Minilex - Lakipuhelin

Rikosasioiden kirjallinen menettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuodesta 2006 alkaen on ollut mahdollista ratkaista rikosasia kirjallisessa menettelyssä. Tällöin asiassa ei toimiteta pääkäsittelyä, vaan rikosasia ratkaistaan kirjallisen aineiston perusteella tuomioistuimen kansliassa. Kirjallinen menettely on yksinkertaisempi ja taloudellisesti edullisempi menettely rikosasioiden käsittelemiseksi kuin pääkäsittelyn toimittaminen. Tilanteissa, joissa rikosasian vastaaja on tunnustanut syytteessä kuvatun teon ja molemmat asianosaiset ovat suostuneet asian käsittelyyn kirjallisessa menettelyssä, on katsottu hyväksyttäväksi poiketa muuten rikosprosessille olennaisten ja tärkeiden periaatteiden, kuten suullisuus- ja välittömyysperiaatteiden, suoraviivaisesta soveltamisesta. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin edellyttää kuitenkin, että jokaisella on halutessaan mahdollisuus saada esittää asiansa suullisesti tuomioistuimelle sekä kuulla todistajia. Rikosasian käsittely kirjallisessa menettelyssä vaatii tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttymistä.

Kirjallisen menettelyn edellytykset rikosasiassa

Rikosasia voidaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä, jos mistään yksittäisestä syytteessä mainitusta rikoksesta ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Tästä säännöstä seuraa, että kirjallisen menettelyn soveltamisalaan mahtuu lukuisia eri rikosnimikkeitä sekä niiden eri tekomuotoja. Lisäksi kirjallisessa menettelyssä voidaan ratkaista sellaisiakin rikosasioita, joissa on kyse kahdesta tai useammasta rikoksesta, joista kustakin voitaisiin maksimissaan tuomita kahden vuoden vankeusrangaistus.

Kirjalliselta menettelyltä edellytetään myös, että vastaaja on tunnustanut teon. Vastaajan on nimenomaisesti ilmoitettava tuomioistuimelle luopuvansa oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostuvansa asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä. Vastaajan ei kuitenkaan ole välttämätöntä olla samaa mieltä syyttäjän kanssa syytteessä esitetystä rangaistusvaatimuksesta, tai asianomistajan esittämästä korvausvaatimuksesta. Asia voidaan siis ratkaista kirjallisesti tällaisista erimielisyyksistä huolimatta, paitsi silloin, kun erimielisyys koskee teon rangaistavuutta ylipäätään. Lisäksi edellytetään, että asianomistaja on kirjallisesti ilmoittanut, ettei hän vaadi pääkäsittelyn toimittamista. Asianomistajan ilmoitukseksi riittää esitutkinnassa annettu kirjallinen ilmoitus, mutta syytetyltä pyydetään tämän lisäksi esitutkinnan jälkeen asian tiedoksiannon yhteydessä myös kirjallista ilmoitusta siitä, että hän tunnustaa syytteessä kuvatun teon, luopuu oikeudestaan suulliseen käsittelyyn, ja suostuu siis asian käsittelyyn kirjallisesti. Asianomistajan ja vastaajan on mahdollista myöhemmin peruuttaa suostumus kirjalliseen menettelyyn.

Kirjallisen menettelyn käyttämisen edellytyksenä on, että vastaaja on ollut rikoksen tekohetkellä täysi-ikäinen. Tämä tarkoittaa sitä, että alaikäisenä tehtyjä rikoksia ei voi ratkaista kirjallisessa menettelyssä, vaikka vastaaja olisi ennen asian käsittelyä jo täyttänyt 18 vuotta.

Rikosasia voidaan täten ratkaista kirjallisesti silloin, kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät, ja pääkäsittelyn toimittamista voidaan pitää asian selvitettyyn tilaan nähden myös kokonaisuutena arvioiden tarpeettomana. Kirjallinen käsittely edellyttää näin ollen lisäksi, että rikosasian näyttö on selvä, eikä siihen näin ollen liity mitään epäselvyyksiä, jotka vaatisivat asian käsittelyä suullisesti. 

Kirjallisessa menettelyssä vastaajaa ei voida tuomita ankarampaan rangaistukseen kuin yhdeksäksi kuukaudeksi vankeuteen. Kirjallisessa menettelyssä ei kuitenkaan voida tuomita ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta, ellei vastaajalle varata tilaisuutta antaa suullinen lausuma. Näin ollen, mikäli kahdesta tai useammasta rikoksesta tuomitaan yhteinen vankeusrangaistus, ei kyseinen yhteisrangaistus saa ylittää edellä mainittua yhdeksän kuukauden maksimimäärää. Tämä pätee myös tilanteisiin, joissa rangaistusta mitattaessa otetaan huomioon jokin aikaisemmin tuomittu ehdollinen tai ehdoton vankeusrangaistus, tai vaihtoehtoisesti jäännösrangaistus, joka pannaan täytäntöön käsillä olevalla uudella tuomiolla, jonka seurauksena tästä ja uusista koeajalla tehdyistä rikoksista tuomitaan yhteinen ehdoton vankeusrangaistus. Kirjallisessa menettelyssä voidaan tuomita vankeusrangaistuksen ohella myös muita oheisseuraamuksia, kuten sakko, liiketoimintakielto tai ajokielto. Näiden ja asianomistajan yksityisten korvausvaatimusten osalta ei ole säädetty rajoituksia niiden määrään nähden.

Lopuksi

Kirjallinen menettely merkitsee poikkeusta oikeudenkäynnin julkisuuden ja välittömyyden periaatteista. Siksi kirjallisen menettelyn käyttämiselle on asetettu tarkat edellytykset. Kirjallinen menettely mahdollistaa kuitenkin tunnustettujen rikosasioiden ratkaisemisen prosessitaloudellisesti edullisella tavalla kirjallisen aineiston pohjalta. On myös hyvä huomata, että asianomistajan yksin ajamaa rikosasiaa ei voida käsitellä kirjallisessa menettelyssä.

Kirjallista menettelyä rikosasiassa voidaan toki kritisoida siinä, etteivät kaikki rikosprosessille tärkeät periaatteet, kuten oikeudenkäynnin suullisuus, välittömyys ja julkisuus, toteudu ja silti asian ratkaisevalla tuomarilla on mahdollisuus tuomita melko ankariakin rangaistuksia kirjallisessa menettelyssä, kuten yhdeksän kuukautta vankeutta. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin edellyttää, että asianosainen saa halutessaan esittää asiansa tuomioistuimelle suullisesti pääkäsittelyssä, joten kirjallinen menettely edellyttää molempien asianosaisten suostumusta sekä vastaajan kirjallista syytteessä kuvatun teon tunnustamista.

Vinkit

- Lakimiehemme vastaavat mielellään rikosasioiden kirjallista menettelyä koskeviin kysymyksiin.

- Kirjallista menettelyä ei järjestetä, jos vastaajan syyllisyys ei tunnustuksesta huolimatta ole todistusaineistosta ilmenevien tietojen perusteella täysin selvä, tai jos oikeudenkäyntiaineistoon liittyy jokin muu epäselvyys.

Varoitukset

- Rikosasian vastaajan aseman kannalta on tärkeää, ettei hänelle jää epäselväksi, mitä kirjalliseen menettelyyn suostuminen hänen osaltaan tarkoittaa. Vaikka tuomioistuimen tulee tiedoksiannossaan ilmoittaa kirjallisen menettelyn merkitys vastaajalle, saattaa epävarmoissa tilanteissa silti olla syytä kysyä neuvoa asiantuntijalta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa