Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhakumenettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeus hakea muutosta tuomioistuimen ja viranomaisten ratkaisuihin on turvattu perustuslaissa. Muutoksenhakumenettely yleisissä tuomioistuimissa on käytännössä usein kaksiportainen. Muutosta voi hakea sekä käräjäoikeuden että hovioikeuden päätöksiin. Alimpana oikeusasteena toimii pääsääntöisesti käräjäoikeus. Muutoksenhakutuomioistuimia ovat hovioikeus ja korkein oikeus. Tietyissä tilanteissa myös hovioikeus voi toimia ensimmäisenä oikeusasteena. Muutoksenhakutuomioistuimet eivät ryhdy omasta aloitteestaan käsittelemään asioita, joista alempi tuomioistuin on antanut ratkaisun. Näin ollen asianosaisen oma-aloitteisuus ja aktiivisuus on muutoksenhaussa tärkeää.

Varsinaisena muutoksenhakukeinona käräjäoikeuden ratkaisuihin on valitus hovioikeuteen. Jos asianosainen haluaa valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta, hänen tulee ensin ilmoittaa tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun. Tyytymättömyys on ilmoitettava viimeistään seitsemäntenä päivänä käräjäoikeuden ratkaisun julistamis- tai antamispäivästä lukien. Tyytymättömyyden ilmoituksen voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti asian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai sen kansliaan. Tyytymättömyyden ilmoittamisen jälkeen asianosaisen on tehtävä hovioikeudelle osoitettu kirjallinen valitus. Valitus täytyy tehdä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu annettiin. Valituskirjelmä toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan, josta käräjäoikeus lähettää sen hovioikeuteen. Mikäli valitusta ei ole tehty määräajassa, sitä ei tutkita.

Kun hovioikeus on antanut asiasta ratkaisun, voi siitä valittaa korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus tutkii kuitenkin vain periaatteellisesti tärkeitä asioita ja voi tietyin kriteerein itse päättää, mitkä asiat se ottaa tutkittavakseen. Hovioikeuden päätöksestä ei tarvitse ilmaista tyytymättömyyttä, mutta korkeimmalta oikeudelta on saatava valituslupa. Valitusluvan pyytämiselle ja valituksen tekemiselle on annettu aikaa 60 päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin. Muutoksenhakukirjelmä tulee tehdä kirjallisesti ja siihen tulee sisältyä sekä valituslupahakemus että itse valitus. Kirjelmä tulee toimittaa asian ratkaisseen hovioikeuden kirjaamoon, josta hovioikeus toimittaa sen korkeimpaan oikeuteen. Muutoshakemus jätetään tutkimatta, mikäli hakemusta ei tehdä määräajassa tai sitä ei ole tehty kirjallisessa muodossa. Hakemus jätetään tutkimatta myös silloin, jos puutteellista hakemusta ei ole kehotuksesta huolimatta täydennetty. Korkein oikeus myöntää valitusluvan ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi tai siihen on erityinen syy oikeudenkäynti- tai muun virheen vuoksi. Valitusluvan myöntäminen on mahdollista myös muun painavan syyn vuoksi.

Muutoksenhakumenettelyyn liittyvissä kysymyksissä on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa