Minilex - Lakipuhelin

Korkein oikeus ja valitusluvan saaminen

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Hovioikeuden tuomioon ja päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla. Hovioikeuden ratkaisusta valittamista varten on pyydettävä korkeimmalta oikeudelta valituslupa, jos valitus koskee hovioikeuden muutoksenhakuasteena ratkaisemaa asiaa tai tällaisen asian yhteydessä antamaa ratkaisua. Asiassa, jonka hovioikeus on ratkaissut ensimmäisenä oikeusasteena, haetaan muutosta valituslupaa pyytämättä. Korkein oikeus voi myöntää valitukselle valitusluvan laissa säädetyllä lupaperusteella. Valitusluvan saaminen korkeimmalta oikeudelta on kuitenkin vaikeaa, sillä lupia myönnetään vain pienessä osassa korkeimpaan oikeuteen saapuvia valituksia. Tämän vuoksi muutoksenhaku useimmissa asioissa päättyy hovioikeuteen, jonka vuoksi oikeusjärjestelmämme voitaisiin käytännössä katsoa olevan kaksiasteinen. Korkeimman oikeuden tehtävänä on kuitenkin ohjata ja yhtenäistää oikeuskäytäntöä alemmissa oikeusasteissa, jolloin valituslupiakin myönnetään lähtökohtaisesti sellaisissa asioissa, joissa on kysymys jostain oikeuskäytännön kannalta merkittävästä laintulkintaongelmasta.

Valitusluvan myöntämisen edellytykset

Valituslupa voidaan myöntää ensinnäkin, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Tätä lupaperustetta kutsutaan ennakkopäätösperusteeksi, ja korkein oikeus yleisimmin myöntääkin valitusluvan tällä perusteella. Toinen peruste valitusluvan myöntämiselle on niin kutsuttu purkuperuste. Sen mukaan valituslupa myönnetään, jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava. Kolmannella perusteella valituslupa myönnetään, jos siihen on muu painava syy. Korkein oikeus harvemmin myöntää valitusluvan purkuperusteella tai muuhun painavaan syyhyn vedoten. Muun painavan syyn perusteella valituslupa saatettaisiin kuitenkin myöntää esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa hovioikeuden ratkaisu on selvästi epäoikeudenmukainen. 

Valituslupa voidaan myöntää myös osittain. Tällöin valituslupa voidaan rajoittaa koskemaan osaa hovioikeuden ratkaisusta taikka kysymystä, jonka ratkaiseminen on tarpeen oikeuskäytännön ohjaamiseksi tai valituslupaperusteen kannalta muutoin. Jos valituslupa myönnetään rajoitettuna, korkein oikeus voi muilta osin perustaa ratkaisunsa valituksen kohteena olevassa ratkaisussa todettuihin seikkoihin.  Jos valituslupa myönnetään osittain, kysymys valitusluvan myöntämisestä muulta osalta voidaan siirtää ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä.  

Menettely muutoksenhaussa

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Muutoksenhakija saa hovioikeuden ratkaisuun liitettynä valitusosoituksen, jossa ohjeistetaan muutoksenhaun etenemisestä sekä kerrotaan ne perusteet, joilla korkein oikeus voi myöntää valitukselle valitusluvan. Valituslupahakemuksessa tulee ilmoittaa ratkaisu, johon muutosta haetaan, sekä se lupaperuste, jolla valituslupa tulisi muutoksenhakijan mielestä myöntää. Lisäksi valituslupahakemuksessa tulee olla muut tunnistetiedot, kuten hakijan nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite.

Valituslupahakemus tulee jättää hovioikeuteen 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin. Korkeimmalle oikeudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä jätetään hovioikeuden kirjaamoon, josta hovioikeus toimittaa sen edelleen korkeimpaan oikeuteen. Muutoksenhakukirjelmään tulee liittää lupahakemuksen ja valituksen lisäksi ne asiakirjat, joista ilmeneviin seikkoihin muutoksenhakija viittaa perusteinaan.

Lopuksi

Lähtökohtaisesti kaikki korkeimpaan oikeuteen saapuvat valitukset edellyttävät täten valituslupaa, jonka korkein oikeus kuitenkin myöntää vain pienelle osalle kaikista valituksista. Yleisin peruste valitusluvan myöntämiselle on ennakkopäätösperuste, joka tulee sovellettavaksi silloin, kun lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa, tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi, on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Korkeimman oikeuden tehtävä on ohjata oikeuskäytäntöä ja vahvistaa sen yhtenäisyyttä alemmissa oikeusasteissa, joten sen ratkaistavaksi otetaan lähtökohtaisesti vain oikeuskäytännön kannalta merkittäviä laintulkintakysymyksiä. Tästä seuraa kuitenkin, että useimmissa asioissa muutoksenhaku päättyy hovioikeuteen. Valituslupia jää korkeimmassa oikeudessa myöntämättä myös sen takia, että valituslupahakemuksissa esitetyt perustelut ovat vaillinaisia, tai liian yleispiirteisiä.

Vinkit

  • Valituslupahakemuksen muotoon ja sisältöön on tärkeää panostaa valitettaessa hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen. Valituslupahakemuksen tulisikin olla selkeä, asiasisältöinen ja hyvin perusteltu.
  • Lakimiehemme auttavat mielellään korkeimman oikeuden valituslupia koskevissa kysymyksissä. 

Varoitukset

  • Mikäli valituslupahakemus on perusteluiltaan puutteellinen, ei korkein oikeus todennäköisesti myönnä valituslupaa. Vain pienelle osalle kaikista korkeimpaan oikeuteen saapuvista valituksista myönnetään valituslupa, ja siksi valituslupahakemuksen laatimisessa voi olla syytä turvautua asiantuntijan apuun.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa