Minilex - Lakipuhelin

Tuomion purkaminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintoasiassa tehtyyn lainvoimaiseen päätökseen voidaan hakea muutosta ylimääräisellä muutoksenhaulla. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat menetetyn määräajan palauttaminen ja purku. Lainvoimaisella päätöksellä tarkoitetaan sellaista päätöstä, johon ei voi enää hakea muutosta varsinaisilla muutoksenhakukeinoilla, eli muutoksenhaun määräaika on päättynyt. Hallintoasioissa purkua voidaan hakea myös esimerkiksi viranomaisen päätökseen eikä pelkästään tuomioistuimen tekemään ratkaisuun. Siksi hallintoasioissa puhutaan pelkästä purkamisesta, tai päätöksen purkamisesta, eikä tuomion purkamisesta. Päätöksen ja tuomion purkamista koskevat kuitenkin samat säännöt.

Purun edellytykset

Päätös tai tuomio voidaan purkaa, jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe tai päätls perustuu väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Lisäksi purkaminen on mahdollista, jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu se, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty. Kaikilta näiltä perusteilta edellytetään lisäksi, että se on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen, tai että uusi selvitys olisi aikanaan olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen.

Menettelyvirheenä voidaan pitää lähtökohtaisesti mitä tahansa olennaista virhettä menettelyssä, kuten esimerkiksi asianosaisen kuulematta jättämistä, tai asian ratkaisemiseen osallistuneen tuomioistuimen jäsenen esteellisyyttä. 

Ilmeisesti väärästä lain soveltamisesta voi puolestaan olla kyse silloin, kun tuomioistuimelta on puuttunut kokonaan toimivalta asian ratkaisemiseen, tai jos ratkaisussa on tulkittu lakia selvästi väärällä tavalla, tai tulkittu laki on alun alkaenkin ollut väärä. Virheellisen lain soveltamistilanteissa edellytetään myös virheen vaikutuksen olennaisuutta asian käsittelyn lopputuloksen kannalta. Lakia tulkittaessa, varsinkin lain salliessa laajan tulkinnan, ei oikeuskäytännön vastaista laintulkintaa voida suoraan pitää virheellisenä lain soveltamisena. Virheen tuleekin säännöksen mukaan olla ilmeinen. 

Erehdyksestä voi sen sijaan olla kyse silloin, kun päätös on tehty virheellisten tietojen perusteella, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet päätökseen. Tällainen tilanne voi johtua esimerkiksi asian puutteellisesta selvittämisestä. Tuomion purkaminen voi lisäksi tulla kysymykseen uuden selvityksen vuoksi, jolloin kyseisen selvityksen tulee olla sellaista, joka olisi voinut vaikuttaa olennaisesti päätöksen lopputulokseen. Tämä edellyttää, että asianosainen ei ole voinut itsestään riippumattomista syistä aikanaan esittää kyseistä selvitystä, vaikka selvitys on ollut silloin jo olemassa. 

Päätöksen purkuun korkeimmassa hallinto-oikeudessa voi lisäksi johtaa laissa säädettyjen perusteiden ohella päätöksen Eurooppaoikeuden vastaisuus, jolloin joudutaan arvioimaan kansallisen päätöksen suhdetta Euroopan ihmisoikeussopimukseen, Euroopan unionin sääntelyyn, tai näitä koskevaan eurooppalaiseen oikeuskäytäntöön. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Päätöksen purkaminen edellyttää, että se loukkaa yksityisen oikeutta, tai julkisen edun katsotaan vaativan päätöksen purkamista. Purkamiseen liittyvää intressiä arvioidaan tapauskohtaisesti. Päätöksen tai tuomion purkaminen on toissijainen vaihtoehto, sillä purkua ei saa hakea, jos päätöksestä voidaan samalla perusteella tehdä perustevalitus.

Menettely

Päätös tai tuomio voidaan purkaa kokonaan tai osittain. Jos asia on käsiteltävä uudelleen, korkein hallinto-oikeus palauttaa asian sen ratkaisseelle viranomaiselle. Jollei tämä ole toimivaltainen, asia voidaan siirtää oikealle, asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos asia havaitaan selväksi, korkein hallinto-oikeus voi myös itse oikaista päätöstä purkaessaan sen. Tuomion purkamista ja siitä kantelua on rajoitettu siten, että samassa asiassa saadaan hakea päätöksen poistamista tai purkamista vain kerran, ellei asiaa ole erityisen painavasta syystä välttämätöntä tutkia uudelleen.

Päätöksen tai tuomion purkamista haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Purkua on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Päätös voidaan purkaa määräajan jälkeenkin erityisen painavista syistä. Hakemus tuomion tai päätöksen purkamiseksi on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on ilmoitettava vaatimus eli päätöksen purkaminen sekä ne perusteet, joihin hakemus nojautuu.

Lopuksi

Hallintoasioissa lainvoimaiseen päätökseen voi näin ollen hakea ylimääräisenä muutoksenhakukeinona päätöksen purkua. Päätöksen purkua haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta, ja se on mahdollista laissa erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä. Purku voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos asiassa on tapahtunut sellainen menettelyvirhe, joka on olennaisesti voinut vaikuttaa varsinaiseen hallinnolliseen päätökseen. Lisäksi päätöksen purkaminen edellyttää, että päätös loukkaa yksityisen oikeutta, tai julkisen edun katsotaan vaativan päätöksen purkamista. Mikäli purun kohteena oleva asia tulee käsitellä uudelleen, korkein hallinto-oikeus palauttaa sen asian ratkaisseelle viranomaiselle, tai vaihtoehtoisesti korjaa päätöstä selvissä tapauksissa itse. Määräaika purun hakemiselle on viisi vuotta siitä, kun päätös tuli lainvoimaiseksi.

Vinkit

- Hallinnollisten päätösten purkamista koskevissa kysymyksissä kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakimies voi auttaa esimerkiksi purkuhakemuksen laatimisessa.

Varoitukset

- Hallinnollisen päätöksen purussa, kuten myös muussa muutoksenhaussa, on aina tärkeää kiinnittää huomiota sille säädettyihin määräaikoihin. Määräajan umpeutumisen jälkeen purkaminen ei enää lähtökohtaisesti ole mahdollista, ellei asianosaisella ole esittää hakemuksensa tueksi erityisen painavia syitä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa