Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja ja virhevastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä tavaran kaupassa on noudatettava kuluttajansuojalain säännöksiä. Ensisijaisesti tavaran virheellisyyttä arvioitaessa tarkastellaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä sopimusta. Tavaran on ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

 Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran on sovelluttava yleiseen käyttötarkoitukseensa tai sellaiseen erityiseen tarkoitukseen, josta myyjä on ollut kaupantekohetkellä selvillä. Tavaran on oltava myös myyjän esittämän kuvaksen mukainen ja pakattu asianmukaisesti, jos pakkaaminen on tarpeellista. Kestävyydeltä tavaran on vastattava sitä, mitä on yleisesti aihetta odottaa. Tavaran on myös ominaisuuksiltaan täytettävä lainsäädännön vaatimukset. Edellä mainituista säännöistä poikkeavassa tavarassa on virhe. Kuluttajansuojalaissa on määritelty myös muita erityistilanteita, joissa tavaran katsotaan olevan virheellinen.

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostaja ei myöskään saa virheenä vedota seikkaan, joka johtuu hänen toimittamistaan tavaran valmistamiseen käytetyistä tarveaineista, paitsi jos myyjä on menetellyt huolimattomasti.

Tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millaisessa kunnossa tavara oli vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle lähtökohtaisesti silloin, kun tavara on luovutettu hänelle. Jos virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovuttamisesta ostajalle, virheen oletetaan olleen tavarassa luovuttamishetkellä. Myyjä siis vastaa virheistä, jotka ilmenevät kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tavara on luovutettu ostajalle. Ostajan täytyy osoittaa, että tavarassa on virhe. Vastuusta vapautuakseen myyjän on osoitettava, että tavara oli luovutushetkellä virheetön. Kuuden kuukauden virheolettama ei kuitenkaan tule kyseeseen, jos oletus on virheen tai tavaran luonteen vastainen. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos tavaran normaali kestoikä on alle 6 kuukautta tai jos virhe johtuu normaalista kulumisesta, tapaturmasta tai tavaran väärästä käsittelystä.

Jos myyjä on myöntänyt tavaralle takuun, tavarassa on virhe, jos se takuuaikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä osoittaa, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajasta johtuvasta seikasta.

Ostaja saa vedota tavaran virheeseen myös kuuden kuukauden virheolettama-ajan ja takuun päättymisen jälkeen, jos tavara kestää normaalikäytössä lyhemmän aikaa kuin kyseisten tavaroiden voidaan yleisesti ottaen olettaa kestävän. Myyjän vastuu kattaa kuitenkin vain kuluttajansuojalaissa määritellyt virheet.

Ostaja täytyy ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen, ja se voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun tai sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista.

Tavaran virheen perusteella ostaja voi pidättäytyä maksamasta kauppahintaa ja vaatia virheen korjaamista tai tavaran vaihtamista virheettömään kappaleeseen. Jos virheen korjaaminen tai tavaran vaihto ei onnistu, ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai kaupan purkua, paitsi jos virhe on vähäinen. Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen takia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa