Minilex - Lakipuhelin

Valituksesta hovioikeuteen malli

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan hovioikeudelta valittamalla. Käräjäoikeuden tuomioon ja lopulliseen päätökseen sekä samassa yhteydessä tehtyyn muuhun ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla, ellei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Käräjäoikeuden oikeudenkäynnin aikana tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla vain, jos se on nimenomaisesti sallittu.

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan asianomaiselle hovioikeudelle, on mainittava käräjäoikeuden ratkaisu, johon muutosta haetaan, miltä kohdin käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta sekä mitä muutoksia käräjäoikeuden ratkaisuun vaaditaan tehtäviksi. Lisäksi tulee mainita ne perusteet, joilla muutosta vaaditaan sekä se, miltä osin käräjäoikeuden ratkaisun perustelut valittajan mielestä ovat virheelliset ja peruste jatkokäsittelyluvan myöntämiselle asiassa, jossa jatkokäsittelylupa tarvitaan, sekä ne syyt, joiden nojalla valittaja katsoo perusteen valitukselle olevan olemassa, jos ne eivät muuten ilmene kirjelmästä. Valituskirjelmässä tulee tulla ilmi myös todisteet, joihin halutaan nojautua, ja mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen sekä mahdollinen pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeudessa. Jos valittaja haluaa, että hovioikeudessa toimitetaan pääkäsittely, hänen on ilmoitettava yksilöity syy siihen. Valittajan on myös ilmoitettava käsityksensä siitä, onko pääkäsittelyssä kuultava asianosaisia henkilökohtaisesti, ja keiden todistajien, asiantuntijoiden ja muiden todistelutarkoituksessa kuultavien henkilöiden kuuleminen on tarpeen.

Jos valittaja riita-asiassa vetoaa seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole esitetty käräjäoikeudessa, hänen on ilmoitettava, miksi siihen vetoaminen olisi sallittua hovioikeudessa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava asianosaisten nimet ja heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä taikka avustajansa yhteystiedot sekä se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat kehotukset, kutsut ja ilmoitukset voidaan valittajalle lähettää. Asianosaisen sekä todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava hovioikeudelle. Jos jokin tieto myöhemmin muuttuu, valittajan tulee viipymättä ilmoittaa siitä hovioikeudelle. Valituskirjelmä on valittajan tai, jollei hän ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Kirjelmään on liitettävä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa ja joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa, sekä jäljennös kirjelmästä ja siihen liitetyistä asiakirjoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa