Minilex - Lakipuhelin

Malli valituksesta hovioikeudelle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun tyytymättömyyden ilmoitus on tehty ja hyväksytty, on asianosaiselle annettavaan käräjäoikeuden ratkaisun jäljennökseen liitettävä valitusosoitus. Valitusosoituksessa on mainittava muutoksenhakutuomioistuin sekä valitusajan päättymispäivä. Siinä on selostettava säännökset valituksen perilleajamisesta eli loppuun viemisestä, jatkokäsittelyluvasta ja lupaperusteista sekä valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä. Jos valitusosoitus on virheellinen eikä virhe ole ollut selvästi havaittavissa, valitusta ei tämän vuoksi jätetä tutkimatta, jos valittaja on noudattanut joko osoitusta tai mitä asiasta on säädetty.

Määräaika valitusta varten on 30 päivää siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Asianosaisen on viimeistään määräajan päättymispäivänä ennen virka-ajan päättymistä toimitettava valituskirjelmä käräjäoikeuden kansliaan. Valitusta, jota ei ole tehty määräajassa, ei oteta tutkittavaksi. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan asianomaiselle hovioikeudelle, on mainittavan käräjäoikeuden ratkaisu, johon muutosta haetaan, miltä kohdin siihen haetaan muutosta sekä se, mitä muutoksia käräjäoikeuden ratkaisuun vaaditaan tehtäviksi. Lisäksi tulee mainita ne perusteet, joilla muutosta vaaditaan, ja miltä osin käräjäoikeuden ratkaisun perustelut valittajan mielestä ovat virheelliset, sekä peruste jatkokäsittelyluvan myöntämiselle. Valituskirjelmässä tulee luetella myös ne todisteet, joihin halutaan nojautua, ja mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen sekä mahdollinen pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeudessa. Jos valittaja haluaa, että hovioikeudessa toimitetaan pääkäsittely, hänen on ilmoitettava yksilöity syy siihen. Valittajan on myös ilmoitettava käsityksensä siitä, onko pääkäsittelyssä kuultava asianosaisia henkilökohtaisesti, ja keiden todistajien, asiantuntijoiden ja muiden todistelutarkoituksessa kuultavien henkilöiden kuuleminen on tarpeellista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa