Minilex - Lakipuhelin

Korkein oikeus ja valitusluvat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hovioikeuden tuomioon ja päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla. Hovioikeuden ratkaisusta valittamista varten on pyydettävä korkeimmalta oikeudelta valituslupa, jos valitus koskee hovioikeuden muutoksenhakuasteena ratkaisemaa asiaa tai tällaisen asian yhteydessä antamaa ratkaisua. Asiassa, jonka hovioikeus on ratkaissut ensimmäisenä oikeusasteena, haetaan muutosta valituslupaa pyytämättä. Hovioikeus on kuitenkin lähtökohtaisesti muutoksenhakutuomioistuin, joten sen ensiasteena ratkaisemat asiat ovat lähinnä poikkeuksia. Korkein oikeus myöntää valitusluvan vain pienessä osassa kaikkia korkeimpaan oikeuteen saapuvia valituksia, joten käytännössä oikeusjärjestelmämme voidaan katsoa olevan pitkälti kaksiasteinen. Tästä syystä, valitettaessa korkeimpaan oikeuteen, onkin syytä kiinnittää huomiota valituslupahakemuksen muotoon ja sisältöön, jonka tulisi olla mahdollisimman tiivis ja asiapainotteinen.

Laissa säädetyt lupaperusteet

Valituslupa voidaan myöntää ensinnäkin niin kutsutulla ennakkopäätösperusteella, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Korkein oikeus myöntää valitusluvan yleisimmin juuri tällä perusteella. Ennakkopäätösperusteeseen vetoaminen edellyttää muutoksenhakijalta kuitenkin, että tämän tulee kyetä osoittamaan korkeimmalle oikeudelle, että käsillä olevassa asiassa on jokin sellainen oikeudellinen kysymys, joka on merkittävä muutenkin kuin vain kyseisessä tapauksessa.

Ennakkopäätösperusteen lisäksi valituslupa voidaan myöntää, jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava. Tämä on niin kutsuttu purkuperuste. Viimeinen peruste valitusluvan myöntämiselle on muu painava syy. Painava syy viittaa johonkin poikkeukselliseen olosuhteeseen, joka liittyy muutoksenhakijaan tai käsillä olevaan asiaan. Tätä ja purkuperustetta sovelletaan korkeimmassa oikeudessa kuitenkin harvemmin. Valituslupa voidaan lisäksi myöntää myös osittain. Tällöin valituslupa voidaan rajoittaa koskemaan osaa hovioikeuden ratkaisusta taikka kysymystä, jonka ratkaiseminen on tarpeen oikeuskäytännön ohjaamiseksi tai valituslupaperusteen kannalta muutoin.

Luvan myöntäminen ja menettely valitusasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos valituslupa myönnetään rajoitettuna, korkein oikeus voi muilta osin perustaa ratkaisunsa valituksen kohteena olevassa ratkaisussa todettuihin seikkoihin.  Jos valituslupa myönnetään osittain, kysymys valitusluvan myöntämisestä muulta osalta voidaan siirtää ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä.

Hovioikeuden ratkaisuun on liitettävä valitusosoitus. Siinä on selostettava, millä edellytyksillä valituslupa lain mukaan voidaan myöntää sekä miten valituslupaa pyytävän on meneteltävä saattaakseen valituksensa korkeimman oikeuden tutkittavaksi. Valituslupahakemuksessa tulee ensinnäkin ilmoittaa ratkaisu, johon muutosta haetaan, sekä se lupaperuste, jonka perusteella muutoksenhakija hakee valituslupaa. Lisäksi valituslupahakemuksessa tulee perustella, minkä takia korkeimman oikeuden tulisi myöntää valitukselle valituslupa mainitulla lupaperusteella. Valituslupahakemuksessa tulee mainita myös muut asian tunnistetiedot, kuten hakijan nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on 60 päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin. Hakijan on puhevallan menettämisen uhalla viimeistään määräajan päättymispäivänä toimitettava hovioikeuden kirjaamoon korkeimmalle oikeudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä, johon on sisällytettävä lupahakemus ja valitus. Muutoksenhakukirjelmään on liitettävä ne asiakirjat, joista ilmeneviin seikkoihin hakija viittaa perusteinaan.

Lopuksi

Haettaessa muutosta hovioikeuden ratkaisuun, vaaditaan siis lähtökohtaisesti aina korkeimman oikeuden myöntämä valituslupa. Muutoksenhakijan vastuulla on valituslupahakemuksessa tuoda esiin kaikki ne valituksen kannalta merkittävät seikat ja perusteet, joiden nojalla korkeimman oikeuden tulisi hänen mielestään myöntää valituslupa valitukselle. Muutoksenhakijan tulee siis vedota myös johonkin nimenomaiseen laissa säädettyyn lupaperusteeseen, joita ovat ennakkopäätösperuste, purkuperuste ja muu painava syy. Korkein oikeus ei kuitenkaan myönnä valituslupaa kuin alle 10 prosentissa kaikista sille saapuneista valituksista. 

Vinkit

  • Korkeimman oikeuden valituslupaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä lakimieheen.
  • Korkein oikeus myöntää valitusluvan yleensä ennakkopäätösperusteella.
  • Valituslupahakemuksen tulisi olla mahdollisimman tiivis ja asiasisältöinen.

Varoitukset

  • Mikäli valituslupahakemuksen perustelut valitusluvan myöntämiselle ovat liian yleispiirteiset, tai muuten puutteelliset, ei korkein oikeus todennäköisimmin myönnä valituslupaa. Valitusluvan myöntämisedellytyksiin kannattaakin perehtyä hyvin valituslupahakemusta laadittaessa. Lakimiehemme vastaavat mielellään valituslupia koskeviin kysymyksiin.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa