Minilex - Lakipuhelin

Tuomion purkaminen riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun tuomio saa lainvoiman, siihen ei voida enää puuttua tavallisella muutoksenhaulla. Joissakin erityisissä tilanteissa lainvoiman saanut tuomio voidaan kuitenkin purkaa niin riita- kuin rikosasiassakin. Tuomion purkaminen on näin ollen ylimääräinen muutoksenhakukeino, ja edellyttää ensinnäkin sitä, ettei asianosaisen käytettävissä ole enää mitään yksinkertaisempaa oikeussuojakeinoa. Lainvoiman saaneen tuomion purkamista tulee hakea korkeimmalta oikeudelta. Tämä edellyttää lisäksi tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttymistä, jotka ovat riita-asioissa jokseenkin erilaiset kuin rikosasioissa. Seuraavaksi käsitellään riita-asiassa annetun tuomion purkamisen edellytyksiä sekä menettelyä purkamista haettaessa.

Purkamisen edellytykset

Lainvoiman saanut tuomio voidaan riita-asiassa purkaa ensinnäkin, jos oikeuden jäsen tai virkamies, taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn. Tämän menettelyn on täytynyt oletettavasti myös vaikuttaa jutun lopputulokseen, jotta tuomio voitaisiin purkaa. Riita-asiassa lainvoimainen tuomio voidaan myös purkaa, jos todisteena käytetty asiakirja on ollut väärä tai sisällöltään totuudenvastainen, tai mikäli todistaja tai asiantuntija on tahallaan antanut perättömän lausuman. Näidenkin seikkojen on täytynyt oletettavasti vaikuttaa asian lopputulokseen, jotta tuomio voitaisiin purkaa. 

Kolmanneksi tuomio voidaan purkaa, mikäli vedotaan sellaiseen seikkaan tai todisteeseen, jota aikaisemmin ei ole esitetty ja sen esittäminen olisi todennäköisesti johtanut toiseen lopputulokseen. Tuomiota ei kuitenkaan pureta tämän perusteen nojalla, jollei asianosainen osoita todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota tähän seikkaan aikaisemmin tai hänellä on ollut muutoin pätevä syy olla siihen aikaisemmin vetoamatta. Asianosaisen tulee näin ollen pystyä esittämään jokin perusteltu syy seikkaan vetoamatta jättämiselle. Tuomio voidaan purkaa riita-asiassa lisäksi myös silloin, jos se on perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.

Hakeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kuten edellä todettiin, lainvoiman saaneen tuomion purkamista haetaan lähtökohtaisesti aina korkeimmalta oikeudelta. Hakemus tulee tehdä kirjallisesti, ja siinä on ilmoitettava ensinnäkin vaatimuksen perusteet sekä todisteet, joihin halutaan nojautua. Hakemuksessa tulee olla liitettynä tuomio, johon purkuhakemus kohdistuu sekä myös ne kirjalliset todisteet, joihin purkuhakemuksessa viitataan. Jos tuomion purkamista koskeva hakemus hyväksytään, ja jutun uusi käsittely katsotaan tarpeelliseksi, on korkeimman oikeuden tällöin määrättävä, minkä ajan kuluessa, missä tuomioistuimessa, ja millä tavoin juttu käsitellään uudelleen. Mikäli korkein oikeus katsoo asian olevan selvä, se voi myös välittömästi oikaista purkuhakemuksen kohteena olevaa tuomiota. Mikäli korkein oikeus ottaa purkamista koskevan hakemuksen käsittelyyn, on muun hakijan kuin viranomaisen käytettävä korkeimmassa oikeudessa oikeudenkäyntiavustajaa tai -asiamiestä.

Tuomion purkamiselle riita-asiassa on säädetty myös menettelyssä noudatettavista määräajoista. Hakemus on riita-asiassa tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon hakemuksen perusteena olevasta seikasta. Jos hakemus nojautuu toisen rikolliseen menettelyyn, hakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun tätä koskeva tuomio sai lainvoiman. Tämä vuoden määräaika saatetaan aina laskea aikaisintaan alkavaksi siitä, kun purkuhakemuksen kohteena oleva tuomio sai lainvoiman.

Riita-asioissa tuomion purkamista on kuitenkin aina haettava viimeistään viiden vuoden kuluessa siitä, kun tuomio tuli lainvoimaiseksi, ellei hakijalla ole esittää painavia syitä tuomion purkamiselle.

Lopuksi

Riita-asiaa koskevan lainvoimaisen tuomion purku on edellä esitetysti täten ylimääräinen muutoksenhakukeino, joka voi tulla kyseeseen silloin, kun asianosaisen käytettävissä ei enää ole yksinkertaisempaa oikeussuojakeinoa. Tuomion purkua haetaan kirjallisesti korkeimmalta oikeudelta, joka voi suostua hakemukseen, mikäli tuomion purkamiselle laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tuomion purku on mahdollista esimerkiksi silloin, jos on myöhemmin ilmennyt, että jutun käsittelyssä on syyllistytty rikolliseen menettelyyn. Haettaessa lainvoiman saaneen tuomion purkua on tärkeää huomioida sille laissa säädetty määräaika, joka riita-asioissa on yleensä vuosi siitä, kun hakija sai tiedon hakemuksen perusteena olevasta seikasta.

Vinkit

- Lakimiehemme vastaavat mielellään tuomion purkamista koskeviin kysymyksiin. Esimerkiksi purkuhakemuksen laatimisessa voi olla tarpeen kysyä neuvoa asiantuntijalta.

Varoitukset

- Tuomioistuin jättää puutteellisen purkuhakemuksen tutkimatta, mikäli muutoksenhakija ei tuomioistuimen erillisestä kehotuksesta sitä täydennä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa