Minilex - Lakipuhelin

Tahallisuus ja laillisuusperiaate - KKO:2013:55

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen
    tahallisuus
    Olosuhdetahallisuus
    laillisuusperiaate

Tapauksessa pornografisten elokuvien myyntiä, vaihtoa ja vuokrausta harjoittaneen yhtiön hallituksen ainoa varsinainen jäsen V oli yritystoiminnassaan levittänyt kuvatallenteita, joissa esitettiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti väkivaltaa. Kysymys tapauksessa oli V:n tahallisuuden arvioinnista.

Käräjäoikeus tuomitsi V:n sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä 30 päiväsakon sakkorangaistukseen ja määräsi rikoksen kohteena olleet takavarikossa olevat kuvatallenteet valtiolle menetetyiksi. Hovioikeus kuitenkin hylkäsi syytteen, kumosi kuvatallenteita koskevan takavarikon ja määräsi ne palautettaviksi M Oy:lle.

V on korkeimmassa oikeudessa kiistänyt syyllisyytensä ja hän on esittänyt, että tallenteet on todettu rikoslain vastaisiksi vasta takavarikon jälkeen. V:n mukaan lain säännös oli epämääräinen ja sen käsitteet tulkinnanvaraisia, minkä vuoksi sallitun ja kielletyn välinen raja jäi epäselväksi, kunnes elokuvatarkastamo tapauskohtaisesti ratkaisi, kumpaan kategoriaan tietty tallenne kuului. V on katsonut, että hänen rankaisemisensa olisi rikoslainsäädännön taannehtivan soveltamisen kiellon ja rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vastaista.

Rikoslain mukaan rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. Uutta lakia on kuitenkin sovellettava, joss en soveltaminen johtaa lievempään lopputulokseen. Tekohetkellä voimassa olleessa rikoslaissa säädettiin, että sukupuolisivellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä oli tuomittava se, joka piti kaupan tai vuokrattavana, taikka muuten levitti kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitettiin väkivaltaa. Säännös on muuttunut 1.6.2011 voimaan tulleella lailla. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa väkivaltaa sisältävien esitysten osalta lainkohtaa on muutettu sitä täydentäen siten, että rangaistavuus koskee kuvia tai kuvatallenteita, joissa väkivaltaa esitetään todellisuuspohjaisesti tai todenmukaisesti.

Korkein oikeus katsoi, että elokuvatarkastamon arvio syytteessä mainittujen 26 kuvatallenteen rikoslainvastaisuudesta on perustunut nimenomaan siihen, että kuvaohjelmat sisältävät aitoja seksuaalisessa yhteydessä tapahtuvia väkivaltaisia toimintoja. Kuvien levittäminen tällaisista toiminnoista on ollut selvästi kiellettyä tekoajan lain mukaan kuten myös lainmuutoksen jälkeen. Väkivaltaisen pornografian osalta tehdyt rikoslain muutokset eivät siten tässä tapauksessa merkitse, että voimassa olevan säännöksen soveltaminen johtaisi lievempään lopputulokseen kuin tekohetkellä voimassa olleen lain soveltaminen. Asiassa sovellettiin tekohetkellä voimassa ollutta lakia.

Perustuslain mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Tätä kutsutaan laillisuusperiaatteeksi. Korkein oikeus katsoi tapauksessa, ettei rikoksen tuomitsemiselle ole laillisuusperiaatteesta aiheutuvaa estettä.

Korkein oikeus katsoi, että tekijän tahallisuutta ei riitä tunnusmerkistöerehdyksen perusteella poistamaan se, että tekijä joko tarkoituksellisesti tai laista seuraavan selvitysvelvollisuutensa laiminlyönnistä johtuen ei ole ollut selvillä tunnusmerkistön täyttymisen edellyttämistä olosuhteista. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden ratkaisun ja asia jäi käräjäoikeuden lopputuloksen varaan.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa