Minilex - Lakipuhelin

Valituksen tekeminen hovioikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden tekemään pääasian lopulliseen ratkaisuun voi hakea muutosta hovioikeudelta ellei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Valituksen tekeminen hovioikeudelle alkaa siitä, kun valittaja ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti tyytymättömyyttään käräjäoikeuden päätökseen tai osaan päätöksestä. Ilmoitus tehdään asian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai sen kansliaan ja määräaika tyytymättömyyden ilmoitukselle on seitsemän päivää käräjäoikeuden ratkaisusta.

Tyytymättömyyden ilmoituksen yhteydessä valittaja saa käräjäoikeudelta valitusosoituksen, joka sisältää ohjeet valituksen laatimiseen hovioikeudelle. Varsinainen valitus on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisusta ennen virka-ajan päättymistä. Tuomioistuin voi kuitenkin pidentää valittamisen määräaikaa kirjallisesta hakemuksesta, jos valittajalla on ollut laillinen este.

Toimivaltaiselle hovioikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä tulee mainita ratkaisu, johon muutosta haetaan ja miltä osin sitä haetaan. Lisäksi tulee ilmoittaa perusteluineen se, millaisia muutoksia ratkaisuun vaaditaan, miltä osin käräjäoikeuden perustelut ovat valittajan mielestä virheelliset, perusteet jatkokäsittelyluvan myöntämiselle asiassa, jossa tarvitaan jatkokäsittelylupa, sekä todisteet joihin valituksessa nojataan sekä se, mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen. Lisäksi valituksessa on mainittava mahdollinen yksilöidyn syyn sisältävä pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta sekä se, onko pääkäsittelyssä valittajan mukaan kuultava asianosaisia ja keiden kuuleminen todistelutarkoituksessa on hänen mukaansa tarpeen. Koska riita-asiassa ei hovioikeudessa lähtökohtaisesti saa vedota sellaisiin seikkoihin tai todisteisiin joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa, on valittajan myös tällaisiin seikkoihin vedotessaan saatettava todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota kyseiseen seikkaan tai todisteeseen aiemmin tai että hänellä on ollut pätevä syy olla tekemättä niin.

Valituskirjelmässä on lisäksi mainittava asianosaisten nimet ja heidän laillisten edustajiensa, asiamiestensä tai avustajiensa yhteystiedot sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset ja kutsut voidaan lähettää. Myös asianosaisten sekä kuultavien yhteystiedot tulee ilmoittaa. Valituskirjelmän on myös oltava sen laatijan allekirjoittama ja kirjelmän liitteiksi on liitettävä ne asiakirjat joihin asiassa vedotaan tai joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa.

Asianosainen voi myös aina peruuttaa tekemänsä valituksen. Jos valitus peruutetaan vasta hovioikeuden pääkäsittelyssä mahdollinen vastavalitus, eli valittajan vastapuolen tekemä valitus, ei raukea.

Koska valituskirjelmän sisältö ja sille asetettujen vaatimusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää valituksen menestymisen kannalta, on suositeltavaa turvautua ammattilaisen apuun valittaessaan käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa