Minilex - Lakipuhelin

Tuomion purkuhakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomion purkaminen on yksi ylimääräisen muutoksenhaun keinoista ja sillä voidaan poistaa lainvoiman saanut tuomio. Tuomion purun kohteena ovat ainoastaan oikeusvoimaiset ratkaisut, joiden osalta muu yksinkertaisempi oikeussuojakeino ei ole enää asianosaisen käytettävissä. Korkein oikeus toimii pääsääntöisesti ylimääräisen muutoksenhaun tuomioistuimena, mutta nykyään myös alemmissa oikeusasteissa voidaan ratkaista tiettyjä yksinkertaisia ja selviä tuomion purkua koskevia asioita. Tuomion purkamisen edellytykset vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä riita- vai rikosasia. Seuraavaksi käsitellään varsinaista purkuhakemusta sekä purkuhakemuksen toimittamiselle säädettyjä määräaikoja.

Purkuhakemus ja määräaika

Lähtökohtainen määräaika purkuhakemuksen toimittamiselle asiasta riippumatta on vuosi siitä, kun hakija sai tiedon purkuhakemuksen perusteena olevasta seikasta taikka todisteesta. Määräaikaa ei kuitenkaan katsota alkaneeksi ennen kuin tuomio on saanut lainvoiman. Riita-asiassa tuomion purkamista on kuitenkin aina haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun tuomio sai lainvoiman, ellei hakija voi esittää hakemuksensa tueksi erittäin painavia syitä. Kun tuomion purkamista haetaan syytetyn eduksi, ei purun hakemiselle ole määräaikaa. Tuomion purkamista syytetyn eduksi voidaan näin ollen hakea milloin tahansa. Määräajasta riippumatta voidaan purkaa myös sellainen tuomio, jossa jotakuta on tuomioistuimessa käsitelty väärällä nimellä tai toisena henkilönä.

Tuomion purkuhakemus toimitetaan pääsääntöisesti korkeimmalle oikeudelle. Muutamissa tapauksissa purkuhakemus tulee toimittaa sille tuomioistuimelle, jonka antamaa tuomiota hakemus koskee. Tuomion purkuhakemus on tehtävä aina kirjallisena. Hakemuksessa on oltava liitteenä tuomio, jonka purkamista haetaan. Myös ne kirjalliset todisteet, joihin tuomiossa viitataan, tulee liittää purkuhakemukseen. Hakemuksessa on lisäksi todettava purkuvaatimuksen perusteet sekä todisteet, joihin vaatimus nojautuu.  Hakemus voi perustua esimerkiksi sellaiseen seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole aiemmin asian käsittelyn yhteydessä esitetty. Tällaisen perusteen osalta hakijan on kuitenkin todistettava, ettei hänellä ollut mahdollisuutta vedota kyseiseen asiaan jo oikeudenkäynnin aikana eikä hän voinut hakea sen perusteella muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin. Uuden seikan tai todisteen esittäminen vasta ylimääräisen muutoksenhaun yhteydessä edellyttää siis aina pätevän syyn olemassaoloa.

Jos purkuhakemus on niin puutteellinen, ettei sen perusteella voida ratkaista otetaanko asia käsiteltäväksi, tulee hakijaa kehottaa täydentämään hakemustaan annetussa määräajassa. Täydentämisvelvoitteen laiminlyönti johtaa automaattisesti siihen, että purkuhakemus jää tutkimatta. Jos purkuhakemus päätetään ottaa käsittelyyn ja tuomioistuin kokee lisäselvityksen tarpeelliseksi ennen purkuasian ratkaisemista, on sen ryhdyttävä oma-aloitteisesti selvitystoimenpiteisiin. Tuomion purkamista koskevassa asiassa oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan käyttäminen on lain nojalla välttämätöntä korkeimmassa oikeudessa.

Lopuksi

Lainvoiman saaneen tuomion purkua haetaan kirjallisesti pääsääntöisesti korkeimmalta oikeudelta. Laissa on erikseen säädetty niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä lainvoiman saaneen tuomion purkaminen on mahdollista. Jos tuomion purkamista koskevaan hakemukseen suostutaan ja jutun uusi käsittely havaitaan tarpeelliseksi, korkeimman oikeuden tulee määrätä, minkä ajan kuluessa, missä tuomioistuimessa ja millä tavoin juttu on saatettava uudelleen käsiteltäväksi. Korkeimmalla oikeudella on kuitenkin valta välittömästi oikaista tuomiota silloin, kun asian katsotaan olevan selvä, eikä hakemus koske rikosasiassa annetun tuomion purkamista syytetyn vahingoksi.  

Vinkit

  • Tuomion purkamista koskevan hakemuksen laatimisessa voi tarvittaessa turvautua lakimiehen apuun. Lakimiehemme vastaavat mielellään tuomion purkua koskeviin kysymyksiin.

Varoitukset

  • Haettaessa tuomion purkamista, on tärkeää kiinnittää huomiota hakemiselle säädettyihin määräaikoihin, joiden puitteissa tuomion purkaminen on mahdollista.
  • Mikäli puutteellista tuomion purkua koskevaa hakemusta ei tuomioistuimen pyynnöstä huolimatta täydennetä, purkuhakemus jätetään kokonaan tutkimatta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa