Minilex - Lakipuhelin

Valituksen tekeminen hovioikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden tekemään pääasian lopulliseen ratkaisuun voi hakea muutosta hovioikeudelta ellei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Valituksen tekeminen hovioikeudelle alkaa siitä, että valittaja ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti tyytymättömyyttään käräjäoikeuden päätökseen tai osaan päätöksestä. Ilmoitus tehdään asian ratkaisseelle tuomioistuimelle ja määräaika tyytymättömyyden ilmoitukselle on seitsemän päivää käräjäoikeuden ratkaisusta.

Tyytymättömyyden ilmoituksen yhteydessä valittaja saa käräjäoikeudelta valitusosoituksen, joka sisältää ohjeet valituksen laatimiseen hovioikeudelle. Varsinainen valitus on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisusta ennen virka-ajan päättymistä. Tuomioistuin voi kuitenkin pidentää valittamisen määräaikaa kirjallisesta ja hyväksyttävällä esteellä perustellusta hakemuksesta.

Toimivaltaiselle hovioikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä tulee mainita ratkaisu johon muutosta haetaan ja miltä osin sitä haetaan sekä perusteluineen se, millaisia muutoksia ratkaisuun vaaditaan, miltä osin käräjäoikeuden perustelut ovat valittajan mielestä virheelliset, perusteet jatkokäsittelyluvan myöntämiselle asiassa jossa lupa tarvitaan, todisteet joihin valituksessa nojataan sekä se, mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen. Lisäksi valituksessa on mainittava mahdollinen yksilöidyn syyn sisältävä pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta, sekä se onko pääkäsittelyssä valittajan mukaan kuultava asianosaisia ja keiden kuuleminen todistelutarkoituksessa on hänen mukaansa tarpeen. Koska riita-asiassa ei hovioikeudessa lähtökohtaisesti saa vedota sellaisiin seikkoihin tai todisteisiin joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa, on valittajan myös tällaisiin seikkoihin vedotessaan saatettava todennäköiseksi ettei hän ole voinut vedota kyseiseen seikkaan tai todisteeseen aiemmin tai että hänellä on ollut pätevä syy olla tekemättä niin.

Valituskirjelmässä on lisäksi mainittava asianosaisten nimet ja heidän laillisten edustajiensa, asiamiestensä tai avustajiensa yhteystiedot ja osoite johon asiaa koskevat ilmoitukset ja kutsut voidaan lähettää. Myös asianosaisten sekä kuultavien yhteystiedot tulee ilmoittaa. Valituskirjelmän on myös oltava sen laatijan allekirjoittama ja kirjelmän liitteiksi on liitettävä ne asiakirjat joihin asiassa vedotaan tai joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa.

Asianosainen voi myös aina peruuttaa tekemänsä valituksen. Jos valitus peruutetaan vasta hovioikeuden pääkäsittelyssä mahdollinen vastavalitus – eli valittajan vastapuolen tekemä valitus – ei raukea.

Koska valituskirjelmän sisältö ja sille asetettujen vaatimusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää valituksen menestymisen kannalta on suotavaa turvautua ammattilaisen apuun valittaessaan käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeudelle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »