Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku rikosasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Muutoksenhaulla tarkoitetaan asianosaisen mahdollisuutta saada tuomioistuimessa käsitelty asia uudelleen käsiteltäväksi ylemmässä oikeusasteessa ja näin virheellisenä pitämänsä alemman tuomioistuimen ratkaisun korjattua ylemmässä tuomioistuimessa. Tuomioistuimen ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi siis hakea siihen muutosta valittamalla. Asianosainen voi tarvita muutoksenhakuun luvan ylemmältä tuomioistuimelta.

Käräjäoikeuden ratkaisusta valitetaan hovioikeuteen, jonka ratkaisuihin puolestaan haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta. Jos asianosainen haluaa hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, on hänen ilmoitettava tyytymättömyytensä päätökseen viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Sen jälkeen käsittely hovioikeudessa on mahdollista, jos hovioikeus myöntää jatkokäsittelyluvan. Käsittely edelleen korkeimmassa oikeudessa on mahdollista, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Jos hovioikeus ei siis myönnä jatkokäsittelylupaa, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Hovioikeuteen ei kaikissa tilanteissa tarvita käsittelylupaa, mutta korkeimpaan oikeuteen valituslupa tarvitaan aina.

Rikosasian vastaaja, asianomistaja tai syyttäjä ei tarvitse jatkokäsittelylupaa hovioikeudesta silloin, jos vastaaja on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta ja jos valitus koskee vastaajan syyksi luettua rikosta tai vastaajalle tuomittua rangaistusta. Muussa tapauksessa jatkokäsittelylupaa on siis aina haettava. Jatkokäsittelylupa voi koskea myös vain osaa käräjäoikeuden ratkaisua. Käytännössä jatkokäsittelyluvan myöntöperusteen pitää liittyä käräjäoikeuden päätöksen oikeellisuuteen tai muuhun painavaan syyhyn.

Korkeimpaan oikeuteen valittaminen edellyttää siis aina sen myöntämää valituslupaa. Korkeimmassa oikeudessa valitusluvan myöntämisperusteena on yleensä se, että on tärkeää saada ratkaisu korkeimman oikeuden ratkaistavaksi lain soveltamisen tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi. Vaikka korkeimman oikeuden ratkaisusta voidaankin tehdä valitus kansainvälisiin tuomioistuimiin, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, niiden antamat ratkaisut eivät suoraan muuta kansallisen tuomioistuimen tuomiota.

Muutoksenhakutuomioistuin tutkii asian vain niiltä osin, kuin asianosainen on hakenut muutosta. Muutosta voidaan hakea määräaikojen kuluessa. Määräajan kuluttua umpeen ratkaisu tulee lainvoimaiseksi, eli siihen ei enää voida hakea muutosta varsinaisella muutoksenhaulla. Tietyissä tapauksissa asianosaiset voivat vielä turvautua ylimääräiseen muutoksenhakuun. Asian käsittely hovioikeudessa sekä korkeimmassa oikeudessa on pääsääntöisesti kirjallista. Muutoksenhaussa ei ole sallittua esittää uusia vaatimuksia, sillä ylemmässä tuomioistuimessa voidaan käsitellä ainoastaan asioita, jotka ovat olleet ratkaisun kohteena alemmassa tuomioistuimessa. Jos ainoastaan toinen oikeudenkäynnin osapuolista hakee muutosta ratkaisuun, ei ylempi tuomioistuin voi ratkaista asiaa hänen vahingokseen.

Rikosasioissa asianosaisella on siis mahdollisuus saada asiansa käsittelyyn kolmessa eri kansallisessa oikeusasteessa ja vielä kansainvälisissä tuomioistuimissa. Tätä mahdollisuutta kuitenkin rajoittavat hovioikeuden jatkokäsittelylupavaatimus ja hovioikeuden valituslupavaatimus. Kansainvälisiin tuomioistuimiin valittaminen edellyttää, että kotimaiset oikeussuojakeinot on käytetty loppuun. Muutoksenhaussa asianosaisen on syytä turvautua ammattilaisen apuun, koska asianosainen voi menettää mahdollisuutensa muutoksenhakuun määräaikojen ylittymisen tai menettelytapojen virheellisyyden vuoksi. On myös syytä huomioida, että jatkokäsittelyluvan ja valitusluvan hakemisen yhteydessä on annettava jo varsinainen valituskirjelmä. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa