Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen vastaus hovioikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden tuomioon on mahdollista hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen. Kun hovioikeus vastaanottaa valittajan tekemän valituksen, tulee sen kehottaa valittajan vastapuolta antamaan valitukseen kirjallinen vastaus. Kirjallisella vastauksella valittajan vastapuoli ottaa kantaa valittajan esittämiin muutosvaatimuksiin. Sen avulla hovioikeus voi arvioida, onko asian käsittelyä varten tarpeellista toimittaa pääkäsittely sekä se, miten pääkäsittely on järjestettävä.

Hovioikeus voi pyytää vastausta joko sen jälkeen kun se on antanut valituksen tekijälle jatkokäsittelyluvan tai harkitessaan sitä, myönnetäänkö valittajalle jatkokäsittelylupa. Mikäli valitus jätetään tutkimatta, ei vastausta luonnollisesti ole tarvetta pyytää. Vastausta ei tarvitse pyytää myöskään sellaisissa asioissa, joissa se hovioikeuden harkinnan mukaan on ilmeisen tarpeetonta. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella on ilmeistä, ettei käräjäoikeuden ratkaisu tule muuttumaan. Valittajan vastapuolen ei tarvitse oma-aloitteisesti antaa kirjallista vastausta valitukseen.

Pyytäessään kirjallista vastausta on hovioikeuden ilmoitettava, missä määräajassa vastaus on annettava. Vaikka vastaus annettaisiin vasta asetetun määräajan jälkeen, tulee se huomioita, mikäli se on saapunut hovioikeuteen ennen esittelyä tai pääkäsittelyä. Valittajan vastapuolelle ei voida myöskään asettaa mitään erityisiä seuraamuksia sen vuoksi, ettei hän toimita kirjallista vastausta hovioikeuteen. Rikosasioissa syyttäjän virkavelvollisuuksiin kuitenkin kuuluu vastata syytettyjen tekemiin valituksiin.

Vastauksesta on käytävä ilmi se asia, jossa vastaus annetaan. Lisäksi vastauksesta on käytävä ilmi myöntääkö vastauksen antaja muutosvalituksen vai vastustaako hän sitä. Näiden ohella vastauksesta on käytävä ilmi vastauksen antajan käsitys valittajan vaatimusten perusteista sekä ne seikat, joihin vastauksen antaja haluaa nojautua. Mikäli vastauksen antaja katsoo, että valitus on hylättävä tulee hänen perustella kantansa vastauksessaan. Pyytäessään kirjallista vastausta hovioikeus voi myös ilmoittaa ne kysymykset, joihin se haluaa, että vastauksessa otetaan kantaa. Jos annettu vastaus on epäselvä, tulee hovioikeuden tiedustella asianosaiselta, miten tämän vastauksessa esitettyä lausumaansa on tulkittava. Lisäksi vastauksen antajalle voidaan varata tilaisuus täydentää vastaustaan.

Vastaus liitteineen annetaan tiedoksi valittajalle. Näin valittaja saa tiedon siitä, millaiseen oikeudenkäyntiaineistoon hovioikeuden ratkaisu tulee perustumaan. Mikäli asiassa on useita asianomaisia annetaan vastaus valittajan lisäksi myös heille, mikäli heidän etunsa voi olla ristiriidassa vastauksen antajan edun kanssa.

Valituksen vuoksi annettava vastaus on erotettava vastavalituksesta. Kuten yllä on mainittu vastauksella valittajan vastapuoli ottaa vain kantaa valittajan muutosvaatimuksiin, kun taas vastavalitus mahdollistaa vastapuolelle myös vaatimusten esittämisen. Lisätietoa muutoksenhausta löydät Minilexin artikkeleista. Haastavimmissa kysymyksissäsi voit kääntyä myös lakimiespuhelimen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa