Minilex - Lakipuhelin

Korkeimman oikeuden valituslupa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valittaminen hovioikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa. Vaikka korkein oikeus onkin oikeusjärjestelmässämme ylin tuomioistuin, ei se käytännössä kuitenkaan toimi kolmantena oikeusasteena kaikissa asioissa. Korkeimman oikeuden muutoksenhakumenettelyyn voi turvautua ainoastaan laissa säädettyjen erityisten edellytysten täyttyessä. Laissa onkin tarkoin säädelty ne tilanteet, joissa korkeimman oikeuden on myönnettävä valituslupa ja otettava valitus tutkittavakseen. Nämä laissa säädetyt lupaperusteet antavat korkeimmalle oikeudelle kuitenkin paljon harkintavaltaa valitusluvan myöntämisessä. Poikkeuksena ovat kuitenkin sellaiset asiat, jotka hovioikeus on ratkaissut ensiasteena. Tällaisissa tapauksissa muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa on välttämätön oikeusturvan tae. Oikeusjärjestelmän voidaan käytännössä useimmiten katsoa olevan kaksiasteinen. 

Menettely

Hovioikeuden ratkaisuun on liitettävä valitusosoitus, jossa selostetaan, millä edellytyksillä valituslupa voidaan myöntää sekä miten lupaa pyytävän on meneteltävä saattaakseen valituksen korkeimman oikeuden käsiteltäväksi.

Muutoksenhakuoikeus on sillä asianosaisella, jolle hovioikeuden ratkaisu on joltain osin vastainen. Valituslupahakemuksessa on mainittava peruste, jolla lupaa pyydetään sekä ne syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että valitusluvan myöntämiseen on olemassa kyseinen peruste. Hakemuksessa on yksilöitävä riittävän tarkasti se peruste, jolla lupaa vaaditaan ja ne syyt, miksi peruste ilmenee juuri kyseisessä yksittäistapauksessa.  Ei ole siis riittävää, että valituslupahakemuksessa mainitaan vain esimerkiksi, että valituslupaa pyydetään ennakkopäätös- tai purkuperusteella. 

Määräaika valitusluvan pyytämiseen on 60 päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin. Muutoksenhakukirjelmä, eli valituslupahakemus ja valitus, on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon, josta se lähetetään korkeimmalle oikeudelle. Valituskirjelmän oheen on liitettävä ne asiakirjat, joista ilmeneviin seikkoihin hakija viittaa perusteinaan. 

Lupaperusteet

Korkein oikeus voi myöntää valitusluvan kolmella eri perusteella. Yleisin valitusluvan myöntämisen peruste on prejudikaatti- eli ennakkopäätösperuste. Valituslupa on siis myönnettävä, kun lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Ennakkopäätöstä tarvitaan silloin, kun asiassa vallitsee jokin merkityksellinen laintulkintaongelma, joka johtuu esimerkiksi muuttuneesta lainsäädännöstä, epäyhtenäisestä oikeuskäytännöstä alemmissa oikeusasteissa, tai muuten muuttuneista olosuhteista. Valituksen tutkiminen ennakkopäätösperusteella ei kuitenkaan tarkoita, että korkein oikeus tulisi muuttamaan hovioikeuden ratkaisua. 

Toinen peruste valitusluvan myöntämiselle on niin kutsuttu purkuperuste, jonka mukaan valituslupa voidaan myöntää silloin, kun siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen oikeudenkäynti- tai muun virheen vuoksi, ja virhe on sellainen, että ratkaisu olisi sen perusteella purettava tai poistettava. Valituslupa voidaan lisäksi myöntää painavan syyn perusteella. Tällöin edellytetään, että luvan myöntämiseen on muu painava syy. Tätä lupaperustetta sovelletaan yksittäistapauksissa, ja valituksen tutkiminen korkeimmassa oikeudessa muun painavan syyn perusteella on melko harvinaista. Muu painava syy voi kuitenkin konkretisoitua tapauksissa, joissa ratkaisu on selvästi virheellinen tai epäoikeudenmukainen.

Luvan myöntäminen

Mikäli siis jokin edellä mainituista lupaperusteista täyttyy, tulee korkeimman oikeuden myöntää valitukselle valituslupa, ja ottaa valitus tutkittavaksi. Valituslupa voidaan kuitenkin myöntää myös osittain. Tällöin valituslupa rajoitetaan koskemaan joko osaa hovioikeuden ratkaisusta, esimerkiksi tiettyä riita-asiaan liittyvää vaatimusta tai rikosasian syytekohtaa, tai ainoastaan sellaista kysymystä, jonka ratkaiseminen on tärkeää oikeuskäytännön ohjaamiseksi tai valituslupaperusteen kannalta muutoin. Mikäli valituslupa rajataan koskemaan ainoastaan tiettyä oikeudellista kysymystä, korkein oikeus voi perustaa tällaista kysymystä koskevan ratkaisunsa valituksen kohteena olevassa ratkaisussa todettuihin seikkoihin. Jos valituslupa myönnetään osittain, kysymys valitusluvan myöntämisestä muulta osalta voidaan siirtää ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä.

Korkein oikeus on myöntänyt valituslupia suhteellisen pienessä osassa tapauksia. Haettaessa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, hakemus on perusteltava tarkoin, ja perusteluissa tulee mainita se nimenomainen peruste, jolla valituslupaa haetaan. Lisäksi hakijan tulee mainita syyt, joiden perusteella valitus hänen mielestään tulisi laissa säädetyllä lupaperusteella myöntää. Valituslupahakemuksen sisältö perusteluineen on täten ratkaisevassa asemassa.

Lopuksi 

Vaikka korkein oikeus käyttääkin oikeusjärjestelmässämme korkeinta tuomiovaltaa, on oikeusjärjestelmämme käytännössä lähtökohtaisesti kaksiasteinen. Valitettaessa hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen edellytetään näin ollen aina, että korkein oikeus myöntää valitukselle valitusluvan. Ainoastaan silloin, kun hovioikeus on poikkeuksellisesti ratkaissut asian ensiasteena, valituslupaa ei tarvita. Korkeimman oikeuden tehtäviin kuuluu täten ohjata oikeuskäytäntöä ja varmistaa sen yhtenäisyys. Korkeimman oikeuden ratkaistavaksi tuleekin useimmiten sellaisia asioita, joissa kyse on jostain oikeuskäytännön kannalta merkittävästä laintulkintakysymyksestä.

Vinkit

  • Kun hovioikeuden ratkaisusta pyritään valittamaan korkeimpaan oikeuteen, voi olla syytä kääntyä lakimiehen puoleen. Lakimies voi auttaa muun muassa muutoksenhakukirjelmän laatimisessa.

Varoitukset

  • Valituslupahakemuksen kannalta vaarana on, että siinä esitetyt perustelut valitusluvan myöntämiselle jäävät vaillinaisiksi ja liian yleispiirteisiksi. Valitettaessa korkeimpaan oikeuteen, valituslupahakemuksen sisältöön onkin erittäin tärkeää panostaa, sillä vain pienelle osalle valituksista myönnetään valituslupa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa