eli

1. sopimusrikkomuksesta aiheutuneen tulonmenetyksen

2. vahingon joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta 

3. tavaran käyttöhyödyn olennaisen menetyksen, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa,

myyjä on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut.

Myls ostajan perheenjäsenellä, joka kärsii virheen vuoksi vahinkoa on vastaavanlainen oikeus korvaukseen kuin ostajalla. 

 

Aiheesta muualla

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]