Minilex - Lakipuhelin

Valituslupa korkeimpaan oikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin ja sen keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä, joilla ohjataan laintulkintaa ja oikeuskäytäntöä. Korkein oikeus ei siis ota käsiteltäväkseen kaikkia asioita, vaan ainoastaan ne asiat, joissa se myöntää valitusluvan ja asiat, jotka hovioikeus on ratkaissut ensimmäisenä asteena ja joihin ei siten tarvita valituslupaa. Jos korkein oikeus ei myönnä valituslupaa, valitusta ei tutkita ja alemman tuomioistuimen antama tuomio tai muu päätös jää voimaan. Tyypillisesti tämä on hovioikeuden tuomio. Kuitenkin myös käräjäoikeuden ratkaisuun voidaan hakea valituslupaa suoraan korkeimmalta oikeudelta ennakkopäätösperusteella. Tällöin valitusluvan hakemiseen liittyy kuitenkin riski, sillä jos korkein oikeus ei myönnä valituslupaa, eivät asianosaiset voi valittaa asiassa enää hovioikeuteen. 

Valitusluvan myöntämisperusteet

Valituslupa voidaan myöntää kolmella perusteella. Ensimmäinen on ennakkopäätösperuste, jonka mukaan valituslupa voidaan myöntää, jos asia on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tärkeää saattaa korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Ennakkopäätöstä tarvitaan silloin, kun oikeuskäytännössä vallitsee jokin sellainen laintulkintaongelma, jonka ratkaiseminen on oikeuskäytännön yhtenäisyyden kannalta tärkeää. Tällainen laintulkintaongelma voi johtua esimerkiksi muuttuneesta lainsäädännöstä tai muuttuneista olosuhteista.

Toinen peruste on purkuperuste, jonka mukaan valituslupa voidaan myöntää myös silloin, kun asiassa on tapahtunut oikeudenkäyntivirhe tai muu virhe, jonka perusteella ratkaisu on purettava tai poistettava. Kolmas on painava syy -peruste, jonka mukaan valituslupa voidaan myöntää silloinkin, kun siihen on muu painava syy. Tämä lupaperuste antaa korkeimmalle oikeudelle paljon harkintavaltaa, mutta sitä sovelletaan harvemmin. Muulla painavalla syyllä valituslupa voitaisiin kuitenkin myöntää esimerkiksi silloin, jos käräjäoikeuden ratkaisu on selvästi virheellinen tai epäoikeudenmukainen.

Mikäli jokin edellä mainituista perusteista täyttyy, korkein oikeus myöntää valitukselle valitusluvan ja ottaa valituksen tutkittavakseen. Korkeimman oikeuden on mahdollista myöntää valituslupa koko asiaan tai vain osittain koskemaan esimerkiksi vain jotain tiettyä rikosasian syytekohtaa, tai jotain yhtä tiettyä kysymystä, jonka ratkaiseminen on oikeuskäytännön ohjaamiseksi tärkeää. Mikäli valituslupa rajataan koskemaan ainoastaan tiettyä oikeudellista kysymystä, korkein oikeus voi perustaa tällaista kysymystä koskevan ratkaisunsa valituksen kohteena olevassa ratkaisussa todettuihin seikkoihin.

Valittaminen

Valituslupahakemuksessa ja valituksessa on mainittava, millä edellä mainituista perusteista valituslupaa pyydetään sekä syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että peruste on olemassa. Lisäksi on ilmoitettava se hovioikeuden ratkaisu, johon hakija haluaa hakea muutosta. Valituksessa on myös ilmoitettava, miltä kohdin hovioikeuden ratkaisuun haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi sekä ne perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Muutoksenhakukirjelmässä on myös oltava muutoksenhakijan henkilö- ja yhteystiedot. Valituslupahakemukselle ja valitukselle on eduksi, jos hakija esittää asiansa tiiviisti ja keskittyy olennaisiin seikkoihin.

Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin. Mikäli muutosta haetaan ennakkopäätösvalituksella, eli muutoksenhaku kohdistuu käräjäoikeuden ratkaisuun ja muutosta haetaan suoraan korkeimmalta oikeudelta, on muutoksenhaulle säädetty määräaika 30 päivää siitä päivästä, jonka käräjäoikeuden ratkaisu annettiin. Ennakkopäätösvalitus edellyttää lisäksi valittajan vastapuolen suostumusta, joka tulee esittää käräjäoikeudelle samalla, kun ilmoitetaan tyytymättömyyttä tuomioon. Mikäli korkein oikeus ei myönnä valituslupaa ennakkopäätösvalitukselle, jää käräjäoikeuden ratkaisu voimaan, eikä muutoksenhaku normaalin väylän kautta hovioikeuteen ole enää mahdollista.

Lopuksi

Muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa edellyttää siis valituslupaa, paitsi silloin, kun kyse on asiasta, jonka hovioikeus on ratkaissut ensiasteena. Valtaosa valitusluvista myönnetään ennakkopäätösperusteella. Tällöin hakijan on siis kyettävä osoittamaan, että asiassa on jokin oikeudellinen tai lain soveltamiseen liittyvä kysymys, jolla on laajempaa merkitystä. Purkuperusteella ja painava syy -perusteella taas myönnetään valituslupia melko harvoin. Korkein oikeus myöntää valituslupia kokonaisuudessaankin vain pienessä osassa tapauksia. Tämän takia haettaessa valituslupaa, on hakemus perusteltava tarkasti, ja hakijan nimenomaisesti vedottava johonkin edellä esitetyistä lupaperusteista. Valituslupahakemus onkin tärkeässä asemassa haettaessa muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Vinkit

- Lakimiehemme vastaavat mielellään muutoksenhakua koskeviin kysymyksiin.

Varoitukset

- Valituskirjelmän laatimisessa tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät siinä esitetyt perustelut valitusluvan saamiseksi jää vaillinaisiksi, taikka liian yleispiirteisiksi. Valituskirjelmän sisältöön onkin erittäin tärkeää panostaa, sillä valituslupa myönnetään vain pienelle osalle valituksista.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa