Minilex - Lakipuhelin

Tuomion purku korkeimmassa oikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainvoiman saanut tuomio eli sellainen tuomio, johon ei voi enää hakea muutosta, voidaan edellytysten täyttyessä purkaa korkeimmassa oikeudessa. Tämä muutoksenhaku tuomioon on ylimääräinen muutoksenhakukeino, jota voidaan käyttää vasta sen jälkeen, kun varsinaiset muutoksenhakukeinot, eli valitus ensin hovioikeuteen ja sitten korkeimpaan oikeuteen, on käytetty ja tuomio on saanut lainvoiman. Tuomion purku on siis mahdollista vain silloin, kun tuomiosta ei voi enää valittaa. Tuomion purkua haetaan korkeimmalta oikeudelta kirjallisesti.

Purkamisen edellytykset riita-asioissa

Riita-asioiden osalta on laissa säädetty neljä eri perustetta, joiden nojalla lainvoimaisen tuomion purku on mahdollinen. Ensimmäisenä tuomion purkamisperusteena on laissa mainittu oikeuden jäsenen, virkamiehen, syyttäjän taikka asianosaisen edustajan tai avustajan syyllistyminen rikolliseen menettelyyn jutun käsittelyn yhteydessä. Tällöin edellytetään myös, että tällaisen rikollisen menettelyn voidaan olettaa vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Toisekseen tuomio voidaan purkaa, jos asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut väärä, tai asiakirjan antajan tietämyksen mukaan sisällöltään totuudenvastainen, taikka jos todistaja tai asiantuntija on tahallaan antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan olettaa vaikuttaneen lopputulokseen. Kolmantena perusteena lainvoimaisen tuomion purkamiselle laissa mainitaan vetoaminen sellaiseen seikkaan, tai todisteeseen, jota ei ole aiemmin esitetty, ja jonka esittäminen olisi todennäköisesti johtanut toiseen lopputulokseen. Uuteen seikkaan tai todisteeseen vetoaminen edellyttää asianosaiselta lisäksi, että hän kykenee saattamaan todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota puheena olevaan seikkaan tai todisteeseen siinä oikeudessa, joka tuomion on antanut, tai hakemalla muutosta tuomioon, taikka että hän muutoin on pätevästä syystä ollut siihen vetoamatta. Viimeinen peruste lainvoiman saaneen tuomion purkamiselle riita-asiassa on, että todetaan tuomion perustuvan ilmeisen väärään lain soveltamiseen.

Rikosasiat

Rikosasioissa, ja nimenomaisesti puhuttaessa tuomion purkamisesta syytetyn eduksi, lainvoimaisen tuomion purkamisperusteet ovat lähtökohtaisesti samansisältöiset kuin riita-asioissa, lukuun ottamatta edellä mainittua kolmatta tuomion purkamisperustetta. Kyseisen perusteen osalta, rikosasioissa tuomion purkaminen syytetyn eduksi edellyttää, että vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn vapauttamiseen tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava lievempiä rangaistussäännöksiä. Tämä peruste soveltuu myös, jos on erittäin painavia syitä, katsoen siihen mihin kyseisellä uudella seikalla tai todisteella vedotaan ja mitä muutoin käy ilmi, saattaa uudelleen tutkittavaksi kysymys, onko syytetty tehnyt sen rikollisen teon, joka on luettu hänen syykseen. Tällöin ei siis kuitenkaan ole välttämätöntä, että rikosasiassa annetun tuomion lopputulos olisi todennäköisesti muuttunut, vaan edellä mainitulla perusteella tuomio voidaan purkaa syytetyn eduksi myös silloin, jos on muita erittäin painavia syitä tutkia rikosasian syytetyn syyllisyys uudelleen.

Mikäli rikosasian yhteydessä on tehty jokin yksityisoikeudellinen vaatimus, kuten esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus, sovelletaan ratkaisun tällaisia vaatimuksia koskeviin osiin riita-asioiden purkuperusteita. Silloin, kun tuomio puretaan rangaistusvaatimusta tai menettämisvaatimusta koskevalta osalta, ei kuitenkaan edellytetä, että riita-asioita koskevat edellytykset täyttyvät, jotta voitaisiin purkaa tuomio myös yksityisoikeudellista vaatimusta koskevalta osalta.

Tämän lisäksi tuomio on rikosasiassa mahdollista purkaa myös syytetyn vahingoksi. Tällöin kuitenkin edellytetään, että asian käsittelyssä on ilmennyt rikollista menettelyä, tai jokin asian käsittelyssä käytetty todiste on ollut väärä, ja näiden voidaan otaksua vaikuttaneen siihen, että syytetty on vapautettu tai että hänet on tuomittu olennaisesti lievempien rangaistussäännösten mukaan kuin mitä olisi ollut sovellettava. Lisäksi tuomion purku on syytetyn vahingoksi mahdollinen, mikäli kysymys on rikoksesta, josta voi seurata ankarampi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta, tai josta voi seurata viraltapano, ja asiassa vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole aikaisemmin esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn tuomitsemiseen rikoksesta tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava olennaisesti ankarampia rangaistussäännöksiä. Tämän purkuperusteen soveltaminen edellyttää kuitenkin lisäksi, että saatetaan todennäköiseksi, ettei asianosainen ole voinut vedota puheena olevaan seikkaan tai todisteeseen tuomion antaneessa oikeudessa, tai hakemalla muutosta tuomioon, tai että hän muutoin on pätevästä syystä ollut siihen vetoamatta.

Purkuhakemuksen määräaika

Pääsääntöisesti tuomion purkamista on haettava korkeimmalta oikeudelta kirjallisesti vuoden kuluessa siitä päivästä, jona hakija sai tiedon purkuperusteesta. Riita-asiassa ei kuitenkaan voida enää hakea tuomion purkua viiden vuoden jälkeen laskettuna päivästä, jona tuomio sai lainvoiman, vaikka tämän jälkeen ilmenisikin tuomion purkuperuste. Tästä voidaan kuitenkin poiketa erityisen painavasta syystä. Mikäli tuomion purkamista haetaan syytetyn eduksi, ei hakemukselle ole asetettu erillistä määräaikaa.

Kirjalliseen purkuhakemukseen tulee liittää tuomio, jonka purkamista haetaan, sekä ne kirjalliset todisteet, joihin siinä viitataan. Lisäksi purkuhakemuksessa tulee kertoa vaatimuksen perusteet sekä niihin liittyvät todisteet. Jos edellytykset täyttyvät ja tuomionpurkuhakemus hyväksytään, korkein oikeus määrää missä tuomioistuimessa, milloin ja millä tavalla asia on uudelleen käsiteltävä. Korkein oikeus voi myös välittömästi oikaista itse tuomion, jos asia on selvä eikä rikostuomiota pureta syytetyn vahingoksi. Muun purkua hakevan asianosaisen, kuin viranomaisen, on käytettävä tuomion purkamista koskevassa asiassa korkeimmassa oikeudessa oikeudenkäyntiasiamiestä, tai -avustajaa.

Jos tuomion purkua hakenut laiminlyö hänelle määrätyt tehtävät koskien asian käsittelyä, esimerkiksi jättää saapumatta asiaa uudelleen käsittelevään oikeudenkäyntiin, tuomionpurku raukeaa ja tuomio jää lainvoimaiseksi. 

Lopuksi

Tuomion purkamisen edellytykset vaihtelevat osittain riippuen siitä, onko kyseessä riita- vai rikosasia ja myös siitä, kenen eduksi tuomio puretaan. Myös menettämisseuraamustuomion osalta on joitakin omia edellytyksiä. Sekä riita-asia että rikosasia voidaan purkaa ensinnäkin, jos tuomari tai oikeudenkäyntiavustaja on syyllistynyt rikokseen asian käsittelyssä tai jos asiassa on esitetty vääriä todisteita, kuten väärennettyjä asiakirjoja. Lisäksi tuomio voidaan purkaa, jos asiassa vedotaan uuteen todisteeseen tai seikkaan, jonka esittäminen aiemmin olisi todennäköisesti johtanut toisenlaiseen ratkaisuun tai jos tuomio on perustunut ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Rikostuomiota ei voida kuitenkaan purkaa syytetyn vahingoksi virheellisen lainsoveltamisen vuoksi.

Vinkit

- Lakimiehemme auttavat mielellään tuomion purkua koskevissa kysymyksissä. Esimerkiksi purkuhakemuksen laatimisessa voi olla hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen.

- Lainvoimaisen tuomion purkamista syytetyn eduksi voi hakea milloin tahansa, sillä sen hakemiselle ei ole laissa asetettu määräaikaa.

Varoitukset

- Mikäli korkein oikeus katsoo purkuhakemuksen puutteelliseksi, eikä muutoksenhakija tuomioistuimen kehotuksesta huolimatta täydennä hakemustaan, jättää korkein oikeus hakemuksen tutkimatta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa