Minilex - Lakipuhelin

Valitus hovioikeudelle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ellei muutoksenhakua ole kielletty, voi käräjäoikeuden lopulliseen päätökseen ja samassa yhteydessä annettuun muuhun ratkaisuun hakea muutosta hovioikeudelta. Sen sijaan käräjäoikeuden oikeudenkäynnin aikana tekemään ratkaisuun voi hakea muutosta vain, jos se on nimenomaisesti sallittua.

Käräjäoikeuden on annettava päätöksensä yhteydessä kirjalliset ohjeet muutoksenhausta. Ensimmäinen askel valitettaessa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen on ilmoittaa tyytymättömyyttä ratkaisusta tai sen osasta. Määräaika tyytymättömyyden ilmoitukselle on seitsemän päivää ratkaisun antamisesta tai julistamisesta ja se voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti asian ratkaisseelle tuomioistuimelle. Tyytymättömyyden ilmoituksen yhteydessä tuomioistuin antaa valittajalle varsinaisen valitusosoituksen.

Varsinainen valituskirjelmä tulee toimittaa käräjäoikeuden kansliaan 30 päivän kuluessa ratkaisun antamisesta tai julistamisesta ennen virka-ajan päättymistä. Tuomioistuin voi kuitenkin pidentää valittamisen määräaikaa, jos sitä haetaan kirjallisesti ja valittaja osoittaa, että häntä on kohdannut laillinen este. Valitus annetaan tiedoksi valittajan vastapuolelle ja määräaika vastavalitukselle, eli valittajan vastapuolen tekemälle valitukselle, on kaksi viikkoa siitä, kun valittajalle annettu valitusaika päättyi. Vastapuolen ei vastavalitusta tehdessään tarvitse erikseen ilmoittaa tyytymättömyyttään.

Toimivaltaiselle hovioikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on mainittava se ratkaisu johon muutosta haetaan ja miltä osin sitä haetaan. Lisäksi tulee mainita perusteluineen, millaisia muutoksia ratkaisuun vaaditaan ja miltä osin käräjäoikeuden perustelut ovat valittajan mielestä virheelliset, sekä perusteet jatkokäsittelyluvan myöntämiselle asiassa, jossa lupa tarvitaan. Valituskirjelmässä tulee lisäksi luetella ne todisteet, joihin valituksessa nojataan sekä se mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen. Lisäksi on mainittava mahdollinen yksilöidyn syyn sisältävä pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta sekä se, onko pääkäsittelyssä valittajan mukaan kuultava asianosaisia ja keiden kuuleminen todistelutarkoituksessa on tarpeen. Koska riita-asiassa ei hovioikeudessa lähtökohtaisesti saa vedota sellaisiin seikkoihin tai todisteisiin, joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa, on valittajan myös tällaisiin seikkoihin vedotessaan saatettava todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota kyseiseen seikkaan tai todisteeseen aiemmin tai että hänellä on ollut pätevä syy olla tekemättä niin.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi valituskirjelmästä tulee ilmetä asianosaisten nimet ja heidän laillisten edustajiensa, asiamiestensä tai avustajansa yhteystiedot ja osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset ja kutsut voidaan lähettää. Myös asianosaisten sekä kuultavien yhteystiedot on soveltuvalla tavalla ilmoitettava. Valituskirjelmän pitää olla sen laatijan allekirjoittama ja valituksen liitteiksi on liitettävä ne asiakirjat joihin asiassa vedotaan tai joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa.

Jatkokäsittelyluvan myöntämisen perusteiden arvioinnissa ja menestyksekkään valituksen laatimisessa on usein hyödyllistä turvautua ammattilaisen apuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa