Minilex - Lakipuhelin

Tuomionpurku rikosasiassa

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Rikosasiassa tuomion purkamisessa on kyse ylimääräisestä muutoksenhausta ja sen edellytykset ovat erilaiset riippuen siitä, puretaanko lainvoimainen tuomio syytetyn eduksi vai vahingoksi. 

Edellytyksiä tuomion purkamiselle syytetyn eduksi on neljä. Ensimmäiseksi tuomio voidaan purkaa, mikäli oikeuden jäsen tai virkamies, syyttäjä, asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn ja sen voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Toiseksi tuomio voidaan purkaa, mikäli todisteena käytetty asiakirja on ollut väärä tai asiakirjan antajan tieten sisällöltään totuudenvastainen, tai jos todistaja tai asiantuntija on tahallaan antanut perättömän lausuman ja näiden voidaan olettaa vaikuttaneen asian lopputulokseen. Kolmanneksi tuomion purkaminen on mahdollista, mikäli vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aiemmin ole esitetty ja sen esittäminen olisi todennäköisesti johtanut syytetyn vapauttamiseen tai siihen, että rikokseen olisi sovellettu lievempiä rangaistussäännöksiä, tai on olemassa erittäin painavia syitä saattaa uudelleen tutkittavaksi kysymys, onko syytetty tehnyt sen teon, joka on hänen syykseen luettu. Tuomio voidaan myös purkaa, mikäli se perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. 

Myös sellainen rikosasian tuomio, joka koskee menettämisseuraamista, voidaan tietyin, laissa säädellyin edellytyksin purkaa vastaajan eduksi tai hänen vahingokseen.

Edellytyksiä tuomion purkamiseksi syytetyn vahingoksi on kaksi. Mikäli olemassa on ollut tilanne, jossa oikeuden jäsen tai virkamies, syyttäjä, asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn tai mikäli  todisteena käytetty asiakirja on ollut väärä tai asiakirjan antajan tieten sisällöltään totuudenvastainen, voidaan tuomio purkaa. Lisäksi, jos kyse on todistajan tai asiantuntijan tahallisesti antamasta perättömästä lausumasta ja näiden seikkojen voidaan olettaa vaikuttaneen siihen, että syytetty on vapautettu tai, että hänet on tuomittu olennaisesti lievempien rangaistussäännösten mukaan kuin mitä olisi tullut soveltaa, tuomio voidaan purkaa. Toinen edellytys tuomion purkamiselle on, että on kyse rikoksesta, josta säännöllisen rangaistusasteikon mukaan voi seurata ankarampi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta tai joka voi johtaa viraltapanoon, tai että vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole aikaisemmin esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn tuomitsemiseen rikoksesta tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava olennaisesti ankarampia rangaistussäännöksiä. 

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Lainvoimaisen tuomion purkamiseen rikosasiassa on myös muita edellytyksiä, kuten se, että rangaistusta määrättäessä on otettu huomioon toinen rangaistus ja tuo toinen rangaistus on myöhemmin poistettu tai sen perustana ollut syyte on kokonaan tai osittain hylätty tai rangaistus on olennaisesti muuttunut. Lisäksi tuomio voidaan purkaa, mikäli henkilöä on pyydetty luovutettavaksi Suomeen suorittamaan rikoslain nojalla tuomittua yhteistä vankeusrangaistusta, eikä luovuttaminen ole mahdollista kaikista yhteiseen vankeusrangaistukseen johtaneista rikoksista, tai luovuttamiseen ei jonkin rikoksen osalta suostuta. Tällöin korkeimman oikeuden on määrättävä rangaistus erikseen niistä rikoksista, joiden osalta luovuttaminen on mahdollista tai luovuttamiseen suostutaan, sekä muista rikoksista. Näin määrättävät rangaistukset eivät yhteensä saa olla ankarammat kuin alkuperäinen yhteinen vankeusrangaistus.

Tuomio voidaan purkaa myös, jos Suomessa määrätyn yhteisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa koskeva pyyntö on lähetetty toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, eikä täytäntöönpanon siirto ole mahdollista kaikista yhteiseen vankeusrangaistukseen johtaneista rikoksista tai täytäntöönpanopyyntöön ei jonkin rikoksen osalta suostuta. Tällöin korkeimman oikeuden on määrättävä rangaistus erikseen niistä rikoksista, joiden osalta täytäntöönpanon siirtäminen on mahdollista tai pyyntöön suostutaan, sekä muista rikoksista. 

Tuomion purkamista haetaan lähtökohtaisesti korkeimmalta oikeudelta, mutta laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä sitä voidaan joissain tapauksissa hakea myös muulta tuomioistuimelta. Hakemuksen on oltava kirjallinen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa