Minilex - Lakipuhelin

Tuomion purku riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomion purku on ylimääräinen muutoksenhakukeino, jolla tuomio voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä purkaa vielä senkin jälkeen, kun se on saanut lainvoiman. Tuomion purkamista voi hakea, jos asianosaisen käytettävissä ei enää ole yksinkertaisempaa oikeussuojakeinoa. Lainvoiman saaneen tuomion purkua haetaan pääsääntöisesti korkeimmalta oikeudelta, mutta nykyään myös joissain yksinkertaisemmissa ja selvissä asioissa sitä on mahdollista hakea alemmasta oikeusasteesta. Riita-asioissa tuomio voidaan purkaa neljällä laissa säädetyllä perusteella.

Tuomion purkamisen edellytykset riita-asiassa

Lainvoiman saaneen tuomion purkamisen edellytyksistä on riita-asioissa säädetty seuraavasti. Lainvoiman saanut tuomio riita-asiassa voidaan purkaa ensinnäkin, jos oikeuden jäsen tai virkamies taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn. Tällöin edellytetään, että menettelyn voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen.

Tuomio voidaan purkaa myös siinä tapauksessa, että riita-asian todisteena käytetty materiaali herättää epäluottamusta. Tällöin esimerkiksi asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut virheellinen eli ”väärä”. Tuomio saadaan purkaa tällä perusteella myös silloin, jos asiakirja on antajan tieten sisällöltään totuudenvastainen tai jos todistaja tai asiantuntija on tahallaan antanut perättömän lausuman. Tuomio voidaan purkaa kuitenkin vain, jos asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen. 

Tuomio voidaan purkaa myös, jos tapauksessa ilmaantuu uutta oikeudenkäyntiaineistoa. Tällöin puhutaan välisattumuksesta. Tuomio voidaan purkaa, jos riita-asiassa vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut toiseen lopputulokseen. Tällöin kuitenkin edellytetään, ettei asianosainen tahallaan ole jättänyt vetoamatta seikkaan kuin vasta viime hetkellä. Vetoamatta jättämiselle on oltava perusteltu syy. Tällöin asianosaisen on saatettava todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota kyseessä olevaan seikkaan tai todisteeseen siinä oikeudessa, joka tuomion on antanut. Asianosaiselta voidaan myös edellyttää, että tämä vetoaa uusiin seikkoihin hakemalla muutosta tuomioon. Jos purkuhakemus nojautuu välisattumukseen, on hakijan ilmoitettava, minkä vuoksi kysymyksessä olevaan seikkaan tai todisteeseen ei ole vedottu oikeudenkäynnissä.

Tuomio voidaan purkaa myös tuomioistuimen lainkäytössä tekemän virheen vuoksi. Tuomio saadaan purkaa, jos se perustuu ilmeisesti väärän lain soveltamiseen. 

Hakemus tuomion purkamiseksi

Tuomion purkamista tarkoittava hakemus riita-asiassa on tehtävä vuoden kuluessa siitä päivästä, jona hakija sai tiedon hakemuksen perusteena olevasta seikasta. Jos hakemus nojautuu toisen rikolliseen menettelyyn, määräaika lasketaan päivästä, jona tätä koskeva tuomio sai lainvoiman. Aikaisintaan määräaika lasketaan siitä päivästä, jona se tuomio, jonka purkamista haetaan, sai lainvoiman. 

Riita-asiassa annetun tuomion purkamista ei voida hakea enää viiden vuoden on kuluttua siitä, kun tuomio sai lainvoiman. Säännöstä voidaan kuitenkin poiketa erittäin painavasta syystä. Lainvoiman saanut tuomio voidaan esimerkiksi henkilötiedoissa tapahtuneen erehdyksen oikaisemiseksi purkaa määräajasta riippumatta. 

Tuomion purkamista haetaan riita-asioissa lähtökohtaisesti korkeimmalta oikeudelta.

Hakemus on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on ilmoitettava vaatimuksen perusteet sekä ne todisteet, joihin vaatimus nojautuu. Hakemukseen on liitettävä tuomio, jonka purkamista haetaan, sekä kirjalliset todisteet, joihin hakemuksessa viitataan. Muun hakijan kuin viranomaisen on käytettävä oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa tuomion purkamista koskevassa asiassa korkeimmassa oikeudessa.

Jos tuomion purkamista koskevaan hakemukseen suostutaan ja jutun uusi käsittely havaitaan tarpeelliseksi, korkeimman oikeuden tulee määrätä, minkä ajan kuluessa ja missä tuomioistuimessa sekä millä tavoin juttu on saatettava uudelleen käsiteltäväksi. Korkeimmalla oikeudella on kuitenkin valta välittömästi oikaista tuomiota, milloin asia havaitaan selväksi.

Lopuksi

Lainvoimaisen tuomion purku on näin ollen ylimääräinen muutoksenhakukeino, johon asianosainen voi turvautua silloin, kun mikään yksinkertaisempi oikeussuojakeino ei ole enää hänen käytettävissään. Lainvoimaisen tuomion purkaminen on mahdollista ainoastaan laissa erikseen säädetyllä perusteella. Riita-asioissa lainvoiman saanut tuomio voidaan purkaa muun muassa, jos asian käsittelyssä on jälkikäteen ilmennyt rikollista menettelyä, tai jos todistelu on osoittautunut vääräksi, ja näiden voidaan olettaa vaikuttaneen tuomioistuimen ratkaisun lopputulokseen. Tuomion purkua haetaan kirjallisesti lähtökohtaisesti korkeimmalta oikeudelta. Kun tuomion purkamista koskeva asia käsitellään korkeimmassa oikeudessa, on muun hakijan kuin viranomaisen käytettävä oikeudessa oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa.

Vinkit

- Lakimiehemme auttavat mielellään tuomion purkua koskevissa kysymyksissä.

- Esimerkiksi purkamista koskevan hakemuksen laatimisessa voi olla hyvä kysyä neuvoa asiantuntijalta.

Varoitukset

- Tuomion purkamista haettaessa, kuten muussakin muutoksenhaussa, on aina erittäin tärkeää huomioida sille säädetyt määräajat. Määräajan umpeuduttua ei tuomion purkua enää lähtökohtaisesti pysty hakemaan.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa