Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja hinnanalennus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajana saatat olla oikeutettu hinnanalennukseen, mikäli ostamassasi tavarassa on virhe. Mikäli kaupan myyjäosapuoli on toiminut elinkeinonharjoittajan roolissa kauppaa tehtäessä, voi kuluttajansuojalaissa tarkoitettu hinnanalennus tulla kyseeseen. Kuluttajansuojalaki on tarkoitettu nimensä mukaiseksi kuluttajan suojaksi, joten sellainen sopimusehto, joka poikkeaa lakitekstistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön. Hinnanalennusta ei ole mahdollista saada tavaran myöhästyneestä luovutuksesta.

 

Onko tehty kauppa kuluttajankauppa?

Hinnanalennus voi tulla kyseeseen, mikäli kuluttajansuojalaki tulee sovellettavaksi. Kuluttajansuojalaki koskee tavaroita, palveluita sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan yksityisille tai joita yksityiset henkilöt hankkivat talouttaan varten. Tällaisia kulutushyödykkeitä ovat esimerkiksi erilaiset irtaimet esineet ja ajoneuvot, korjaus- ja huoltopalvelut sekä kiinteistöt ja arvopaperit. Siispä esimerkiksi tietokoneen ostoon elektroniikkamyymälästä sovelletaan kuluttajansuojalakia.  Myös tilanteet, joissa elinkeinonharjoittaja välittää tällaisen hyödykkeen kuluttajalle, esimerkiksi toimii kiinteistönvälittäjänä, kuuluvat kuluttajansuojalain piiriin.

Edelleen vaatimuksena kuluttajansuojalain soveltumiseen on, että kaupassa sopijapuolina ovat elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja. Elinkeinonharjoittaja on sellainen henkilö tai yritys (oikeushenkilö), joka:

a)tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen

b)ammattimaisesti

c)pitää kaupan, myy tai muulla tavalla tarjoaa

d)kulutushyödykkeitä (esimerkiksi tavara, palvelu)

e)vastiketta (kuten rahaa) vasten hankittaviksi.

Kun kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät, on kyseessä elinkeinonharjoittaja. Esimerkiksi lähikauppasi kauppias on mitä suurimmalla todennäköisyydellä elinkeinonharjoittaja, sillä hän tuloja saadakseen myy ammatikseen elintarvikkeita, joita asiakkaat voivat rahalla ostaa. Elinkeinonharjoittajan käsite on kuluttajansuojalaissa laaja. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka saisit jonkin näennäisesti ilmaisen edun kaupan yhteydessä, tulee kuluttajansuojalaki todennäköisesti silti sovellettavaksi. Tällainen etu voi olla esimerkiksi ilmainen pyykinpesuaine pesukoneen ostajalle.

Olet kuluttajan roolissa, mikäli hankit kulutushyödykkeen muuhun tarkoitukseen, kuin harjoittamaasi elinkeinotoimintaa varten.

 

Jotta voit saada hinnanalennusta, tulee ostamassasi tuotteessa olla virhe

Kuluttajansuojalain nojalla olet oikeutettu hinnanalennukseen vain, jos tuote on virheellinen. Yleiskielessä virheellä tarkoitetaan usein vääränlaista tai rikkinäistä tavaraa. Tämä ei kuitenkaan päde kuluttajansuojalaissa. Lain mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä kaupanteossa sovittu. Jos siis olet sopinut myyjän kanssa ostamasi auton olevan musta, on punainen auto virheellinen siitäkin huolimatta, että punainen auto toimii täysin moitteettomasti. Tavarassa on virhe myös, mikäli se on vajaa, esimerkiksi jos kananmunarasiassa on pakkauksessa ilmoitetun kymmenen munan sijasta vain yhdeksän.

Joskus tilanne on kuitenkin sellainen, ettei voida selvästi arvioida, mitä kaupassa on sovittu. Silloin tavaran tulee täyttää kuluttajansuojalaissa määrätyt kriteerit. Nämä kriteerit ovat seuraavat:

1.Tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään

2.Jos tavaraa on tarkoitus käyttää johonkin erityiseen tarkoitukseen, tulee tavaran soveltua tähän erityiseen tarkoitukseen. Edellytyksenä tälle on, että myyjä tiesi tästä erityisestä tarkoituksesta kauppaa tehtäessä, eikä ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, ettei tavara mahdollisesti sovellu tähän aiottuun erityiseen tarkoitukseen.

3.Tavaran tulee olla myyjän antaman kuvauksen mukainen ja vastattava ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä kaupantekotilanteessa on viitannut, esimerkiksi mallikappaletta esittelemällä.

4.Jos tavaran pakkaaminen on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi, tulee tavaran olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla.

5.Tavaran on kestävyydeltään ja muuten vastattava sitä, mitä kuluttajalla on yleensä sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Kuluttajariitalautakunta on esimerkiksi todennut matkapuhelimien normaalin käyttöiän olevan noin kaksi vuotta.

6.Tavaran tulee ominaisuuksiltaan vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. Tämä ei kuitenkaan päde, jos ostajan tarkoituksena on käyttää tavaraa tarkoitukseen, jossa kyseisellä vaatimuksella ei ole merkitystä. Tällainen tilanne on esimerkiksi museokäyttöön ostettu esine.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


7.Tavaran yhteydessä on luovutettava ostajalle tarvittavat ohjeet. Nämä ohjeet voivat liittyä tavaran esimerkiksi tavaran asennukseen, käyttöön tai säilytykseen.

8.Tavaran tulee täyttää ne ominaisuudet tai käytön tiedot, jotka on annettu ennen kaupantekoa tai markkinoitaessa tavaraa.

9.Tavarassa on virhe myös, jos myyjä tai myyjän palkkaama asentaja on asentanut tai koonnut tavaran, ja tämä asennus on virheellinen.

Jos muuta ei ole sovittu ja ostettu tavara poikkeaa kohdista 1-9, on tavarassa virhe.

 

Virhe on pyrittävä oikaisemaan, ennen kuin hinnanalennus tulee kyseeseen

Hinnanalennus ei lain mukaan ole ensisijainen keino virheen oikaisuun. Ennen kuin ostaja voi vaatia hinnanalennusta, tulee hänen ilmoittaa virheestä myyjälle sekä antaa myyjälle mahdollisuus korjata tämä virhe. Samalla ostajalla on oikeus pidättäytyä kauppahinnan maksamisesta, mikäli tämä maksu on yhä suorittamatta. Ostajalla on oikeus pidättää virhettä vastaava rahamäärä. Teoriassa tämä tarkoittaa virheettömän ja virheellisen tuotteiden arvojen välistä erotusta, mutta käytännössä tämä arvio on usein hankalaa. Peukalosääntönä voitaneen pitää seuraavaa: mitä isompi ja olennaisempi virhe, sitä suuremman rahasumman saat jättää maksamatta, kunnes asia on selvitetty.

Virheilmoitus eli reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Reklamaatio voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Jos ostaja ei tee virheilmoitusta tässä ajassa, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen.

Ensisijainen ratkaisukeino virheeseen on virheen oikaisu. Virhe voidaan oikaista korjaamalla virheellinen tavara taikka toimittamalla ostajalle virheetön, vastaava tavara. Tämä oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä lisäkustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjä saa suorittaa oikaisun, vaikka ostaja ei tätä vaatisikaan. Mikäli virhe korjataan, eli saat esimerkiksi uuden tuotteen rikkinäisen tilalle, ei tarvetta hinnanalennukselle enää ole eikä sitä näin ollen enää voi vaatia.

 

Milloin voin vaatia hinnanalennusta?

Hinnanalennusta voi vaatia vasta, jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule kyseeseen. Hinnanalennusta voi vaatia myös, mikäli tällaista oikaisua ei jostain syystä suoriteta. Oikaisu voi jäädä suorittamatta esimerkiksi tilanteessa, jossa virheetöntä tavaraa ei ole mahdollista toimittaa, esimerkiksi valmistuksen lopettamisen johdosta tai varaosien puutteiden vuoksi.

Hinnanalennuksen suuruus määräytyy virheettömän ja virheellisen tavaran arvojen erotuksella. Tätä on käytännössä usein kuitenkin varsin haastavaa arvioida, jolloin hinnanalennuksen määrä perustetaan arvioon. Tässä arviossa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi virheen merkitys tavaran käyttöarvon, ulkonäön tai muiden seikkojen perusteella. Suomessa myönnettävät alennussummat ovat tyypillisesti pieniä, eikä amerikkalaistyylisiä jättikorvauksia ole juuri tuomittu.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä hinnanalennus on tullut kysymykseen esimerkiksi tapauksessa, jossa kuluttaja oli ostanut noin 1000 euron arvoisen kahvikoneen. Myyjän nettisivujen kuvat antoivat ymmärtää, että koneella olisi mahdollista valmistaa kaksi kuppia maitokahvia samanaikaisesti. Kuva oli ristiriidassa tekstin kanssa, jonka mukaan laitteella oli mahdollista valmistaa samanaikaisesti kaksi kuppia joko espressoa tai tavallista kahvia. Kuluttajariitalautakunnan mukaan asiakkaalla oli oikeus 50 euron hinnanalennukseen.

 

Kuluttajansuojakysymyksen vienti eteenpäin

Viranomaiset valvovat kuluttajansuojan asianmukaista toteutumista Suomessa. Yksittäisille kuluttajille neuvontaa ja apua riidanratkaisuun tarjoaa Kuluttajaneuvonta sekä Kuluttajariitalautakunta. Kansallisesti kaikkien kuluttajien yleistä etua valvovat Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) sekä sen yhteydessä toimiva kuluttaja-asiamies.

Kuluttajansuojan toteutumista kannattaa lähteä hakemaan aluksi ilman viranomaisia. Ensiaskel on reklamaatio myyjälle ja keskustelu myyjän kanssa, jos katsot elinkeinonharjoittajan menetelleen epäasianmukaisesti, tai mikäli katsot olevasi oikeutettu hinnanalennukseen. Asia saattaa selvitä jo pelkällä reklamaatiolla. Parhaassa tapauksessa hinnanalennus ei tule kyseeseen, vaan saat virheettömän tuotteen tilalle. Mikäli keskustelu myyjän kanssa ei johda toivottuun lopputulokseen, voit pyytää sovitteluapua kuluttajaneuvonnalta.

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, joka on kuluttaja-asiakkailleen maksuton. Kuluttajaneuvonta on osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Kuluttajaneuvonnan tehtävänä on ensinnäkin kuluttajien neuvonta. Se neuvoo kuluttajia sekä elinkeinonharjoittajia kuluttajille merkittävissä asioissa sekä kuluttajan oikeudellisesta asemasta. Lisäksi Kuluttajaneuvonnan tehtäviin kuuluu kuluttajan avustaminen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä ristiriitatilanteessa. Kuluttajaneuvonta avustaa kuluttajaa tarvittaessa ja pyrkii selvittämään asiaa. Mikäli sovintoratkaisua ei synny, ohjaa Kuluttajaneuvonta kuluttajaa asiassa eteenpäin.

Kuluttajien suojaksi on perustettu myös valtakunnallinen kuluttajariitalautakunta. Kuluttajariitalautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin erimielisyyksiin. Menettely lautakunnassa on kuluttajalle maksutonta, ja kuluttajat voivat ilman lakimiehen apua toimittaa asiansa lautakunnan käsiteltäväksi. Se voi toimia väylänä asian selvitykseen joko ennen tuomioistuinmenettelyä tai sen vaihtoehtona.

Mikäli asia ei ratkea Kuluttajariitalautakunnan suosituksellakaan, kannattaa ottaa yhteys lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa