Minilex - Lakipuhelin

Esimerkki valituksesta hovioikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

ROVANIEMEN HOVIOIKEUDELLE

Asia

Valitus vainoamista koskevassa asiassa

Alioikeuden tuomio

Lapin käräjäoikeuden tuomio 20.5.2016 nro 532 rikosasiassa R 30/40

Valittaja

Kalle Kiiski, Helsinki

Asianmies ja prosessiosoite

Asianajaja Ulla Uljas

Asianajotoimisto Uljas

PL 30, 00101 Helsinki

puhelin 050 123456, faksi (09) 12345

Muut osapuolet

Kihlakunnansyyttäjä Eila Koskinen

Asianomistaja Pekka Peloton

Mitä muutoksia alioikeuden tuomioon vaaditaan

Ensisijaisesti syyte vainoamisesta tulee hylätä. Toissijaisesti päämieheni tulee jättää rangaistukseen tuomitsematta tunnusmerkistöerehdyksen vuoksi tai rangaistusta tulee alentaa korkeintaan kymmeneksi päiväsakoksi.

Mihin kohtiin tuomiota muutosvaatimukset kohdistuvat

Syytekohta 1

Pääkäsittely 

Asiassa tulee järjestää uusi pääkäsittely. Asiassa tulee arvioida, onko päämieheni syyllistynyt syytteen mukaisella menettelyllään rikoslain 25 luvun 7a §:ssä tarkoitettuun vainoamiseen. Lisäksi pääkäsittely on järjestettävä, jotta voidaan kuulla asianosaisten ja todistajien lausunnot asiasta sekä käsitellä muu jäljempänä ilmoitettu uusi todistemateriaali.

Jatkokäsittelyluvan tarve

Oikeudenkäymiskaaren 25a luvun 11 §:n 1 kohdan mukaan jatkokäsittelylupa on myönnettävä, jos ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Lisäksi saman pykälän 2 kohdan mukaan jatkokäsittelylupa tulee myöntää myös, jos käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä. 

Asiassa tulee myöntää jatkokäsittelylupa, sillä päämieheni ei ole vainonnut asianomistajaa käräjäoikeuden tuomiossa kuvatulla tavalla. Lisäksi jatkokäsittelylupa tulee myöntää, sillä asiassa on ilmennyt uusia todisteita eikä käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta voida arvioida ilman uutta pääkäsittelyä.

Oikeudenkäyntikulut

Pyydän kunnioittavasti, että päämieheni oikeudenkäyntikulut korvataan valtion varoista.

Perusteet muutoksille

Päämieheni ei ole syyllistynyt syytekohdassa 1 tarkoitettuun vainoamiseen. Lisäksi päämieheni rangaistusta tulee joka tapauksessa alentaa korkeintaan kymmeneksi päiväsakoksi, sillä hänen tekonsa moitittavuus on ollut hyvin lievää eikä hän ole tiedostanut syyllistyneensä rikokseen.

Perustelut

Päämieheni ei ole vainonnut asianomistajaa. Hän oli halunnut tavata asianomistajan keskustellakseen heidän yhteisestä työprojektistaan ja saadakseen takaisin asianomistajalle lainaamaansa omaisuutta. Asianomistaja oli vapaaehtoisesti suostunut tapaamaan päämieheni ravintolassa ja asiasta oli sovittu sähköpostikeskustelulla. Asianomistaja ei ollut kieltänyt päämiestäni ottamasta häneen yhteyttä eikä päämiehelläni ollut syytä olettaa, että yhteydenotot olisivat olleet asianomistajan tahdon vastaisia. Yhteydenottoja oli lukumäärällisesti vähän ja ne tapahtuivat lyhyehkönä ajanjaksona. Yhteydenotot olivat luonteeltaan asiallisia eikä niissä ollut uhkaavaa sävyä. Päämieheni ei tiennyt, että hänen toimintansa voisi tulla arvioitavaksi rikosoikeudellisesti.

Yhteydenottojen määrä ja laatu ilmenevät todisteina olevista sähköpostiviesteistä sekä tekstiviesteistä ja puhelutiedoista. Lisäksi todistaja Maisa Mikkolan kertomuksesta ilmenee päämieheni ja asianomistajan välinen ystävyyssuhde.

Seuraamukset

Päämieheni saama tuomio on väärin mitattu. Päämieheni sakkorangaistus on liian suuri ottaen huomioon teon moitittavuus. Rangaistuksen mittaaminen tulee rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan tapahtua niin, että rangaistus on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Rangaistuksen mittaamisessa tulee huomioida se, että päämiehelläni on ollut perusteltu syy ottaa yhteyttä asianomistajaan. Yhteydenotot eivät ole olleet sävyltään uhkaavia eikä niistä ole aiheutunut vaaraa tai vahinkoa. Päämieheni ei ole ollut tietoinen, että asianomistaja on pitänyt yhteydenottoja ahdistavina.

Näyttö

Käräjäoikeudessa esitetty näyttö. Lisäksi kutsun Maisa Mikkolan todistamaan päämieheni ja asianomistajan välisestä ystävyyssuhteesta. 

Lopuksi

Mikäli hovioikeus ei pidä asian pääkäsittelyä tarpeellisena, pyydän, että minulle annetaan mahdollisuus täydentää valitusta.

Helsingissä 30.5.2016

Ulla Uljas, asianajaja

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa