Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja virhevastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleiskielessä virheellä tarkoitetaan usein vääränlaista tai rikkinäistä tavaraa. Tämä ei kuitenkaan päde kuluttajansuojalaissa. Lain mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä on sovittu. Jos siis olet sopinut myyjän kanssa ostamasi auton olevan musta, on punainen auto virheellinen siitäkin huolimatta, että punainen auto toimii täysin moitteettomasti. Tavarassa on virhe myös, mikäli se on vajaa, esimerkiksi jos kananmunarasiassa on pakkauksessa ilmoitetun kymmenen munan sijasta vain yhdeksän.

 

Milloin tavarassa on virhe?

Lähtökohtaisesti tavaran on vastattava sitä, mitä olet myyjän kanssa kaupantekotilanteessa sopinut. Joskus tilanne on kuitenkin sellainen, ettei voida selvästi arvioida, mitä kaupassa on sovittu. Silloin tavaran tulee täyttää kuluttajansuojalaissa määrätyt kriteerit. Nämä kriteerit ovat seuraavat:

1.Tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään

2.Jos tavaraa on tarkoitus käyttää johonkin erityiseen tarkoitukseen, tulee tavaran soveltua tähän erityiseen tarkoitukseen. Edellytyksenä tälle on, että myyjä tiesi tästä erityisestä tarkoituksesta kauppaa tehtäessä, eikä ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, ettei tavara mahdollisesti sovellu tähän aiottuun erityiseen tarkoitukseen.

3.Tavaran tulee olla myyjän antaman kuvauksen mukainen ja vastattava ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä kaupantekotilanteessa on viitannut, esimerkiksi näytteen tai mallin avulla

4.Tavaran tulee olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi

5.Tavaran on kestävyydeltään ja muuten vastattava sitä, mitä kuluttajalla on yleensä sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Kuluttajariitalautakunta on esimerkiksi todennut matkapuhelimien normaalin käyttöiän olevan noin kaksi vuotta.

6.Tavaran tulee ominaisuuksiltaan vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. Tämä ei kuitenkaan päde, jos ostajan tarkoituksena on käyttää tavaraa tarkoitukseen, jossa kyseisellä vaatimuksella ei ole merkitystä. Tällainen tilanne on esimerkiksi museokäyttöön ostettu esine.

7.Tavaran yhteydessä on luovutettava ostajalle tarvittavat ohjeet. Nämä ohjeet voivat liittyä tavaran esimerkiksi tavaran asennukseen, käyttöön tai säilytykseen.

8.Tavaran tulee täyttää ne ominaisuudet tai käytön tiedot, jotka on annettu ennen kaupantekoa tai markkinoitaessa tavaraa.

9.Tavarassa on virhe myös, jos myyjä tai myyjän palkkaama asentaja on asentanut tai koonnut tavaran, ja tämä asennus on virheellinen.

Jos muuta ei ole sovittu ja ostettu tavara poikkeaa kohdista 1-9, on tavarassa virhe.

Virheeseen ei voida vedota, jos virhe johtuu tavaran valmistamiseen käytetyistä tarveaineista, jotka ostaja on itse toimittanut.

 

Joskus tavallista huonompikin tavara on virheetön

Kuten edellä todettua, tavarassa virhe, jos se ei vastaa sovittua. Tähänkin säännökseen on kuitenkin rajoituksia. Joskus tavara myydään ”sellaisena kuin se on” -tyyppisellä ehdolla. Ostajalle on kuitenkin kerrottava, mikäli tällaista virheellistä tavaraa myydään alennuksella. Tällainen tilanne saattaa olla käsillä esimerkiksi myytäessä näytekappaleena toiminutta pöytää, jossa on naarmu. Mikäli ostaja on tietoinen tästä, hän ei voi vedota pöydässä näkyneeseen naarmuun myöhemmin virheenä. Useissa outlet-myymälöissä on myynnissä tällaisia tavallista ”huonompia” tavaroita, esimerkiksi juuri entisiä näytekappaleita tai asiakaspalautuksia. Usein esimerkiksi kakkoslaadun tuotteet ovat jollakin tapaa virheellisiä, ja siksi niitä myydään tavallista edullisemmalla hinnalla. Jos myyjä on asianmukaisesti merkinnyt tuotteen olevan esimerkiksi entinen näytekappale tai kakkoslaatua, ei ostaja saa vedota myöhemmin tähän seikkaan virheenä.

Tämä kielto ei ole kuitenkaan ehdoton. Tavallisesta poikkeavanakin myydyssä tavarassa on virhe, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

1.Tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut ja näiden tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen ostajan ostopäätökseen. Nämä tiedot voivat koskea esimerkiksi tavaran ominaisuuksia, kuten tavaran ulkonäköön liittyviin seikkoihin tai tavaran käyttöä.

2.Myyjä on salannut jonkin sellaisen olennaisen tiedon, joka liittyy olennaisesti tavaran ominaisuuksiin tai käyttöön. Tämä ehto täyttyy, mikäli tämä seikka on sellainen, josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ja myyjän toiminta on vaikuttanut ostajan ostopäätöksen tekoon.

3.Tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla on syytä odottaa. Arviossa otetaan huomioon tavaran hinta sekä muut seikat.

Esimerkkitilanteena tällaisesta tilanteesta on ostajan ostama näytekappaleena toiminut televisio, jonka näyttö onkin niin pahasti vioittunut, ettei televisiota voi enää käyttää.

 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Virhevastuu on eri asia kuin myyjän antama takuu

Myyjällä on lähtökohtaisesti vastuu virheestä, joka ilmenee tavarassa. Takuu puolestaan on lisäetu, jonka myyjä tarjoaa vapaaehtoisesti lisäturvana. Kuluttaja voi vedota virheeseen myös silloin, kun takuuaika on päättynyt. Kaikki tavarassa ilmenevät viat tai virheet eivät kuitenkaan ole myyjän vastuulla. Käyttö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönti sekä tavaran normaali kuluminen rajautuvat pois myyjän vastuulta.

Virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen tavara on ollut sillä hetkellä, kun se on luovutettu ostajalle. Myyjä on vastuussa virheestä, joka oli tavarassa luovutushetkellä. Kuluttajansuojalaissa on puolen vuoden virheolettama. Jos virhe ilmenee puolen vuoden sisällä tavaran luovutuksesta, katsotaan tavarassa olleen virhe jo luovutushetkellä. Poikkeuksena ovat kuitenkin ne tavarat, joiden normaali kesto -tai käyttöaika on alle puoli vuotta. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikkeet.

Tavaran on kestettävä sellainen normaali käyttö, joka on tavanomaista kyseisen tavaran kohdalla. Siispä esimerkiksi t-paidan on kestettävä normaalia käyttöä ja konepesua. Myyjä ei kuitenkaan ole vastuussa, jos tavaran virhe johtuu siitä, ettei ostaja ole noudattanut t-paidan pesuohjeita. Tavaran kestoikä vaihtelee riippuen siitä, mikä tavara on kyseessä.  Kestoikään vaikuttaa myös tavaran hinta: kalliimman tavaran on yleensä kestettävä kauemmin kuin edullisemman. Myös tuotteen markkinoinnissa annetut tiedot otetaan tässä huomioon. Jos esimerkiksi kahvinkeitintä markkinoidaan pitkäikäisenä, on sen kestettävä tavanomaisessa käytössä huomattavasti kauemmin kuin normaalin kahvinkeittimen. Tavaran normaali kuluminen ei kuitenkaan ole virhe. Kuluttajariitalautakunnan mukaan esimerkiksi lasten toppahousujen värien haalistuminen ensimmäisten käyttökuukausien aikana on tavaran normaalia kulumista.

 

Mitä voin vaatia, jos epäilen ostamani tavaran olevan virheellinen?

Laki tarjoaa sinulle tiettyjä oikeuksia, jos ostamassasi tavarassa on virhe. Tämä edellyttää kuitenkin aktiivista toimintaa asian selvittämiseksi. Ilmoita myyjälle mahdollisimman pian havaitsemastasi virheestä. Lain mukaan tämä ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen, jos tätä virheilmoitusta ei tehdä kohtuullisessa ajassa. Huomionarvoista on, että voit vedota virheeseen, vaikkei sinulla olisi enää kuittia. Riittävää on, että pystyt todistamaan ostaneesi tavaran kyseiseltä myyjältä.

Ostajalla on oikeus virheen perusteella pidättyä maksamasta kauppahintaa. Ostaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka on ilmeisessä epäsuhteessa havaittuun virheeseen. Kuluttajan on kuitenkin usein vaikea arvioida tätä summaa, joten oikeuskäytännössä on suhtauduttu tähän varsin löyhästi. Peukalosääntönä pidettäköön, että mitä suurempi ja olennaisempi virhe on kyseessä, sitä suuremman rahasumman saat pidättää, kunnes asia on selvitetty.

Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä oikaisee virheen. Myös myyjällä on oikeus korjata virhe, vaikkei ostaja tätä vaatisi. Virhe voidaan oikaista joko korjaamalla tavara tai toimittamalla uusi vastaava, virheetön tavara. Myyjä voi vapautua virheen oikaisuvelvollisuudesta, jos siihen on voittamaton este tai siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia. Tällainen tilanne on esimerkiksi tuotteen valmistuksen lopettaminen. Myöskään ostajalla ei ole velvollisuutta joustaa loputtomiin myyjän korjausyrityksiin. Olennaista on, että myyjälle tulee antaa mahdollisuus virheen oikaisuun.

Ostajalla on oikeus saada hinnanalennusta tai purkaa kauppa, jos virhettä ei oikaista. Hinnanalennuksen määrä on lain mukaan ”virhettä vastaava”. Oikeus kaupan purkuunkin on ostajalla lain nojalla vain, jos virhe on olennainen. Jos kauppa puretaan, on ostajan palautettava ostettu tavara ja myyjän jo maksettu kauppahinta.

 

Oikeus vahingonkorvaukseen ja tuotevahingot

Ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen, jonka hän kärsii tavaran virheen takia. Vahingonkorvausvelvollisuus kattaa taloudelliset vahingot. Tällaisia kuluja ovat tyypillisesti erilaiset selvittelykustannukset, esimerkiksi puhelinkulut tai postikulut. Myös virheen korjauttamisesta aiheutuneet kustannukset korvataan, jos myyjä ei ole korjannut virhettä. Edellytyksenä virheen korjauttamiskustannuksien korvaamiselle on se, että myyjälle on annettu mahdollisuus itse suorittaa tämä korjaus. Lisäksi korvattavia kuluja ovat virheettömän tavaran vuokrauksesta aiheutuneet kulut, esimerkiksi jos ostaja on loppumatkansa ajaksi joutunut vuokraamaan auton ostaneensa virheellisen auton tilalle. Jos virhe johtuu myyjän huolimattomuudesta, on myyjällä velvollisuus korvata myös välilliset eli epäsuorat vahingot.

Jos tavaran virheestä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle kuin itse myydylle tavaralle, on myyjä korvausvelvollinen vain, jos tällä muulla omaisuudella on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan. Jos virheellinen liesi on aiheuttanut kattilasi hajoamisen, olet oikeutettu korvaukseen tästä menetetystä kattilasta. Sen sijaan virheellisen lampun räjähtäminen ei oikeuta korvaukseen siitä lampun räjähdyksen rikkomasta hyllyköstä, jolla lamppua satuit säilyttämään.

Joskus myös muu taho kuin myyjä on sitoutunut oikaisemaan tavarassa mahdollisesti ilmenevän virheen. Tällainen taho voi olla esimerkiksi tuotteen maahantuoja. Tällöin tämä sitoumuksen antaja on velvollinen korjaamaan vahinko samoin edellytyksin, kuin edellä on kerrottu myyjän vahingonkorvausvelvollisuudesta.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1.Entä jos en halua virheetöntä tuotetta, vaan purkaa koko kaupan?

Kuluttajansuojalain tehtävänä ei ole turvata kunkin kuluttajan yksittäisiä haluja ja toiveita, vaan tarjota kuluttajille ryhmänä yleisesti suojaa ja edesauttaa vaihdantaa. Siksi kuluttajansuojalaki pyrkii ensisijaisesti turvaamaan kaupan toteutumisen. Näin ollen et ole lain nojalla lähtökohtaisesti oikeutettu purkamaan kauppaa. Voit toki keskustella tästä myyjän kanssa, mutta lain nojalla ensisijainen oikeutesi on saada virheetön tavara. Vasta jos tämä ei ole mahdollista, saatat olla oikeutettu hinnanalennukseen, tai purkamaan kaupan, jos virhe on olennainen.

2.Pesin vahingossa villapaitani pesukoneessa, ja nyt se on pilalla. Olenko oikeutettu korvaukseen tai uuteen villapaitaan?

Onko villapaidassasi pesuohje tai antoiko myyjä sinulle suullisesti pesuohjeet kaupantekotilanteessa? Jos ohjeita ei ole, on paidassa virhe ja olet oikeutettu saamaan virheettömän tuotteen pilaantuneen tilalle.

3.Pesukoneeni lakkasi jonkin aikaa sitten toimimasta, eikä minulla ole takuuta. Mitä teen?

Sinun tulee ilmoittaa tästä mahdollisimman pian ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheen ilmaantumisesta myyjälle. Vaikka sinulla ei ole takuuta, saattaa myyjä olla velvollinen korjaamaan virheen. Jos vika koneessa on ollut olemassa jo silloin, kun ostit sen, saatat olla oikeutettu virheen korjaukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa