Minilex - Lakipuhelin

Lainvoiman saaneen tuomion purku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainvoiman saaneen tuomion purku on ylimääräinen muutoksenhakukeino, jolla tuomio voidaan tietyissä tapauksissa purkaa vielä lainvoiman saamisen eli tuomion pysyväksi tulemisen jälkeen. Tuomion purun kohteena ovat ainoastaan oikeusvoimaiset ratkaisut, joiden johdosta muu yksinkertaisempi oikeussuojakeino ei ole enää asianosaisen käytettävissä. Lainvoiman saanut tuomio voidaan purkaa tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Purkua haetaan yleensä korkeimmalta oikeudelta, mutta nykyään myös alemmissa oikeusasteissa voidaan ratkaista tiettyjä yksinkertaisia ja selviä tuomion purkua koskevia asioita.

Riita-asiat

Riita-asioissa tuomio voidaan purkaa neljällä perusteella. Ensinnäkin tuomio voidaan purkaa, jos oikeuden jäsen, virkamies, syyttäjä taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jolla voidaan olettaa olleen vaikutusta jutun lopputulokseen. Toiseksi lainvoiman saanut tuomio voidaan purkaa, jos asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut väärä tai asiakirjan antajan tieten sisällöltään totuudenvastainen taikka jos todistaja tai asiantuntija on tahallaan antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Kolmanneksi tuomio voidaan purkaa, jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aiemmin ole esitetty, ja sen esittäminen olisi todennäköisesti johtanut toiseen lopputulokseen. Riita-asioissa tulee kuitenkin ottaa huomioon prekluusiosäännöt eli ne säännöt, joiden mukaan asianosainen ei voi myöhemmin vedota seikkaan tai todisteeseen, johon hän olisi voinut vedota jo siinä oikeudessa, joka tuomion on antanut. Tähän perusteeseen vedotessaan asianosaisen tulee siis saattaa todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota puheena olevaan seikkaan tai todisteeseen siinä oikeudessa, joka tuomion on antanut, tai hakemalla muutosta tuomioon, taikka että hän muutoin on pätevästä syystä ollut siihen vetoamatta. Neljänneksi lainvoiman saanut tuomio voidaan purkaa, jos tuomio perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen.

Rikosasiat

Rikosasioissa lainvoiman saanut tuomio voidaan purkaa syytetyn eduksi lähtökohtaisesti samoin perustein, kuin riita-asioissakin. Ainoana erona voidaan pitää edellä esitettyä kolmatta purkuperustetta, joka rikosasiassa syytetyn eduksi edellyttää, että vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty. Lisäksi vaaditaan, että sen esittäminen olisi todennäköisesti johtanut syytetyn vapauttamiseen tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava lievempiä rangaistussäännöksiä, tai on erittäin painavia syitä saattaa uudelleen tutkittavaksi kysymys siitä, onko syytetty tehnyt sen rikollisen teon, joka on luettu hänen syykseen. Tällöin jälkimmäisessä tapauksessa ei kuitenkaan ole välttämätöntä, että rikostuomion lopputulos olisi todennäköisesti muuttunut, vaan tuomio voidaan purkaa syytetyn eduksi myös, jos on muita erittäin painavia syitä tutkia rikosasian syytetyn syyllisyys uudelleen.

Silloin, jos rikosjutussa on tehty vahingonkorvaus- tai muu yksityisoikeudellinen vaatimus, sovelletaan tällaisia vaatimuksia koskevan ratkaisun osalta riita-asioiden purkuperusteita. Jos tuomio puretaan rangaistusvaatimusta tai menettämisvaatimusta koskevalta osalta, voidaan tuomio edellä sanotun estämättä samalla purkaa myös yksityisoikeudellista vaatimusta koskevalta osalta, vaikka riita-asioita koskevat purkuperusteet eivät täyttyisikään.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöllä on nykyään myös vaikutusta lainvoimaisten tuomioiden purkamisia koskevaan oikeuskäytäntöön Suomessa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamat ratkaisut ovat siis saattaneet vaikuttaa kansallisiin tuomioihin niin, että niitä on asianosaisen hakemuksesta purettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen erilaiseen tulkintaan vedoten. Osassa Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyneistä valtioista on nimenomaisesti säädetty, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu on itsessään purkuperuste lainvoiman saaneelle kansalliselle tuomiolle. Vaikka Suomesta ei tällaista nimenomaista säännöstä löydykään, on ihmisoikeuksien vastaisia tuomioita voitu purkaa vetoamalla esimerkiksi edellä esitettyyn ilmeisen väärään lain soveltamiseen, tai uuteen esille tulleeseen seikkaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö on saanut aikaan tulkinnanvaraisuuksia, eikä oikeuskäytäntö näiltä osin ole täysin selkeä.

Rikosasian tuomio on mahdollista purkaa myös syytetyn vahingoksi. Tämä on mahdollista, mikäli asiassa on todettu ilmenneen rikollista menettelyä, tai jos asiassa esitetty todistelu on ollut väärä, taikka jos myöhemmin on ilmennyt jokin uusi seikka tai todiste. Lisäksi jonkin tällaisen seikan vallitessa edellytetään, että sen voidaan myös otaksua vaikuttaneen siihen, että syytetty on vapautettu, tai että hänet on tuomittu olennaisesti lievempien rangaistussäännösten mukaan kuin mitä olisi ollut sovellettava. Myöhemmin ilmenneen seikan tai todisteen osalta tuomion purku on kuitenkin mahdollinen syytetyn vahingoksi vain, jos rikoksesta voi seurata viraltapano, tai ankarampi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta. Lisäksi edellytetään, ettei asianosainen ole tuomion antaneessa tuomioistuimessa voinut vedota kyseiseen seikkaan, tai todisteeseen, tai että hänellä on ollut pätevä syy olla siihen vetoamatta.

Menettely

Tuomion purkamista haetaan pääsääntöisesti korkeimmalta oikeudelta. Hakemus tulee tehdä kirjallisesti, ja siinä on ilmoitettava vaatimuksen perusteet sekä ne todisteet, joihin vaatimus nojautuu. Hakemukseen on myös liitettävä tuomio, jonka purkamista haetaan sekä ne kirjalliset todisteet, joihin siinä viitataan. Muun hakijan kuin viranomaisen on käytettävä oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa tuomiovirhekantelua tai tuomion purkamista koskevassa asiassa korkeimmassa oikeudessa.

Jos tuomion purkamista koskevaan hakemukseen suostutaan, ja jutun uusi käsittely havaitaan tarpeelliseksi, korkeimman oikeuden tulee määrätä, minkä ajan kuluessa, missä tuomioistuimessa ja millä tavoin juttu on saatettava uudelleen käsiteltäväksi. Korkeimmalla oikeudella on kuitenkin valta välittömästi oikaista tuomiota, milloin asian katsotaan olevan selvä, eikä hakemus koske rikosasiassa annetun tuomion purkamista syytetyn vahingoksi. 

Nykyään kuitenkin myös alemmilla tuomioistuimilla on toimivalta tietyissä yksinkertaisemmissa ja selvissä purkutapauksissa. Purkua on siis haettava siltä tuomioistuimelta, jonka tuomiota hakemus koskee, jos hakemus koskee rikosasiassa annetun tuomion purkamista tai oikaisemista siksi, että henkilöä on käsitelty toisena tai väärällä nimellä, yhtenäisrangaistuksen määräämiseen perustuvaa purkua, tai poissaolon johdosta määrätyn seuraamuksen poistamista laillisen esteen vuoksi.

Hakemus on riita-asiassa sekä syytetyn tai menettämisseuraamusta koskevassa tuomiossa vastaajan vahingoksi rikosasiassa tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon hakemuksen perusteena olevasta seikasta. Jos hakemus nojautuu toisen rikolliseen menettelyyn, hakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun tätä koskeva tuomio sai lainvoiman. Tämä vuoden määräaika lasketaan aikaisintaan siitä, kun purkuhakemuksen kohteena oleva tuomio sai lainvoiman.

Riita-asiassa tuomion purkamista on aina haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun tuomio sai lainvoiman, ellei hakija voi esittää hakemuksensa tueksi erittäin painavia syitä.

Kun tuomion purkamista haetaan syytetyn eduksi, sen hakemiselle ei ole määräaikaa. Tuomion purkamista syytetyn eduksi voidaan siis hakea milloin tahansa. 

Lopuksi

Lainvoimaisen tuomion purku on täten ylimääräinen muutoksenhakukeino, joka on asianosaisen käytettävissä ainoastaan silloin, kun mitään yksinkertaisempaa oikeussuojakeinoa ei ole mahdollista käyttää. Lainvoimaisen tuomion purku voi tapahtua ainoastaan laissa erikseen säädetyllä perusteella. Riita-asioissa ja rikosasioissa silloin, kun purku tapahtuu syytetyn eduksi, lainvoiman saanut tuomio voidaan purkaa muun muassa, jos asian käsittelyssä on myöhemmin ilmennyt rikollista menettelyä. Tuomio on mahdollista myös tietyin edellytyksin purkaa syytetyn vahingoksi. Tuomion purkua haetaan kirjallisesti yleensä korkeimmalta oikeudelta, mutta tietyissä yksinkertaisemmissa asioissa sitä voidaan hakea myös alemmilta tuomioistuimilta. Kun tuomion purkamista koskeva asia käsitellään korkeimmassa oikeudessa, on muun hakijan kuin viranomaisen käytettävä oikeudessa oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa.

Vinkit

  • Lakimiehemme auttavat mielellään lainvoiman saaneen tuomion purkamista koskevissa kysymyksissä.
  • Lakimiehen apu saattaa olla tarpeen muun muassa tuomion purkamista koskevan hakemuksen laatimisessa.

Varoitukset

  • Haettaessa lainvoiman saaneen tuomion purkamista, on tärkeää huomioida sille säädetyt määräajat. Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen sen hakemiselle säädetyn määräajan umpeuduttua ei siis lähtökohtaisesti ole mahdollinen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa