Minilex - Lakipuhelin

Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Varsinaisella muutoksenhaulla haetaan muutosta lainvoimaa vailla oleviin tuomioihin. Kun tuomio on saanut lainvoiman, eli määräaika muutoksenhaulle on kulunut umpeen ja tuomiosta on tullut pysyvä, muutoksenhakukeinona on vielä ylimääräinen muutoksenhaku. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat menetetyn määräajan palauttaminen, tuomiovirhekantelu sekä lainvoiman saaneen tuomion purkaminen eli tuomionpurku.

Lainvoiman saanut tuomio voidaan riita-asioissa purkaa ensinäkin, jos virkamies tai tuomioistuimen jäsen taikka asianosaisen avustaja tai edustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen toimintaan, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Toiseksi tuomio voidaan purkaa, jos todisteena käytetty asiakirja on ollut väärä tai sisällöltään totuudenvastainen taikka jos todistaja tai asiantuntija on tahallaan antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Kolmanneksi lainvoiman saanut tuomio voidaan purkaa riita-asioissa, jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole aiemmin esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut toiseen lopputulokseen. Riita-asioissa tulee ottaa huomioon todisteiden prekluusiosäännöt, eli todisteet tulee esittää tietyssä vaiheessa oikeudenkäyntiä eikä niitä sen jälkeen enää oteta huomioon, ellei asianosainen esitä pätevää syytä sille, ettei ole vedonnut todisteeseen aikaisemmin. Neljänneksi tuomionpurku on mahdollinen, jos tuomio perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Nämä riita-asioita koskevat tuomionpurun perusteet ovat voimassa myös tuomion purkamisessa rikosasiassa syytetyn eduksi. Tuomionpurkaminen syytetyn vahingoksi vaatii painavammat perusteet kuin syytetyn eduksi, ja nämä perusteet on lueteltu laissa.

Tuomion purkamista koskeva hakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun hakija sai tietää tuomionpurun perusteena olevasta seikasta, tai joissain tapauksissa siitä, kun tuomio sai lainvoiman. Riita-asiassa tuomionpurkua on haettava joka tapauksessa viiden vuoden kuluessa siitä, kun tuomio sai lainvoiman, ellei hakemuksen tueksi esitetä erittäin painavia syitä. Rikosasiassa taas tuomionpurkua voidaan hakea vastaajan eduksi ilman määräaikaa.

Lainvoiman saaneen tuomion purkamista haetaan pääsääntöisesti korkeimmalta oikeudelta. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta hakemuksen tulee olla laatinut asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Hakemus on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on ilmoitettava vaatimuksen perusteet sekä todisteet, joihin vaatimus nojautuu. Hakemukseen on lisäksi liitettävä se tuomio, jonka purkamista haetaan, sekä ne kirjalliset todisteet, joihin siinä viitataan. Korkein oikeus määrää tarvittaessa, missä tuomioistuimessa, milloin ja millä tavalla juttu on käsiteltävä uudelleen, jos tuomionpurku hyväksytään. Korkein oikeus saa myös itse oikaista tuomiota, jos asia on selvä eikä se koske tuomion purkamista syytetyn vahingoksi rikosasiassa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa