Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen muutoksenhaku lainvoimaiseen tuomioon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun varsinaista muutoksenhakua varten säädetty määräaika on kulunut umpeen ja tuomio on tullut lainvoimaiseksi, on siihen mahdollista hakea vielä muutosta ylimääräisellä muutoksenhaulla. Ylimääräinen muutoksenhaku on keino saada selvästi virheelliset tuomiot korjattua. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja on kolme; tuomiovirhekantelu (kantelu), lainvoimaisen tuomion purkaminen (tuomionpurku) ja menetetyn määräajan palauttaminen.

Ylimääräiset muutoksenhakukeinot suojaavat ensisijaisesti asianosaisia, mutta myös ylimmät laillisuusvalvojat, eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri, voivat julkisen edun niin vaatiessa hakea tuomion oikaisua. Rikosasioissa virallisella syyttäjällä on oikeus hakea tuomion purkua sekä syytetyn eduksi että hänen vahingokseen ja poikkeuksellisesti myös tuomari itse voi hakea virheellisen ratkaisunsa purkamista.

Kantelu saadaan perustaa menettelyllisiin virheisiin, ja se on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tuomio sai lainvoiman. Jos kantelun perusteella todetaan, että tuomiovirhe on tapahtunut, tuomio tulee poistaa kokonaisuudessaan tai tarpeellisilta osin. Jos asia on tarpeen käsitellä uudelleen, juttu palautetaan siihen tuomioistuimeen, jossa virhe on tapahtunut.

Purku sen sijaan on keino oikaista tuomiossa olevat asiavirheet, ja sitä on haettava vuoden kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon purkuperusteesta tai vuoden kuluessa siitä, kun tuomio sai lainvoiman. Purkamiselle ei ole asetettu määräaikaa siinä tapauksessa, että se tapahtuu syytetyn eduksi tai kun jotakuta on oikeudenkäynnissä käsitelty toisena henkilönä tai väärällä nimellä. Lisäksi rikostuomion purkamiseen syytetyn vahingoksi vaaditaan painavammat perusteet kuin syytetyn eduksi tapahtuvassa purkamisessa. Jos purkuhakemukseen suostutaan, tuomio voidaan välittömästi oikaista, purkaa tai purkamisen ohella määrätä asia käsiteltäväksi uudelleen.

Menetetyn määräajan palauttamisessa voidaan saada palautetuksi oikeudenkäyntiä koskeva määräaika tai -päivä. Määräaika voidaan palauttaa sille, joka laillisen esteen takia ei ole määräajassa voinut hakea muutosta tai ryhtyä muuhun toimeen oikeudenkäynnissä, tai jos määräajan palauttamiselle on muu erittäin painava syy. Menetetyn määräajan palauttamista on haettava 30 päivän kuluessa laillisen esteen lakkaamisesta ja viimeistään vuoden kuluessa määräajan päättymispäivästä.

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen avulla siis on säilytetty mahdollisuus puuttua jo oikeusvoiman saavuttaneisiin tuomioihin. Käytännössä niiden käyttäminen on mahdollista silloin, jos tuomioistuimen ratkaisuun sisältyy jokin virhe. Mikäli asianosaista koskeva tuomio on saanut jo oikeusvoiman, mutta asianosainen epäilee tuomion olevan virheellinen, voi hän kysyä lakimiehen mielipidettä siitä, onko asiassa mahdollista turvautua ylimääräiseen muutoksenhakuun. Tuomiovirhekantelua ja tuomion virhettä koskevassa asiassa asianosaisen on syytä huomioida, että muun hakijan kuin viranomaisen on käytettävä korkeimmassa oikeudessa käsittelyssä olevaan muutoksenhakuun oikeudenkäyntiasiamiestä tai – avustajaa. Hän ei siis voi tällöin hoitaa muutoksenhakua itse.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa