Minilex - Lakipuhelin

Miten voi valittaa korkeimpaan oikeuteen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Korkeimpaan oikeuteen voi valittaa ensisijaisesti hovioikeuden ratkaisuista. Valittaja tarvitsee valitusluvan, jos hovioikeus on ratkaissut asian muutoksenhakuasteena. Näin ollen siis suurin osa valituksista tarvitsee valitusluvan, koska hovioikeus on pääsääntöisesti muutoksenhakutuomioistuin ja ratkaisee vain poikkeuksellisesti asioita ensimmäisenä oikeusasteena. Valituslupaa ei siis tarvita niissä asioissa, jotka hovioikeus on ratkaissut ensimmäisenä oikeusasteena, sillä silloin mahdollisuus valittaa tuomiosta korkeimpaan oikeuteen on tärkeä oikeusturvan toteutumisen kannalta. Laissa on erikseen säädetty perusteet, joilla korkein oikeus voi myöntää valitusluvan. Korkeimmalla oikeudella on kuitenkin paljon harkintavaltaa sen suhteen, milloin valituslupa myönnetään, ja milloin ei.

Hovioikeuden ratkaisun lisäksi, muutosta voidaan hakea korkeimmalta oikeudelta myös suoraan käräjäoikeuden tekemään ratkaisuun. Tätä kutsutaan ennakkopäätösvalitukseksi. Ennakkopäätösvalitusta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun asiassa on käynyt jo käräjäoikeudessa selväksi, että sen käsittely tullaan viemään korkeimpaan oikeuteen asti. Tällöin ennakkopäätösvalitus on varteenotettava muutoksenhakukeino oikeudenkäynnin taloudellisuus ja asianosaisten etu huomioon ottaen.

Perusteet valitusluvan myöntämiselle

Valitusluvan myöntämiselle on kolme perustetta. Ensimmäinen ja tärkein peruste on ennakkopäätösperuste. Sen mukaan valituslupa voidaan myöntää, jos lain kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Tällöin korkein oikeus antaa siis ennakkopäätöksen, joka on otettava huomioon alemmissa tuomioistuimissa ja muissa lainkäyttöelimissä ratkaisua tehdessä. Ennakkopäätöstä tarvitaan näin ollen silloin, kun asiassa vallitsee jokin merkityksellinen laintulkintaongelma, joka johtuu esimerkiksi lainsäädännön muutoksesta, alempien oikeusasteiden epäyhtenäisestä oikeuskäytännöstä, tai muista muuttuneista olosuhteista. Valituksen tutkiminen ennakkopäätösperusteella ei kuitenkaan aina tarkoita, että korkein oikeus tulisi muuttamaan hovioikeuden tekemää ratkaisua.

Toinen peruste valitusluvan myöntämiselle on purkuperuste. Sen mukaan valituslupa voidaan myöntää, jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen oikeudenkäynti- tai muun virheen vuoksi, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava.

Kolmas peruste valitusluvan myöntämiselle on muu painava syy. Tämä lupaperuste antaa korkeimmalle oikeudelle harkintavaltaa valituslupien myöntämiseen, ja sitä sovelletaan lähtökohtaisesti ainoastaan yksittäistapauksissa. Muu painava syy saattaisi kuitenkin olla käsillä tilanteessa, jossa hovioikeuden ratkaisu on selvästi virheellinen tai epäoikeudenmukainen. 

Jos korkein oikeus ei myönnä valituslupaa, hovioikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Korkeimpaan oikeuteen valittaminen

Hovioikeuden tulee liittää ratkaisuunsa niin kutsuttu valitusosoitus, jossa kerrotaan, millä edellytyksillä valituslupa voidaan korkeimmassa oikeudessa myöntää, ja miten muutoksenhakijan tulee menetellä valitusasiassa. Muutoksenhakuoikeus on sillä asianosaisella, jolle hovioikeuden ratkaisu on joltain osin vastainen.

Valitusosoituksessa ilmenevien ohjeiden mukaisesti, muutoksenhakijan tulee laatia asiassa valituslupahakemus, jossa hänen tulee ensinnäkin mainita peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä ne syyt, joiden nojalla muutoksenhakija katsoo, että valitusluvan myöntämiseen on olemassa kyseinen peruste. Ei siis ole riittävää, että hakija mainitsee ainoastaan sen lupaperusteen, jolla hänen mielestään valituslupa tulisi myöntää, vaan kyseisen perusteen soveltuminen tapaukseen tulee myös perustella. Varsinaisessa valituksessa puolestaan on ilmoitettava, miltä kohdin hovioikeuden ratkaisuun haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi. Lisäksi on ilmoitettava ne perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on aikaa 60 päivää siitä, kun hovioikeuden ratkaisu annettiin. Korkeimmalle oikeudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä tulee toimittaa määräajan kuluessa hovioikeuden kirjaamoon. Hovioikeus toimittaa muutoksenhakukirjelmän edelleen korkeimmalle oikeudelle. Muutoksenhakukirjelmään tulee olla liitettynä ne asiakirjat, joista ilmeneviin seikkoihin hakija vetoaa perusteinaan.

Valittaminen korkeimpaan oikeuteen käräjäoikeuden ratkaisusta

Korkeimpaan oikeuteen voi valittaa myös suoraan käräjäoikeuden ratkaisusta, jos korkein oikeus antaa valitusluvan. Valituslupa käräjäoikeuden ratkaisusta voidaan myöntää vain ennakkopäätösperusteella ja tätä valitusta kutsutaankin ennakkopäätösvalitukseksi. Valitusluvan myöntäminen edellyttää siis, että lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Ennakkopäätösvalitus ei ole sallittu, jos muutoksenhakijan vastapuoli ei ole antanut siihen suostumustaan kirjallisesti tai käräjäoikeudessa suullisesti. Suostumus voidaan peruuttaa ilmoittamalla siitä käräjäoikeudelle seitsemän päivän kuluessa siitä, kun käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita erikseen tilanteessa, jossa molemmat asianosaiset ilmoittavat hakevansa muutosta ennakkopäätösvalituksella.

Muutoksenhakijan tulee ilmoittaa tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun seitsemän päivän kuluessa siitä, kun käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Muutoksenhakijan on samalla esitettävä vastapuolen suostumus ennakkopäätösvalitukseen. Määräaika ennakkopäätösvalituksen tekemiseen on 30 päivää siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu annettiin tai julistettiin. Korkeimmalle oikeudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan. Jos korkein oikeus ei anna asiassa valituslupaa, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi, eikä siitä voi enää valittaa hovioikeuteen.

Lopuksi

Siitä huolimatta, että korkein oikeus käyttää oikeusjärjestelmässämme korkeinta tuomiovaltaa, on valitusluvan saaneiden valitusten määrä hyvin pieni. Tämän takia oikeusjärjestelmämme voidaan käytännössä katsoa olevan pitkälti kaksiasteinen. Korkeimman oikeuden tehtäviin kuitenkin kuuluu ohjata oikeuskäytäntöä ja sen yhtenäisyyttä antamalla ennakkopäätöksiä sellaisissa kysymyksissä, joihin liittyy jokin merkittävä laintulkintaongelma, jonka ratkaiseminen on oikeuskäytännön kannalta tärkeää. Kaikki korkeimpaan oikeuteen saapuvat valitukset edellyttävät täten valituslupaa, lukuun ottamatta asioita, jotka hovioikeus on ratkaissut ensiasteena. Yleisin peruste, jolla valituslupa myönnetään, on ennakkopäätösperuste. Sen mukaan valituslupa myönnetään, kun asia on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tärkeää saattaa korkeimman oikeuden ratkaistavaksi.

Korkeimpaan oikeuteen on mahdollista tehdä valitus myös suoraan käräjäoikeuden ratkaisusta. Tätä kutsutaan ennakkopäätösvalitukseksi, ja se on poikkeuksellinen muutoksenhakukeino. Ennakkopäätösvalituksella käräjäoikeuden ratkaisu voidaan saattaa suoraan korkeimman oikeuden ratkaistavaksi niin, että hovioikeus muutoksenhakuasteena ohitetaan. Myös ennakkopäätösvalituksissa edellytetään korkeimman oikeuden myöntämää valituslupaa, joka voidaan myöntää yksin ennakkopäätösperusteella. Ennakkopäätösvalituksen keskeiseen luonteeseen kuuluu, että muutoksenhakija joutuu kantamaan riskin siitä, että valitukselle ei myönnetä valituslupaa, tai korkein oikeus ratkaisee asian muutoksenhakijan vahingoksi. Mikäli näin käy, ei asiassa ole mahdollista enää valittaa hovioikeuteen. Ennakkopäätösvalituksen tekeminen edellyttää vastapuolen suostumusta.

Vinkit

  • Lakimiehemme vastaavat mielellään valitusasioita koskeviin kysymyksiin.
  • Valitettaessa korkeimpaan oikeuteen, on tärkeää panostaa valituslupahakemuksen muotoon ja sisältöön. Valituslupahakemuksen tuleekin olla tiivis ja asiasisältöinen.
  • Valituslupahakemuksen laatimisessa voi olla syytä turvautua asiantuntijan apuun.

Varoitukset

  • Mikäli valituslupahakemuksessa esitetyt perusteet valitusluvan myöntämiselle jäävät puutteellisiksi, tai liian yleispiirteisiksi, ei korkein oikeus todennäköisesti myönnä valitukselle valituslupaa.
  • Ennakkopäätösvalituksen tekemistä on syytä harkita perusteellisesti, sillä mikäli muutoksenhaku epäonnistuu ja käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi, on vastuu tästä muutoksenhakijalla.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa